Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 6622 [X]

Grodzisk, dnia 19 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie Kanclerza

o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych (uchylony)

Art. 1. [Funkcjonariusze państwowi]

Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:

 1. Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm,
 2. Kanclerza, Podkanclerzego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy,
 3. Asesorów Trybunału Koronnego,
 4. Prefekta Generalnego, Podprefekta Generalnego i prefektów,
 5. Przedstawicieli dyplomatycznych Księstwa Sarmacji,
 6. Administratora Galerii złotych cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” i Instytutu Magazynowania Grafik,
 7. Naczelnika Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej
 8. Pracowników Instytutu Edukacji Sarmackiej,
 9. Redaktorów Grodziskiej Agencji Prasowej,
 10. Redaktorów oficjalnego profilu Księstwa Sarmacji na Facebooku,
 11. Funkcjonariuszy służb państwowych powołanych do życia uchwałami Rady Ministrów lub zarządzeniami członków Rady Ministrów.

(Art. 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 14 czerwca 2015 r.)

Art. 2. [Wysokość wynagrodzenia]

 1. Funkcjonariuszowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu każdej sprawowanej funkcji, w wysokości od 500 lt do 20 000 lt, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.
 2. Wysokość wynagrodzenia określa Kanclerz działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 3. Suma miesięcznych wynagrodzeń funkcjonariusza nie może przekroczyć 35 000 lt.

Art. 3. [Termin]

Wynagrodzenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.

Art. 4. [Przepis końcowy]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy publicznych z dnia 13 grudnia 2013 r.

(—) Mikołaj diuk-hrabia Torped,
Kanclerz.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny