Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 6693 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 lipca 2014 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2014

o odznaczeniach

Senat Królestwa Teutonii, chcąc zapewnić ciągłość najlepszych tradycji Cesarstwa Teutonii, Marchii Teutońskiej, Królestwa Nowej Teutonii, Hrabstwa Loardii oraz zjednoczonego Królestwa Teutonii w wyróżnianiu zasług, cnót obywatelskich i wybitnych osiągnięć, niniejszym przywraca stare oraz ustanawia nowe odznaczenia honorowe.

Art. 1. [Odznaczenia]

 1. Teutońskie odznaczenia honorowe, o których mowa w artykułach 2 - 9, zwane dalej „odznaczeniami”, są szczególnym wyróżnieniem zasług położonych na rzecz Królestwa Teutonii oraz teutońskich ideałów.
 2. Odznaczenia nadaje się obywatelom teutońskim, mieszkańcom Królestwa Teutonii niebędącymi obywatelami teutońskimi, mieszkańcom Księstwa Sarmacji niebędącymi mieszkańcami Królestwa Teutonii, jak również cudzoziemcom - zasłużonym dla Teutonii.
 3. Ordery w każdej klasie i pozostałe odznaczenia w każdym stopniu nadaje się jeden raz, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 2. [Order Cesarza Hergoliena Wielkiego]

 1. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego, będący najstarszym teutońskim orderem, ustanowionym na pamiątkę pierwszego władcy Cesarstwa Teutonii, jest najwyższym odznaczeniem Królestwa Teutonii.
 2. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego jest nadawany w uznaniu znamienitych zasług położonych dla chwały i umocnienia Królestwa, osobom które istotnie i wybitnie przyczyniły się do rozkwitu teutońskiej kultury, samorządności i świadomości narodowej.
 3. Order Cesarza Hergoliena Wielkiego dzieli się na pięć klas:
  • klasa I — Krzyż Wielki Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  • klasa II — Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  • klasa III — Krzyż Komandorski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  • klasa IV — Krzyż Oficerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
  • klasa V — Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego.

Art. 3. [Order Teutoński Bene Meritus]

 1. Order Teutoński Bene Meritus jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Królestwu Teutonii i Narodowi Teutońskiemu.
 2. Order Teutoński Bene Meritus jest nadawany osobom, które zasłużyły się zwłaszcza poprzez:
  1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej - z pożytkiem dla Teutonii - działalności publicznej, innej niż polityczna,
  2. szczególne zasługi dla rozwoju teutońskiej gospodarki,
  3. wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.
 3. Order Teutoński Bene Meritus dzieli się na cztery klasy:
  • klasa I — Krzyż Wielki Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  • klasa II — Krzyż Komandorski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  • klasa III — Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
  • klasa IV — Krzyż Kawalerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus.

Art. 4. [Cesarsko-Królewski Order Lwa Teutońskiego]

 1. W celu nagradzania czynów męstwa i odwagi, bądź innych wybitnych zasług położonych w dziele szerzenia Teutonizmu albo w walce z czynnikami deteutonizującymi, dla chwały i pożytku Teutonii, ustanawia się Cesarsko-Królewski Order Lwa Teutońskiego.
 2. Cesarsko-Królewski Order Lwa Teutońskiego dzieli się na trzy klasy:
  • klasa I - Wielka Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
  • klasa II - Złota Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
  • klasa III - Srebrna Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego.

Art. 5. [Krzyż Virtuti Civili]

 1. Krzyż Virtuti Civili stanowi nagrodę przyznawaną w dowód uznania wybitnej odwagi cywilnej w obronie ideałów prawdy, godności i honoru, krzewienia tradycji, a także za czyny przeciw przemocy ideały te depczącej.
 2. Krzyż Virtuti Civili może być nadawany wielokrotnie.
 3. Krzyż Virtuti Civili dzieli się na dwa stopnie:
  • I stopień — Krzyż Virtuti Civili z Liliami,
  • II stopień — Krzyż Virtuti Civili.

Art. 6. [Medal Sapere Auso]

 1. Medal Sapere Auso nadawany jest młodym mieszkańcom Królestwa Teutonii, którzy dojrzeli do samodzielnego działania i z własnej inicjatywy zrealizowali pożyteczny dla Teutonii projekt.
 2. Medal Sapere Auso dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Medal Sapere Auso,
  • II stopień — Srebrny Medal Sapere Auso,
  • III stopień — Brązowy Medal Sapere Auso.

Art. 7. [Medal Magister Ludi]

 1. Medal Magister Ludi nadawany jest za wybitne osiągnięcia sportowe podczas reprezentowania Teutoni lub teutońskich miejscowości we wszelkich grach, turniejach oraz igrzyskach sportowych.
 2. Medal Magister Ludi dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Medal Magister Ludi,
  • II stopień — Srebrny Medal Magister Ludi,
  • III stopień — Brązowy Medal Magister Ludi.

Art. 8. [Medal Orlego Pióra]

 1. Medal Orlego Pióra nadawany jest za szczególne i wyróżniające się osiągnięcia dziennikarskie lub pisarskie.
 2. Medal Orlego Pióra dzieli się na trzy stopnie:
  • I stopień — Złoty Medal Orlego Pióra,
  • II stopień — Srebrny Medal Orlego Pióra,
  • III stopień — Brązowy Medal Orlego Pióra.

Art. 9. [Gwiazda Domu Górnika]

 1. Gwiazda Domu Górnika, ustanowiona na pamiątkę niedających się zapomnieć przeżyć legendarnej grupy Teutończyków i Sarmatów, jest odznaczeniem nadawanym osobom, które w nietuzinkowy sposób zasłużyły się (poświęciły się) na rzecz integracji międzyludzkiej oraz szerzenia idei najgłębszej wspólnoty i przyjaźni.
 2. Gwiazda Domu Górnika może być nadawana wielokrotnie.

Art. 10. [Kompetencje Króla]

 1. Król - w drodze edyktu:
  1. określa: dewizy orderowe, broń orderową i strój orderowy.
  2. określa insygnia odznaczeń, dopasowane do zamieszczonych w załączniku niniejszej ustawy baretek,
  3. może dla każdego odznaczenia ustanowić kapitułę, powierzając jej uprawnienia doradcze związane z tym odznaczeniem.
 2. Król - w drodze postanowienia, z własnej inicjatywy albo na wniosek Senatu lub kapituły danego odznaczenia:
  1. nadaje odznaczenia,
  2. pozbawia odznaczeń, w razie stwierdzenia, że:
   • nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, albo
   • odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia.

Art. 11. [Wręczanie odznaczeń]

Akt wręczenia odznaczeń, dokonywany przez Króla lub wyznaczoną przez niego osobę, jest poprzedzony wypowiedzeniem formuły: „W imieniu Królestwa Teutonii wręczam...”.

Art. 12. [Porządek Orderów]

Ustala się następujący porządek teutońskich orderów, według ich starszeństwa:

 1. Krzyż Wielki Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
 2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
 3. Krzyż Wielki Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
 4. Wielka Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
 5. Krzyż Komandorski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
 6. Krzyż Oficerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
 7. Krzyż Komandorski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
 8. Złota Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
 9. Krzyż Kawalerski Orderu Cesarza Hergoliena Wielkiego,
 10. Krzyż Oficerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus,
 11. Srebrna Gwiazda Cesarsko-Królewskiego Orderu Lwa Teutońskiego,
 12. Krzyż Kawalerski Orderu Teutońskiego Bene Meritus.

Art. 13. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Załącznik [Wzory baretek odznaczeń]

Ordery

klasa nazwa baretka
Order Cesarza Hergoliena Wielkiego
1 Krzyż Wielki
2 Krzyż Komandorski z Gwiazdą
3 Krzyż Komandorski
4 Krzyż Oficerski
5 Krzyż Kawalerski
Order Teutoński Bene Meritus
1 Krzyż Wielki
2 Krzyż Komandorski
3 Krzyż Oficerski
4 Krzyż Kawalerski
Cesarsko-Królewski Order Lwa Teutońskiego
1 Wielka Gwiazda
2 Złota Gwiazda
3 Srebrna Gwiazda

Pozostałe odznaczenia

stopień nazwa baretka
Krzyż Virtuti Civili
1 Krzyż z Liliami
2 Krzyż
Medal Sapere Auso
1 złoty medal
2 srebrny medal
3 brązowy medal
Medal Magister Ludi
1 złoty medal
2 srebrny medal
3 brązowy medal
Medal Orlego Pióra
1 złoty medal
2 srebrny medal
3 brązowy medal
Gwiazda Domu Górnika
1  

(—) Krzysztof St. M. Kwazi
Regent Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny