Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6649 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2014 r.

Mała Konstytucja

Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Art. 1. [Prawo wyborcze]

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo obejmowania funkcji publicznych przysługuje obywatelom wpisanym do rejestru obywateli. Wybór Premiera oraz referenda są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
 2. Funkcjami publicznymi w rozumieniu Małej Konstytucji są funkcje Premiera, ministra, członka Rady oraz funkcje wiążące się z wydawaniem decyzji administracyjnych lub samodzielnym dysponowaniem środkami publicznymi.

Art. 2. [Rejestr obywateli]

 1. Rejestr obywateli jest otwarty dla wszystkich aktywnych obywateli sarmackich zamieszkałych na obszarze Gellonii i Starosarmacji, którzy w okresie ostatnich 30 dni zamieścili na forum prowincji co najmniej 5 wypowiedzi.
 2. Rejestr obywateli prowadzi Premier Gellonii i Starosarmacji. Wpis do rejestru następuje z chwilą złożenia ślubowania, według roty i w miejscu określonym przez Premiera.
 3. Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 2a.
 4. Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 5 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji.
 5. Aktywny obywatel może skorzystać z opcji urlopu nie dłuższego niż 14 dni kalendarzowych, przy czym istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 7 dni, jeśli do końca urlopu pozostało mniej niż 7 dni. Jeśli podczas urlopu licznik postów obywatela spadnie poniżej 5, to okres karencji (14 dni) zacznie się odliczać po zakończeniu urlopu. Okres karencji nie przedłuża się w przypadku rozpoczęcia urlopu będąc już w okresie karencji. Odstęp pomiędzy kolejnymi urlopami musi wynosić minimum 21 dni.

(Art. 2 ust. 1, 4 i 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Gellonii i Starosarmacji w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 4 sierpnia 2015 r.)

Art. 2a. [Wykreślenie z rejestru]

 1. Premier może wystąpić do Marszałka Rady, z wnioskiem zawierającym uargumentowanie, o wykreślenie obywatela z Rejestru.
 2. Marszałek Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, umożliwiając mowę obronną.
 3. Po wypowiedzi określonej w ust. 2 Marszałek Rady rozpoczyna tajne głosowanie, w którym Rada decyduje o wykreśleniu obywatela z Rejestru pozbawiając go tym samym praw wyborczych oraz prawa do wypowiadania się w Radzie na czas określony przez Premiera podany we wniosku. Wniosek przyjmuje się większością bezwzględną.
 4. Obywatel, przeciwko któremu toczy się głosowanie, nie może wziąć udziału w tym głosowaniu.

Art. 3. [Kadencja Premiera]

 1. Premier Gellonii i Starosarmacji jest wybierany na okres dwóch miesięcy; może sprawować urzad przez trzy kolejno po sobie następujące kadencje, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
 2. Premier może ubiegać się o czwartą i kolejne następujące po sobie bezpośrednio kadencje, o ile w okresie od chwili zarządzenia wyboru do końca terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur sprzeciwu nie wyrazi co najmniej trzech obywateli wpisanych do rejestru obywateli.
 3. Wybór Premiera zarządza Książę nie później niż tydzień przed upływem kadencji Premiera i nie później niż tydzień po złożeniu przez niego dymisji. Głosowanie trwa 72 godziny, obejmuje jeden dzień wolny od pracy, a ostatniego dnia kończy się około godziny 21.00.

Art. 4. [Wybór Premiera]

Na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, głosowanie odbywa się nad jej przyjęciem lub odrzuceniem. W przypadku równości głosów rozstrzyga Książę.

Art. 5. [Rząd]

Premier Gellonii i Starosarmacji oraz powoływani i odwoływani przez niego ministrowie, w liczbie od dwóch do pięciu, tworzą Rząd Gellonii i Starosarmacji. Co najmniej jednemu z ministrów Premier powierza funkcję Wicepremiera — swojego zastępcy. Premier jest namiestnikiem prowincji w rozumieniu przepisów prawa sarmackiego.

Art. 6. [Kompetencje Rządu]

Rząd Gellonii i Starosarmacji jest najwyższym organem władzy prowincji. Rząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w tym głosem Premiera. Rząd może dokonać zmiany niniejszej konstytucji za zgodą obywateli wyrażoną w referendum.

Art. 7. [Odwołanie Premiera]

Książę, na wniosek co najmniej piątej części obywateli, zarządza referendum w sprawie odwołania Premiera przed upływem kadencji, a na wniosek co najmniej połowy obywateli zarządza wybór nowego Premiera. Wicepremier przejmuje obowiązki Premiera w przypadku zarządzenia referendum lub wyboru nowego Premiera.

Art. 8. [Rada]

 1. Rada jest parlamentem Gellonii i Starosarmacji.
 2. Radę tworzą, z mocy prawa, wszyscy obywatele wpisani do rejestru obywateli.
 3. Prawo wypowiedzi posiadają także osoby nie będące w Rejestrze Obywateli, ale zamieszkujące obszar Gellonii i Starosarmacji, chyba że Rada w przypadku danej osoby zdecydowała o wykreśleniu jej z Rejestru z zabraniem praw wyborczych oraz prawa do wypowiadania się w myśl art. 2 ust. 6.
 4. Szczegóły określa ustawa.

Art. 8a [Umowy krajowe]

Umowa zawarta przez Rząd Gellonii i Starosarmacji z inną prowincją (krajem Korony) może przewidywać, że jej (jego) mieszkańcy będą uważani za mieszkańców Gellonii i Starosarmacji w rozumieniu przepisów prawa prowincjonalnego. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zawierana, zmieniana i wypowiadana za uprzednią zgodą Rady.

Art. 9. [Zmiana konstytucji w referendum]

Książę, na wniosek co najmniej trzeciej części obywateli, zarządza referendum w sprawie zmiany niniejszej konstytucji.

Art. 10. [Przepisy końcowe i wprowadzające]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Traci moc Mała Konstytucja z dnia 10 listopada 2011 r.

(—) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny