Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 659 [X]

Grodzisk, dnia 16 września 2006 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 32

w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 13 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Dieta]

Po zakończeniu każdego miesiąca, do dnia dziesiątego miesiąca następnego, Radny otrzymuje, o ile nie zrzekł się tego prawa, dietę, w wysokości 0,30 lt za każdy dzień aktywności w danym miesiącu, przelewaną na konto, którego adres podał wcześniej Burmistrzowi.

§ 2. [Aktywność Radnych]

  1. Z chwilą objęcia funkcji Radnego grodziszczanin zostaje uznany za aktywnego Radnego.
  2. Aktywny Radny zostaje uznany za nieaktywnego z chwilą zakończenia głosowania, w którym nie brał udziału.
  3. Nieaktywny Radny zostaje uznany za aktywnego z chwilą oddania głosu w głosowaniu Rady.

§ 3. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Przewodniczący Rady dostarcza Burmistrzowi niezbędnych informacji o aktywności Radnych.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.
  4. Za początek rozliczania diet, według zasad niniejszej uchwały należy przyjąć pierwszy dzień miesiąca, w którym niniejsza uchwała wejdzie w życie.
  5. Zakłada się, że wszyscy Radni byli aktywni w okresie od początku rozliczania diet do wejścia w życie niniejszej uchwały.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny