Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 6581 [X]

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 218

o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym (uchylony)

Art. 1.

W Ustawie o Trybunale Koronnym wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2 ust. 2 zd. 2 („Swoją kandydaturę może zgłosić niezasiadający w Sejmie aktywny obywatel, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”) otrzymuje brzmienie „Swoją kandydaturę może zgłosić aktywny obywatel niebędący przewodniczącym stronnictwa politycznego, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo”;
  2. Art. 2 ust. 3 zd. 1 („Asesor traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, objęcia mandatu posła, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo albo nieobecności trwającej ponad 30 dni”) otrzymuje brzmienie „Asesor traci funkcję w przypadku złożenia rezygnacji, objęcia funkcji przewodniczącego stronnictwa politycznego, utraty lub pozbawienia obywatelstwa sarmackiego, utraty statusu aktywnego obywatela, skazania lub ukarania za przestępstwo albo nieobecności trwającej ponad 30 dni”;
  3. Art. 4 ust. 3 („Trybunał Koronny orzeka w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 3, na wniosek Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza, namiestnika, grupy co najmniej jednej czwartej posłów oraz grupy aktywnych obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dziesięć procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu”) otrzymuje brzmienie „Trybunał Koronny orzeka w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 3, na wniosek Księcia, Marszałka Sejmu, Kanclerza, namiestnika oraz przewodniczących stronnictw reprezentujących co najmniej jedną czwartą głosów na Sejmie Walnym”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i utraci moc z chwilą utraty mocy przez Ustawę konstytucyjną o Sejmie Walnym.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny