Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6633 [X]

Grodzisk, dnia 24 czerwca 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia referendum (uchylony)

§1

Na podstawie art. 8 Malej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, zarządzam referendum w terminie 27-29 czerwca 2014 roku, w którym zostanie zadane pytanie "Czy jesteś za przyjęciem projektu zmian Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji w zaproponowanym brzmieniu?" - projekt w załączniku.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK

Ustawa o zmianie Małej Konstytucji

Gellonii i Starosarmacji

Art. 1.

 

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji wprowadza się następujące zmiany:
Art. 1 („Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje wszystkim wpisanym do rejestru obywatelom sarmackim zamieszkałym na obszarze Gellonii i Starosarmacji. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne”) otrzymuje brzmienie:
Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje obywatelom wpisanym do rejestru obywateli. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
Funkcjami publicznymi w rozumieniu Małej Konstytucji są funkcje Premiera, ministra, członka Rady oraz funkcje wiążące się z wydawaniem decyzji administracyjnych lub samodzielnym dysponowaniem środkami publicznymi;
Art. 2 („Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje na wniosek obywatela. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Gellonii i Starosarmacji albo niewzięcia udziału w głosowaniu powszechnym”) otrzymuje brzmienie:
Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamiescili na forum prowincji co najmniej 10 wypowiedzi.
Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje z chwilą złożenia ślubowania, według roty i w miejscu określonym przez Premiera.
Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o ktorych mowa w ust. 1;
Art. 3 („Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”) otrzymuje brzmienie:
Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urzad przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
Premier może ubiegać się o czwartą i kolejne następujące po sobie bezpośrednio kadencje, o ile w okresie od chwili zarządzenia wyboru do końca terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur sprzeciwu nie wyrazi co najmniej trzech obywateli wpisanych do rejestru obywateli.
Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00.
Dodaje się art. 7a o tytule „Rada”, w brzmieniu:
Rada jest parlamentem Gellonii i Starosarmacji.
Radę tworzą, z mocy prawa, wszyscy obywatele wpisani do rejestru obywateli.
Szczegóły określa ustawa.

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 1 („Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje wszystkim wpisanym do rejestru obywatelom sarmackim zamieszkałym na obszarze Gellonii i Starosarmacji. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne”) otrzymuje brzmienie:
  "1. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje obywatelom wpisanym do rejestru obywateli. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
  2. Funkcjami publicznymi w rozumieniu Małej Konstytucji są funkcje Premiera, ministra, członka Rady oraz funkcje wiążące się z wydawaniem decyzji administracyjnych lub samodzielnym dysponowaniem środkami publicznymi.";
 2. Art. 2 („Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje na wniosek obywatela. Wykreślenie z rejestru następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku utraty obywatelstwa sarmackiego, opuszczenia Gellonii i Starosarmacji albo niewzięcia udziału w głosowaniu powszechnym”) otrzymuje brzmienie:
  "1. Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamiescili na forum prowincji co najmniej 10 wypowiedzi.
  2. Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje z chwilą złożenia ślubowania, według roty i w miejscu określonym przez Premiera.
  3. Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o ktorych mowa w ust. 1.";
 3. Art. 3 („Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urząd przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00”) otrzymuje brzmienie:
  "1. Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urzad przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
  2. Premier może ubiegać się o czwartą i kolejne następujące po sobie bezpośrednio kadencje, o ile w okresie od chwili zarządzenia wyboru do końca terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur sprzeciwu nie wyrazi co najmniej trzech obywateli wpisanych do rejestru obywateli.
  3. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00.";
 4. Dodaje się art. 7a o tytule „Rada”, w brzmieniu:
  "1. Rada jest parlamentem Gellonii i Starosarmacji.
  2. Radę tworzą, z mocy prawa, wszyscy obywatele wpisani do rejestru obywateli.
  3. Szczegóły określa ustawa.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny