Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6650 [X]

Grodzisk, dnia 11 lipca 2014 r.

Rozporządzenie Premiera Gellonii i Starosarmacji

w sprawie ślubowania obywatelskiego (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 2 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji zarządzam, jak następuje:

§ 1.

Rotą ślubowania obywatelskiego jest: „Ja, [imię i nazwisko], ślubuję, że jako Obywatel Gellonii i Starosarmacji, wierny Jego Książęcej Mości, tradycjom i interesowi Księstwa, wszelkimi dostępnymi siłami wspierać będę rozwój mojej prowincji i jej wzrost na łonie Sarmacji, a każdy mój czyn inspirowany będzie Ciepłym i Puchatym, by budować silny i stabilny samorząd, tak dla nas, jak i potomnych”.

§ 2.

Ślubowanie obywatelskie składa się w serwisie internetowym Gellonii i Starosarmacji, w miejscu dokonywania wpisu do rejestru obywateli, o którym mowa w art. 2 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji.

§ 3.

Po upływie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykreśla się z rejestru obywateli, którzy nie złożyli ślubowania obywatelskiego, choćby spełniali warunki, o których mowa w art. 2 ust. 1 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny