Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6585 [X]

Grodzisk, dnia 5 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Marszałka Sejmu

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Marszałka Sejmu w sprawie niektórych zasad funkcjonowania stronnictw politycznych dodaje się § 3a o tytule „Upoważnienie”, w brzmieniu:

  1. Przewodniczący stronnictwa politycznego może złożyć na ręce Marszałka Sejmu, w miejscu właściwym na prowadzenie spisu członków stronnictwa, upoważnienie dla innego członka stronnictwa do wykonywania jego uprawnień na Sejmie Walnym.
  2. Upoważnienie traci moc z chwilą ustania członkostwa upoważnionego, wycofania przez przewodniczącego lub opróżnienia funkcji przewodniczącego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny