Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6688 [X]

Grodzisk, dnia 24 lipca 2014 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki nr 1/2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie Książęcej Straży Ogniowej (uchylony)

W Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1/2014 w sprawie Książęcej Straży Ogniowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 5. ust. 1. ("Koszty związane z funkcjonowaniem Książęcej Straży Ogniowej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów") otrzymuje brzmienie: "Koszty związane z uposażeniem zasadniczym strażaka są pokrywane z budżetu Rady Ministrów."
  2. § 5. ust. 2. ("W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Książęcej Straży Ogniowej mogą uczestniczyć: (1) kraje Korony i prowincje; (2) osoby fizyczne") otrzymuje brzmienie: "Koszty związane z dodatkami do uposażenia strażaka są pokrywane z budżetów prowincji i krajów korony."
  3. § 10. ust. 2. ("Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: (1) dodatek za stopień; (2) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby") otrzymuje brzmienie: "Dodatki wymienione w ust. 1 określają przepisy lokalne prowincji i krajów korony."
  4. § 10. ust. 3. ("Dodatek wymieniony w ust. 1 pkt 2 określa minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego") uchyla się.
  5. Załącznik 2 do zarządzenia uchyla się.

(—) Misza Korab-Kaku,
Minister Spraw Wewnętrznych i Gospodarki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny