Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6661 [X]

Grodzisk, dnia 13 lipca 2014 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1/2014

w sprawie Książęcej Straży Ogniowej (uchylony)

§ 1.

 1. Powołuje się Książęcą Straż Ogniową jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 2. Do podstawowych zadań Książęcej Straży Ogniowej należy:
  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
  4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
  5. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
  6. współdziałanie ze strażami ogniowymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Księstwo Sarmacji umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.
 3. Służbę w Książęcej Straży Ogniowej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani dalej „strażakami”.

§ 2.

 1. Jednostkami organizacyjnymi Książęcej Straży Ogniowej są:
  1. Komenda Główna;
  2. Komenda miejska;
  3. Laboratorium Centralne.
 2. W skład Komendy Głównej oraz miejskich, mogą wchodzić ośrodki szkolenia.
 3. W skład komend miejskich Książęcej Straży Ogniowej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze.

§ 3.

 1. Zwierzchnikiem Książęcej Straży Ogniowej jest Komendant Główny Książęcej Straży Ogniowej, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 2. Komendanta Głównego Książęcej Straży Ogniowej powołuje i odwołuje Kanclerz, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 3. Komendantów miejskich powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Książęcej Straży Ogniowej.
 4. W razie nieobsadzenia stanowiska Komendata Głównego, jego obowiązki pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 4.

Do zadań Komendanta Głównego Książęcej Straży Ogniowej należy:

 1. kierowanie pracą Komendy Głównej Książęcej Straży Ogniowej;
 2. kierowanie krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, a w szczególności:
  1. dysponowanie podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Księstwa poprzez swoje stanowisko kierowania,
  2. ustalanie zbiorczego planu sieci podmiotów systemu ratowniczo-gaśniczego,
  3. ustalanie planu rozmieszczania na obszarze Księstwa sprzętu specjalistycznego w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  4. dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych prowincji,
  5. analizowanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  6. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
  7. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
  8. organizowanie krajowych oraz międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych,
  9. realizowanie zadań, wynikających z innych aktów prawnych.

§ 5.

 1. Koszty związane z funkcjonowaniem Książęcej Straży Ogniowej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów.
 2. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Książęcej Straży Ogniowej mogą uczestniczyć:
  1. kraje Korony i prowincje;
  2. osoby fizyczne.

(§ 5 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszymi zarządzeniami.)

§ 6.

 1. Akcję ratowniczą organizuje i kieruje nią Książęca Straż Ogniowa.
 2. Książęca Straż Ogniowa może wykorzystywać zwierzęta w akcjach ratowniczych.

§ 7.

 1. Służbę w Książęcej Straży Ogniowej może pełnić mieszkaniec Księstwa, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych.
 2. Strażak pełni służbę w jednostce organizacyjnej Książęcej Straży Ogniowej.
 3. Podejmując służbę w Książęcej Straży Ogniowej, strażak składa ślubowanie według następującej roty „Ja, mieszkaniec/obywatel Księstwa Sarmacji, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia — nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
 4. Dzień 15 lipca jest Dniem Strażaka.
 5. Mianowanie lub powołanie strażaka na określone stanowisko służbowe jest uzależnione od posiadanego wykształcenia ogólnego, kwalifikacji pożarniczych oraz stażu pracy.
 6. Służba w Książęcej Straży Ogniowej kończy się na skutek:
  1. niezłożenia ślubowania,
  2. rezygnacji,
  3. wydalenia ze służby,
  4. opuszczenia Księstwa Sarmacji.

§ 8.

 1. Stanowiska służbowe w Książęcej Straży Ogniowej dzieli się na oficerskie, podoficerskie i szeregowe.
 2. Ustanawia się korpusy i stopnie w Książęcej Straży Ogniowej w następującym porządku:
  1. w korpusie szeregowych Książęcej Straży Ogniowej:
   1. strażak,
   2. starszy strażak;
   3. sekcyjny,
   4. starszy sekcyjny,
  2. w korpusie podoficerów Książęcej Straży Ogniowej:
   1. młodszy ogniomistrz,
   2. ogniomistrz,
   3. starszy ogniomistrz;
  3. w korpusie oficerów Książęcej Straży Ogniowej:
   1. młodszy kapitan,
   2. kapitan,
   3. starszy kapitan,
   4. młodszy brygadier,
   5. brygadier,
   6. starszy brygadier,
   7. nadbrygadier,
   8. wicegenerał brygadier
   9. generał brygadier.
 3. Stopień strażaka nadaje się z dniem mianowania na pierwsze stanowisko służbowe w Książęcej Straży Ogniowej.
 4. Stopnie w korpusie szeregowych, oraz w korpusie podoficerów za wyjątkiem stopnia młodszego ogniomistrza, nadaje Komendant Główny Książęcej Straży Ogniowej.
 5. Stopień młodszego ogniomistrza w korpusie podoficerów oraz stopnie oficerskie, za wyjątkiem wicegenerała brygadiera i generała brygadiera, nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego.
 6. Stopnie wicegenerała brygadiera i generała brygadiera nadaje Kanclerz, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 7. Kolejny wyższy stopień może być nadany stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od zajmowanego stanowiska i opinii służbowej.
 8. Wzory stopni strażackich znajdują się w załączniku numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 9.

 1. Strażakowi, który wzorowo wykonuje obowiązki, mogą być przyznane wyróżnienia:
  1. pochwała;
  2. przedterminowe nadanie wyższego stopnia;
  3. przedstawienie do orderu lub odznaczenia.
 2. Wyróżnienia przyznaje Komendant Główny Książęcej Straży Ogniowej.
 3. Komendantowi Głównemu wyróżnienia przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 4. Kary dyscyplinarne są wymierzane przez Komendanta Głównego lub, w przypadku Komendanta Głównego, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i są następujące:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. obniżenie stopnia;
  4. wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
  5. wydalenie ze służby.

§ 10.

 1. Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia:
  1. dodatek za stopień;
  2. dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.
 2. Dodatek wymieniony w ust. 1 pkt 1 określa załącznik numer dwa do niniejszego zarządzenia.
 3. Dodatek wymieniony w ust. 1 pkt 2 określa minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego.
 4. Uposażenie wypłaca się wyłącznie strażakom będącym mieszkańcami Księstwa Sarmacji.

(§ 10 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym, a ust. 3 dodany Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszymi zarządzeniami.)

§ 11.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przysługuje stopień nadbrygadiera w okresie pełnienia obowiązków Komendanta Głównego, o którym mowa w § 3 ust. 4.

(§ 11 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r.)

Załącznik 1

Wzory stopni strażackich

Stopień Skrót stopnia Naramiennik Oznaczenie na ubraniu
Strażak Str.
Starszy strażak St. str.
Sekcyjny Sekc.
Starszy sekcyjny St. sekc.
Młodszy ogniomistrz Mł. ogn.
Ogniomistrz Ogn.
Starszy ogniomistrz St. ogn.
Młodszy kapitan Mł. kpt.
Kapitan Kpt.
Starszy kapitan St. kpt.
Młodszy brygadier Mł. bryg.
Brygadier Bryg.
Starszy brygadier St. bryg.
Nadbrygadier Nadbryg.
Wicegenerał brygadier Wicegen. bryg.
Generał brygadier Gen. bryg.

Załącznik 2

Dodatki za stopnie

Korpus szeregowych Książęcej Straży Ogniowej
Strażak 2000 lt
Starszy strażak 2250 lt
Sekcyjny 2500 lt
Starszy sekcyjny 2750 lt
Korpus podoficerów Książęcej Straży Ogniowej
Młodszy ogniomistrz 4000 lt
Ogniomistrz 4500 lt
Starszy ogniomistrz 5000 lt
Korpus oficerów Książęcej Straży Ogniowej
Młodszy kapitan 6500 lt
Kapitan 7500 lt
Starszy kapitan 8500 lt
Młodszy brygadier 10500 lt
Brygadier 11500 lt
Starszy brygadier 12500 lt
Nadbrygadier 14500 lt
Wicegenerał brygadier 16500 lt
Generał brygadier 19500 lt

(Załącznik 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszymi zarządzeniami)

(—) Ryszard v-hr. Paczenko,
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny