Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6662 [X]

Grodzisk, dnia 13 lipca 2014 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 2/2014

w sprawie Obrony Cywilnej (uchylony)

§ 1.

Powołuje się Szefa Obrony Cywilnej Kraju, podległego bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 2.

Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:

 1. uzgadnianie projektu planu obrony cywilnej Księstwa z Hetmanem Wielkim Księstwa Sarmacji oraz z innymi, właściwymi ministrami,
 2. określanie założeń do planów obrony cywilnej krau Korony i prowincji,
 3. określanie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia,
 4. inicjowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej obrony cywilnej,
 5. opracowywanie, na potrzeby ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Kanclerza, informacji dotyczących obrony cywilnej,
 6. organizowanie i koordynowanie ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,
 7. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.

§ 3.

Koszty związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Obrony Cywilnej mogą uczestniczyć kraje Korony i prowincje oraz osoby fizyczne.

(§ 3 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszymi zarządzeniami.)

§ 4.

Ustanawia się następujące stopnie służbowe Obrony Cywilnej:

 1. OC-10 Szef Obrony Cywilnej Kraju
 2. OC-15 Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju
 3. OC-20 Szef Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji
 4. OC-25 Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji
 5. OC-30 Szef Obrony Cywilnej Miasta
 6. OC-35 Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Miasta
 7. OC-41 Starszy Aspirant Obrony Cywilnej
 8. OC-42 Aspirant Obrony Cywilnej
 9. OC-43 Młodszy Aspirant Obrony Cywilnej
 10. OC-51 Starszy Funkcjonariusz Obrony Cywilnej
 11. OC-52 Funkcjonariusz Obrony Cywilnej
 12. OC-53 Młodszy Funkcjonariusz Obrony Cywilnej
 13. OC-91 Honorowy Szef Obrony Cywilnej Kraju
 14. OC-92 Honorowy Szef Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji
 15. OC-93 Honorowy Szef Obrony Cywilnej Miasta

Wzory odznak stopni określa załącznik numer jeden do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

 1. Szefa Obrony Cywilnej Kraju (OC-10) wyznacza Kanclerz, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 2. Na stopnie służbowe OC-15 i OC-20 wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
 3. Na stopnie służbowe OC-25, OC-30, OC-35 wyznacza Szef Obrony Cywilnej Kraju na wniosek Szefa Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji.
 4. Na stopnie służbowe OC-41, OC-42 i OC-43 wyznacza Szef Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji.
 5. Na stopnie służbowe OC-51, OC-52 i OC-53 wyznacza Szef Obrony Cywilnej Miasta.
 6. Po zakończeniu służby w Obronie Cywilnej na stanowiskach OC-10, OC-15, OC-20, OC-25, OC-30 i OC-35, Kanclerz, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może przyznać tytuł honorowy o brzmieniu odpowiednim wraz z przedrostkiem „Honorowy”. Funkcjonariusze na stanowiskach OC-10 i OC-15, otrzymują odznakę OC-91, funkcjonariusze na stanowiskach OC-20 i OC-25, otrzymują odznakę OC-92 a funkcjonariusze na stanowiskach OC-30 i OC-35, otrzymują odznakę OC-93. Honorowi funkcjonariusze nie otrzymują uposażenia.

§ 6.

Uposażenie funkcjonariuszy Obrony Cywilnej składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatku za stopień służbowy. Wysokość dodatku określa załącznik numer dwa do niniejszego zarządzenia.

(§ 6 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszymi zarządzeniami.)

§ 7.

Dzień 1 września jest Dniem Obrony Cywilnej.

§ 8.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Do momentu wyznaczenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju, obowiązki te pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Załącznik 1

Wzory odznak stopni

Stopień służbowy Kod stopnia Odznaka
Szef Obrony Cywilnej Kraju OC-10
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju OC-15
Szef Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji OC-20
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji OC-25
Szef Obrony Cywilnej Miasta OC-30
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Miasta OC-35
Starszy Aspirant Obrony Cywilnej OC-41
Aspirant Obrony Cywilnej OC-42
Młodszy Aspirant Obrony Cywilnej OC-43
Starszy Funkcjonariusz Obrony Cywilnej OC-51
Funkcjonariusz Obrony Cywilnej OC-52
Młodszy Funkcjonariusz Obrony Cywilnej OC-53
Honorowy Szef Obrony Cywilnej Kraju OC-91
Honorowy Szef Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji OC-92
Honorowy Szef Obrony Cywilnej Miasta OC-93

Załącznik 2

Dodatki za stopnie

Stopień służbowy Dodatek
Szef Obrony Cywilnej Kraju 10000 lt
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju 9000 lt
Szef Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji 6500 lt
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju Korony / Prowincji 6000 lt
Szef Obrony Cywilnej Miasta 4500 lt
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Miasta 4000 lt
Starszy Aspirant Obrony Cywilnej 3000 lt
Aspirant Obrony Cywilnej 2750 lt
Młodszy Aspirant Obrony Cywilnej 2500 lt
Starszy Funkcjonariusz Obrony Cywilnej 2000 lt
Funkcjonariusz Obrony Cywilnej 1750 lt
Młodszy Funkcjonariusz Obrony Cywilnej 1500 lt

(Załącznik 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. oraz wcześniejszymi zarządzeniami.)

(—) Ryszard v-hr. Paczenko,
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny