Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoUstawy i dekrety z mocą ustawy, poz. 67 [X]

Grodzisk, dnia 7 listopada 2004 r.

Ustawa Sejmu nr 30

— Kodeks Cywilny (uchylony)

Spis treści

Księga I

Część ogólna

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Art. 2. [Ciężar dowodu]

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Rozdział 2
Zdolność prawna

Art. 3. [Zdolność do czynności prawnych]

Zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne i osoby prawne.

Art. 4. [Osoba o zawieszonym statusie mieszkańca]

 1. Osobą o zawieszonym statusie mieszkańca jest osoba fizyczna, która za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zawiesza swoją aktywność w Księstwie Sarmacji.
 2. Osoba fizyczna o zawieszonym statusie mieszkańca może powrócić do aktywności poprzez wyłączenie statusu zawieszonego za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 288 o integracji systemów informatycznych Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 1 czerwca 2006 r.)

(Art. 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 470 o zmianie Ustawy Sejmu - Kodeks Cywilny z dnia 8 marca 2008 r.)

Art. 4a. [Obowiązki systemowe]

 1. Osobie, która nie wypełnia obowiązków systemowych, można ograniczyć lub uniemożliwić świadczenie pracy oraz podejmowanie innych czynności w systemie automatycznej gospodarki.
 2. Obowiązki systemowe oraz zakres ograniczeń i uniemożliwień wynikających z niewypełniania obowiązków systemowych w ramach systemu automatycznej gospodarki określa szef urzędu państwowego właściwego do spraw systemów informatycznych w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu z Kanclerzem lub właściwym ministrem. Rozporządzenie wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Art. 4a dodany Ustawą Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

(Art. 4a ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 4b. [Obywatel ograniczony w obowiązkach systemowych]

 1. Obywatelem ograniczonym w obowiązkach systemowych jest obywatel zamieszkujący w Księstwie Sarmacji przez okres co najmniej dziewięćdziesięciu dni, który za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji ogranicza wiążące go obowiązki systemowe.
 2. Obywatel ograniczony w obowiązkach systemowych nie może świadczyć pracy w systemie automatycznej gospodarki;

(Art. 4a dodany Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 288 o integracji systemów informatycznych Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 1 czerwca 2006 r.)

(Art. 4a stał się art. 4b na mocy Ustawy Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

Art. 5. [Brak zdolności do czynności prawnych]

 1. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby fizyczne o zawieszonym statusie mieszkańca oraz osoby nieaktywne.
 2. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna. Jednakże czynności prawne skutkujące zmianą statusu zawieszonej osoby fizycznej lub statusu nieaktywności oraz rozrządzenia na wypadek śmierci są ważne, chociażby były dokonane przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych.

(Art. 5 zmieniony Ustawą Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

Rozdział 3
Uznanie za zmarłego

Art. 6. [Zmarły]

 1. Zmarłym staje się osoba fizyczna z chwilą rzeczywistej śmierci.
 2. Osoba fizyczna może zostać uznana za zmarłą także na podstawie przepisów niniejszego rozdziału.
 3. Domniemywa się, że śmierć nastąpiła w chwili uznania osoby fizycznej za zmarłą.

Art. 7. [Uznanie za zmarłego]

 1. (strike)
 2. (strike)
 3. (strike)

(Art. 7 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 288 o integracji systemów informatycznych Księstwa Sarmacji i Mandragoratu Wandystanu z dnia 1 czerwca 2006 r.)

(Art. 7 skreślony Ustawą Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

Art. 7a. [Uznanie za zmarłego wskutek oświadczenia woli]

Osobę, która złożyła na ręce Kanclerza lub właściwego ministra albo szefa urzędu państwowego właściwego do spraw systemów informatycznych oświadczenie woli o chęci trwałego opuszczenia Księstwa Sarmacji, uznaje się za zmarłą z chwilą jej usunięcia z systemu ewidencji ludności Księstwa Sarmacji.

(Art. 7a dodany Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 311 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 31 sierpnia 2006 r.)

(Art. 7a w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 8. [Wyjątki od uznania za zmarłego]

Nie może zostać uznana za zmarłą osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub która została pozwana w sprawie cywilnej.

Rozdział 3a
Uznanie za nieaktywnego

Art. 8a. [Nieaktywny]

 1. Nieaktywną staje się osoba, która przez okres trzydziestu dni nie potwierdzała swojej obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Nieaktywną przestaje być osoba, która potwierdziła swoją obecność w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 3. Potwierdzanie obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji określa szef urzędu państwowego właściwego do spraw systemów informatycznych w drodze rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Art. 8a ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 8b. [Ewidencja nieaktywnych]

 1. Osób nieaktywnych nie uwzględnia się w ogólnodostępnym systemie ewidencji ludności.
 2. Przedsiębiorstw należących do osób nieaktywnych nie uwzględnia się w ogólnodostępnym systemie ewidencji działalności gospodarczej.

(Rozdział 3a dodany Ustawą Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

Rozdział 4
Czynności prawne

Art. 9. [Czynność prawna]

 1. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, dobrych obyczajów i przyjętych zwyczajów.
 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą lub dobrymi obyczajami.

Art. 10. [Forma czynności prawnej]

 1. Czynność prawna może być dokonana w formie zwykłej albo w formie szczególnej.
 2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czynność prawna nie wymaga formy szczególnej.
 3. Jeżeli ustawa wymaga formy aktu notarialnego lub innej formy szczególnej, czynność prawna dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.

Art. 11. [Akt notarialny]

 1. Czynność prawna ma formę aktu notarialnego, jeżeli zawiera oznaczenie osoby składającej oświadczenie woli i inne istotne elementy czynności prawnej, w szczególności datę, oraz opublikowana została w kwalifikowanym rejestrze.
 2. Kwalifikowanymi rejestrami są rejestry określone w rozporządzeniu oraz rejestry prowadzone przez koncesjonowane urzędy notarialne.
 3. Szczegóły określa rozporządzenie.

(Art. 11 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 473 o zmianie Ustawy o nagrodach pieniężnych, Ustawy o funkcjonariuszach państwowych, Ustawy o tajemnicy państwowej, Kodeksu Cywilnego, Ustawy o moderacji, Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, Ustawy o godności senatora, Dekretu z mocą ustawy o cudzoziemcach i Dekretu z mocą ustawy o dysponowaniu stronami internetowymi, serwerem i bazą danych Księstwa Sarmacji oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o ordynacjach rodowych i Dekretu z mocą ustawy o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 24 marca 2008 r.)

Art. 12. [Data czynności prawnej]

Czynność prawna dokonana jest w chwili złożenia ostatniego oświadczenia woli niezbędnego do jej dokonania.

Rozdział 5
Przedstawicielstwo

Art. 13. [Przedstawicielstwo]

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, czynność prawna może być dokonana osobiście lub przez przedstawiciela.
 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Art. 14. [Rodzaje przedstawicielstw]

 1. Przedstawicielstwem ogólnym jest umocowanie do wszystkich czynności zwykłego zarządu.
 2. Przedstawicielstwem szczególnym jest umocowanie do rodzajowo wskazanych czynności, także tych, które przekraczają zwykły zarząd.
 3. Przedstawicielstwem procesowym jest umocowanie do reprezentowania strony przed sądem i dokonywania przed sądem wszelkich czynności, także tych, które przekraczają zwykły zarząd.

Art. 15. [Udzielanie i odwoływanie przedstawicielstwa]

 1. Reprezentowany jednostronnym oświadczeniem woli udziela i odwołuje przedstawicielstwo.
 2. Przedstawicielstwo wymaga formy aktu notarialnego.

Księga II

Zobowiązania

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 16. [Zobowiązanie]

 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
 2. Świadczenie polega na działaniu lub zaniechaniu.

Art. 17. [Roszczenie]

 1. Roszczenie jest uprawnieniem do żądania od oznaczonej osoby konkretnego świadczenia.
 2. Roszczenie przedawnia się po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia zawiesza się na czas postępowania przed sądem w sprawie o dochodzenie roszczenia.

Art. 18. [Obowiązek dłużnika]

 1. Dłużnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.
 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub innej działalności o profesjonalnym charakterze określa się przy uwzględnieniu zawodowego lub profesjonalnego charakteru tej działalności.

Art. 19. [Naprawienie szkody]

 1. Ilekroć ustawa mówi o naprawieniu szkody rozumie się przez to poniesione straty oraz utracone korzyści.
 2. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego pociągało za sobą nadmierne trudności dla zobowiązanego, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
 3. W razie naruszenia dobra osobistego, sąd może przyznać temu czyje dobro zostało naruszone zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, jeżeli krzywda nie została naprawiona w inny sposób.

Art. 20. [Solidarność dłużników]

 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych solidarnie do świadczenia.
 2. Solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku dłużników lub każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.
 3. Dłużnicy pozostają solidarni aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela.
 4. Świadczenie dłużników może być solidarne jedynie na podstawie czynności prawnej lub gdy solidarność wynika z ustawy.

Rozdział 2
Bezpodstawne wzbogacenie

Art. 21. [Bezpodstawne wzbogacenie]

 1. Kto bez postawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści majątkowej w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.
 2. Jednakże w razie powrotu do Księstwa Sarmacji osoby uznanej za zmarłą, inna osoba, która uzyskała korzyść majątkową wskutek otwarcia spadku, nie jest obowiązana do wydania takiej korzyści.

Rozdział 3
Odpowiedzialność za czyny niedozwolone

Art. 22. [Odpowiedzialność osób fizycznych]

 1. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
 2. Wartość rzeczywistych szkód majątkowych poniesionych przez poszkodowanego wylicza się w libertach w oparciu o stosunek wartości złotego polskiego do liberta określony przez ministra właściwego do spraw finansów w drodze rozporządzenia.

Art. 23. [Odpowiedzialność osób prawnych]

Osoba prawna obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

Art. 24. [Odpowiedzialność Korony]

 1. Korona obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.
 2. Korona obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności także wtedy, gdy wymagają tego dobre obyczaje.

Art. 25. [Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego]

 1. Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.
 2. Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności także wtedy, gdy wymagają tego dobre obyczaje.

Art. 26. [Odpowiedzialność za działanie programów komputerowych (skryptów)]

 1. Za szkodę wyrządzoną działaniem lub brakiem działania programu komputerowego (skryptu) zintegrowanego z systemem informatycznym Księstwa Sarmacji odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna lub osoba prawna, która program komputerowy (skrypt) bezpośrednio udostępniła, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 2. Za szkodę wyrządzoną działaniem lub brakiem działaniem programu komputerowego (skryptu) zintegrowanego z systemem informatycznym Księstwa Sarmacji odpowiedzialność ponosi także autor programu komputerowego (skryptu) jeżeli szkodę wyrządził z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Art. 27. [Odpowiedzialność solidarna]

Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna.

Rozdział 4
Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań

Art. 28. [Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy]

Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 29. [Odpowiedzialność dłużnika]

 1. Jeżeli z ustawy lub czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności.
 2. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z działania lub braku działania programu komputerowego (skryptu) zintegrowanego z systemem informatycznym Księstwa Sarmacji, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od zachowania należytej staranności. Jednakże dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli działanie lub brak działania programu komputerowego (skryptu) nastąpiło wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy wierzyciela lub osoby trzeciej.
 3. Dłużnik może poprzez umowę określić zakres odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednakże nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę wynikłą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
 4. Zastrzeżenie umowne, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy aktu notarialnego.

Art. 30. [Zwłoka dłużnika]

 1. Dłużnik popada w zwłokę, gdy nie spełnia świadczenia w umówionym terminie, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Jeżeli termin świadczenia nie jest oznaczony, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia dokonania czynności prawnej. Jednakże jeżeli świadczenie polega na naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, powinno być spełnione w dniu wyrządzenia szkody.
 3. Dłużnik nie popada w zwłokę, jeżeli wierzyciel nie wykonał świadczenia wzajemnego albo odmawia przyjęcia właściwie spełnionego świadczenia.
 4. Wierzyciel w razie zwłoki dłużnika, niezależnie od roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
 5. Świadczeniem wzajemnym jest świadczenie wierzyciela, które zgodnie z umową ma być odpowiednikiem świadczenia dłużnika.

Art. 31. [Odsetki]

 1. Wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika przysługuje roszczenie o odsetki za zwłokę.
 2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odsetki nalicza się w wymiarze 1% wartości świadczenia za każdy dzień zwłoki, jednakże wartość naliczonych odsetek nie może przekroczyć dwukrotnej wartości świadczenia.

Rozdział 5
Umowy

Art. 32. [Swoboda zawierania umów]

 1. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie ani dobrym obyczajom.
 2. Z mocy prawa nieważne są:
  1. umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności karnej,
  2. umowy zawierane na wypadek śmierci jednej ze stron,
  3. umowy nieprzewidujące możliwości ich rozwiązania.

Art. 33. [Poręczenie]

 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik go nie wykonał. Odpowiedzialność poręczyciela i dłużnika za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania jest solidarna.
 2. Jeżeli poręczana czynność prawna wymaga formy aktu notarialnego, tej samej formy wymaga umowa poręczenia.

Art. 34. [Umowa o pracę w systemie automatycznej gospodarki]

 1. (skreślony)
 2. (skreślony)

(Art. 34 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 385 o pracy w systemie wytwórczym gospodarki Księstwa Sarmacji z dnia 12 maja 2007 r.)

Art. 35. [Nabywanie autorskich praw majątkowych]

 1. Pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do dzieł stworzonych w ramach stosunku pracy.
 2. W szczególności, Księstwo Sarmacji nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem prowincji, miejscowości i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne.

Księga III

Prawo rzeczowe

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 36. [Własność]

 1. Własność jest prawem rzeczowym zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu.
 2. Przepisy dotyczące własności stosuje się odpowiednio do zbywalnych i podlegających dziedziczeniu praw majątkowych, chyba że byłoby to sprzeczne ustawą lub z naturą tych praw.

Art. 37. [Korzystanie z prawa własności]

Właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy, pobierać z niej dochody oraz nią rozporządzać, o ile nie jest to sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Rozdział 2
Własność gruntów

Art. 38. [Grunty]

Gruntami są tereny i parcele.

Art. 39. [Tereny]

Terenem jest grunt istniejący w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, który można podzielić na parcele.

(Art. 39 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 461 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 25 stycznia 2008 r.)

Art. 40. [Podział terenu na parcele]

 1. Podział terenu na parcele następuje w chwili:
  1. lokacji osady na jego obszarze,
  2. wytyczenia nowych parceli przez właściciela.
 2. Właścicielem nowych parcel staje się z mocy prawa właściciel terenu.
 3. Szczegóły dotyczące podziału terenu na parcele, w szczególności wysokość opłaty na rzecz Korony za wytyczenie nowych parcel, określa minister właściwy do spraw finansów w drodze rozporządzenia.

(Art. 40 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 61 o zmianie zasad wytyczania i obrotu parcelami z dnia 22 grudnia 2007 r.)

Art. 41. [Budynek]

 1. Budynek może wznosić się na parceli. Własność parceli rozciąga się na ten budynek.
 2. Na parceli może wznosić się tylko jeden budynek.
 3. Budynek o znacznych rozmiarach wznosi się na więcej, niż jednej parceli.
 4. Budynek wielopiętrowy może być podzielony na lokale. Każde piętro stanowi odrębny lokal.
 5. Szczegóły określa rozporządzenie.

(Art. 41 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 503 o definicji ustawowej ministra oraz uchyleniu Dekretu z mocą ustawy o egzaminie z praw i zwyczajów Księstwa Sarmacji i niektórych przepisów Ustawy o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji z dnia 26 października 2008 r.)

Rozdział 3
Współwłasność

Art. 42. [Rodzaje współwłasności]

 1. Współwłasność polega na tym, że własność tych samych rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom w częściach ułamkowych lub jako współwłasność łączna.
 2. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Niniejszy rozdział normuje jedynie współwłasność w częściach ułamkowych.

Art. 43. [Współwłasność w częściach ułamkowych]

 1. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe, chyba że z łączących ich stosunków wynika co innego.
 2. Każdy ze współwłaścicieli może bez zgody pozostałych współwłaścicieli rozporządzać swoim udziałem.
 3. Współwłaściciel może dokonywać czynności dotyczącej wspólnej rzeczy za zgodą pozostałych współwłaścicieli.

Art. 44. [Zniesienie współwłasności]

 1. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, chyba że uprawnienie to zostało wyłączone przez czynność prawną.
 2. Zniesienie współwłasności następuje wskutek czynności prawnej albo na mocy orzeczenia sądowego.

Art. 45. [Zniesienie współwłasności przez sąd]

 1. Sąd znosi współwłasność, dokonując podziału rzeczy. Wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.
 2. Jeżeli rzeczy nie da się podzielić albo jej podział pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości, sąd przyznaje rzecz jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.

Rozdział 4
Prawo do gruntu lub lokalu

Art. 46. [Prawo do gruntu lub lokalu]

 1. Prawo do gruntu lub lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Prawo do gruntu lub lokalu może być prawem:
  1. zbywalnym i podlegającym dziedziczeniu (prawo wieczyste),
  2. niezbywalnym i ograniczonym w czasie (prawo czasowe).

Art. 47. [Prawo wieczyste]

 1. Przepisy dotyczące własności stosuje się odpowiednio do prawa wieczystego do gruntu lub lokalu.
 2. Posiadający prawo wieczyste do gruntu lub lokalu korzysta z lokalu jak właściciel.

Art. 48. [Prawo czasowe]

 1. Prawo czasowe do gruntu wynika z umowy dzierżawy.
 2. Prawo czasowe do lokalu wynika z umowy najmu.

Księga V

Spadki

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 49. [Spadek]

 1. Spadek stanowią prawa i obowiązki zmarłego, które przechodzą z chwilą śmierci na jedną lub więcej osób, stosownie do przepisów niniejszej księgi.
 2. Przepisy niniejszej księgi stosuje się odpowiednio do osób nieaktywnych, które przez okres dziewięćdziesięciu dni nie potwierdziły swojej obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji

(Art. 49 ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

Art. 50. [Otwarcie i nabycie spadku]

 1. Spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy.
 2. Spadkobierca nabywa spadek w chwili otwarcia spadku.

Art. 51. [Powołanie do spadku]

 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo testamentu.
 2. Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu.

Art. 52. [Przeszkody w nabyciu spadku]

Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje.

Rozdział 2
Dziedziczenie ustawowe

Art. 53. [Powołanie do spadku]

 1. (skreślony),
 2. (skreślony),
 3. (skreślony),
 4. Powołane do spadku są samorządy lub Korona, według następujących reguł:
  1. cały majątek ruchomy oraz środki zgromadzone na kontach bankowych przechodzą na własność kraju lub prowincji na terenie której mieszkał spadkodawca w chwili śmierci albo na własność Korony, jeżeli mieszkał w miejscowości nieznajdującej się na terytorium kraju lub prowincji,
  2. majątek nieruchomy znajdujący się w obrębie określonych miejscowości przechodzi na własność tych miejscowości,
  3. majątek nieruchomy znajdujący się poza obrębem miejscowości przechodzi na własność kraju lub prowincji w której jest położony, albo na własność Korony - jeśli jest położony poza terytorium kraju lub prowincji.

(Art. 53 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 461 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 25 stycznia 2008 r.)

(Art. 53 ust. 1—3 skreślone, ust. 4 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 91 o zmianie Ustawy Sejmu — Kodeks Cywilny z dnia 11 marca 2009 r.)

Art. 54. [Stwierdzenie nabycia i dział spadku]

 1. Określony dekretem organ władzy publicznej, na wniosek zainteresowanego, stwierdza nabycie spadku w odpowiednich częściach oraz dokonuje działu spadku.
 2. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności.

(Art. 54 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 91 o zmianie Ustawy Sejmu — Kodeks Cywilny z dnia 11 marca 2009 r.)

Rozdział 3
Dziedziczenie testamentowe

Art. 55. [Testament]

 1. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.
 2. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.
 3. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament. Odwołanie testamentu następuje także poprzez sporządzenie nowego testamentu.
 4. Sporządzić i odwołać testament może jedynie osoba fizyczna.
 5. Testament jest ważny, jeżeli posiada formę aktu notarialnego.

Art. 56. [Otwarcie testamentu oraz stwierdzenie nabycia i dział spadku]

 1. Określony dekretem organ władzy publicznej, na wniosek zainteresowanego, otwiera testament oraz stwierdza nabycie spadku i dokonuje działu spadku kierując się wolą spadkodawcy wyrażoną w testamencie.
 2. Jeżeli wola spadkodawcy w niewystarczającym stopniu normuje sposób działu spadku, przy dokonywaniu podziału spadku należy kierować się przyjętym zwyczajem i dobrymi obyczajami.
 3. Jeżeli rozrządzenia testamentowe nie obejmują całego spadku, podziału pozostałej części spadku dokonuje się proporcjonalnie do udziałów wyrażonych w testamencie, kierując się domniemaną wolą spadkodawcy, przyjętym zwyczajem i dobrymi obyczajami.
 4. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o zniesieniu współwłasności.

(Art. 56 ust. 1—3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 91 o zmianie Ustawy Sejmu — Kodeks Cywilny z dnia 11 marca 2009 r.)

Rozdział 4
Odpowiedzialność za długi spadkowe

Art. 57. [Odpowiedzialność za długi spadkowe]

 1. Każdy spadkobierca dziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. Odpowiedzialność za długi spadkowe jest solidarna z zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

Księga VI

Osoby prawne

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 58. [Osoby prawne]

 1. Osobami prawnymi są:
  1. Korona,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. spółki prawa handlowego,
  4. partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje i związki wyznaniowe,
  5. inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne nadają osobowość prawną.
 2. Spółkami prawa handlowego są spółka jawna i spółka akcyjna.

Art. 59. [Czynności przekraczające zwykły zarząd w osobach prawnych]

Czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd są:

 1. zawarcie i zmiana umowy spółki jawnej,
 2. nadanie lub zmiana statutu spółki akcyjnej, partii politycznej oraz stowarzyszenia,
 3. dokonanie czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie o wartości przekraczającej dwieście libertów w spółkach jawnych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i związkach wyznaniowych.

Art. 59a [Zarząd komisaryczny nad osobami prawnymi]

 1. W przypadku gdy organa osoby prawnej za wyjątkiem Korony i jednostek samorządu terytorialnego nie były aktywne przez 15 dni, sąd, na wniosek osoby prawnej, Prokuratora lub odpowiedniego Ministra ustanawia nad osobą prawną zarząd komisaryczny.
 2. Komisarz, powoływany i odwoływany przez sąd, posiada kompetencje wszystkich organów osoby prawnej, nad którą sprawuje zarząd, poza uprawnieniami do zmian statutu.
 3. Zarząd komisaryczny ma na celu przywrócenie do pełnej aktywności statutowych organów osoby prawnej w określonym przez sąd terminie. W razie niedotrzymania terminu sąd podejmuje decyzję o likwidacji osoby prawnej lub wyznacza kolejny termin.

(Art. 59a w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 356 o Sądzie Księstwa Sarmacji z dnia 1 stycznia 2007 r.)

Art. 59b [Zarządzanie majątkiem likwidowanych i rozwiązywanych osób prawnych]

 1. Jeżeli statut osoby prawnej nie określa inaczej, jej majątek przepada na rzecz Korony.
 2. Majątkiem likwidowanej lub rozwiązywanej osoby prawnej zarządza syndyk, powoływany i odwoływany przez sąd.

(Art. 59b w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 356 o Sądzie Księstwa Sarmacji z dnia 1 stycznia 2007 r.)

Rozdział 2
Przedsiębiorstwo

Art. 60. [Przedsiębiorstwo]

 1. Przedsiębiorstwo jest jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Celem przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w systemie automatycznej gospodarki podlega obowiązkowi rejestracji.
 3. Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą poza systemem automatycznej gospodarki może być zarejestrowane.
 4. Szczegóły określa odrębna ustawa.

Art. 61. [Własność przedsiębiorstwa]

 1. Właścicielem przedsiębiorstwa może być:
  1. osoba fizyczna,
  2. spółka prawa handlowego,
  3. Korona lub jednostka samorządu terytorialnego.
 2. Przedsiębiorstwo nie może być przedmiotem współwłasności. Jednakże gdyby współwłasność taka powstała, dokonuje się jej zniesienia.

Art. 62. [Majątek przedsiębiorstwa]

 1. Majątek przedsiębiorstwa stanowi w całości własność właściciela przedsiębiorstwa, chociażby z dosłownego brzmienia wpisu do rejestru przedsiębiorstw wynikało co innego.
 2. Umowy zawierane w imieniu przedsiębiorstwa uważa się za zawarte w imieniu właściciela przedsiębiorstwa.

Rozdział 3
Spółka jawna

Oddział 1
Definicja spółki jawnej

Art. 63. [Spółka jawna]

 1. Spółka jawna jest spółką osobową.
 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz solidarnie ze spółką.

Art. 64. [Firma spółki jawnej]

 1. Firmą spółki jawnej jest nazwa właściwa oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”.
 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „s.j.”.

Oddział 2
Zawiązanie i powstanie spółki jawnej

Art. 65. [Zawiązanie spółki jawnej]

 1. Spółka jawna jest zawiązana z chwilą zawarcia umowy spółki. Umowa taka wymaga formy aktu notarialnego
 2. Umowa spółki zawiera w szczególności nazwę spółki oraz wymienia jej wspólników. Jeżeli umowa nie określa udziałów wspólników, domniemywa się, że są one równe.

Art. 66. [Powstanie spółki jawnej]

 1. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez sąd.
 2. Szczegóły określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw infrastruktury.

(Art. 66 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

(Art. 66 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 356 o Sądzie Księstwa Sarmacji z dnia 1 stycznia 2007 r.)

Oddział 3
Udziały w spółce jawnej

Art. 67. [Własność udziałów w spółce jawnej]

 1. Właścicielem udziału w spółce jawnej może być jedynie osoba fizyczna.
 2. Informacje o wysokościach udziałów w spółkach są publikowane w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 3. Szczegóły dotyczące ust. 2 określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw infrastruktury.

(Art. 67 ust. 2 i 3 uchylone Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

Art. 68. [Przeniesienie własności udziału w spółce jawnej]

 1. Przeniesienie własności udziału przez jednego ze wspólników spółki jawnej wymaga zgody wszystkich wspólników.
 2. Przeniesienie własności udziałów następuje za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.
 3. Nabywca i zbywca udziału odpowiadają solidarnie za wynikające z tego udziału zobowiązania spółki powstałe do chwili rozporządzenia udziałem.

(Art. 68 ust. 2 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

Oddział 4
Reprezentacja spółki jawnej

Art. 69. [Reprezentacja spółki jawnej]

 1. Każdy wspólnik ma prawo dokonywać w imieniu spółki jawnej czynności prawnych, które nie przekraczają zwykłego zarządu.
 2. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody wszystkich wspólników, jednakże w sytuacjach nagłych, kiedy wymaga tego ważny interes spółki, każdy wspólnik ma prawo dokonywać czynności prawnych przekraczających zwykły zarząd.

Oddział 5
Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej

Art. 70. [Rozwiązanie spółki jawnej]

 1. Rozwiązanie spółki jawnej następuje wskutek czynności prawnej lub orzeczenia sądowego.
 2. Każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd. Rozwiązanie spółki powoduje przeniesienie praw i obowiązków spółki na wspólników w częściach odpowiadających ich udziałom. Przepisy dotyczące zniesienia współwłasności stosuje się odpowiednio.
 3. Za zobowiązania spółki powstałe przed rozwiązaniem spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie.

Art. 71. [Likwidacja spółki jawnej]

 1. Likwidacja spółki jawnej następuje wskutek orzeczenia sądowego.
 2. Sąd z urzędu lub na wniosek zainteresowanego likwiduje spółkę, jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość jej praw, a z okoliczności wynika, że sytuacja spółki nie ulegnie poprawie.
 3. Przepisy o rozwiązaniu spółki stosuje się odpowiednio w zakresie przeniesienia praw i obowiązków spółki oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Rozdział 4
Spółka akcyjna

Oddział 1
Definicja spółki akcyjnej

Art. 72. [Spółka akcyjna]

 1. Spółka akcyjna jest spółką kapitałową.
 2. Akcjonariusz nie ponosi swoim majątkiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Art. 73. [Firma spółki akcyjnej]

 1. Firmą spółki akcyjnej jest nazwa właściwa oraz dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”.
 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „s.a.”.

Oddział 2
Zawiązanie i powstanie spółki akcyjnej

Art. 74. [Zawiązanie spółki akcyjnej]

 1. Spółkę akcyjną zawiązuje Korona, jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna (założyciel).
 2. Założyciel nadaje spółce statut, nabywa własność wszystkich akcji spółki, dokonuje wpłaty kapitału zakładowego na rzecz spółki oraz dokonuje czynności niezbędnych do zarejestrowania spółki.
 3. Założyciel z mocy prawa staje się prezesem zarządu spółki, chyba że statut stanowi inaczej.
 4. Statut spółki wymaga formy aktu notarialnego.

Art. 75. [Powstanie spółki akcyjnej]

 1. Spółka akcyjna powstaje z chwilą rejestracji w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 2. Szczegóły określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw infrastruktury.

(Art. 75 ust. 1 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

(Art. 75 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 356 o Sądzie Księstwa Sarmacji z dnia 1 stycznia 2007 r.)

(Art. 75 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 461 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 25 stycznia 2008 r.)

Oddział 3
Organy spółki akcyjnej

Art. 76. [Organy spółki akcyjnej]

Organami spółki akcyjnej są zarząd oraz zgromadzenie akcjonariuszy.

Art. 77. [Zarząd spółki akcyjnej]

 1. Zarząd spółki akcyjnej liczy jednego lub kilku członków.
 2. Prezesem zarządu jest jeden z członków zarządu.

Art. 78. [Reprezentacja spółki akcyjnej]

 1. Każdy członek zarządu ma prawo dokonywać w imieniu spółki akcyjnej czynności prawnych, które nie przekraczają zwykłego zarządu.
 2. Czynności prawne przekraczające zwykły zarząd wymagają uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.

Art. 79. [Zgromadzenie akcjonariuszy]

 1. Zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje prezes zarządu.
 2. Jeżeli od ostatniego zgromadzenia akcjonariuszy minęły dwa miesiące, każdy akcjonariusz ma prawo żądać zwołania zgromadzenia akcjonariuszy. Każdy akcjonariusz ma również prawo żądać zwołania zgromadzenia akcjonariuszy, jeżeli od powstania spółki minął miesiąc, a nie zostało ono jeszcze ani razu zwołane.
 3. Jeżeli prezes zarządu pomimo żądania, o którym mowa w ust. 2, nie zwołuje niezwłocznie zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenie zwołuje sąd.
 4. Zgromadzeniu akcjonariuszy przewodniczy prezes zarządu albo sędzia lub asesor, który je zwołał.
 5. Zgromadzenie akcjonariuszy:
  1. wybiera prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu,
  2. podejmuje uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie lub nakazującą dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd,
  3. podejmuje uchwałę o podziale nadwyżki kapitałowej,
  4. podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego.
 6. Projekt uchwały może zgłosić członek zarządu oraz każdy akcjonariusz.
 7. Przewodniczący zgromadzeniu akcjonariuszy sporządza protokół z przebiegu zgromadzenia akcjonariuszy, zawierający w szczególności informacje o czynnościach, o których mowa w ust. 5. Protokół wymaga formy aktu notarialnego.

(Art. 79 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 356 o Sądzie Księstwa Sarmacji z dnia 1 stycznia 2007 r.)

Oddział 4
Kapitał zakładowy i akcja

Art. 80. [Akcja]

 1. Właścicielem akcji może być Korona, jednostka samorządu terytorialnego, spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna.
 2. Właścicielem akcji może być również mogąca prowadzić działalność gospodarczą osoba prawna inna niż ta, o której mowa w ust. 1.
 3. Akcja jest dokumentem wyrażającym udział w spółce akcyjnej.
 4. Informacje o akcjach oraz ich właścicielach są publikowane w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 5. Szczegóły dotyczące ust. 4 określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw infrastruktury.

(Art. 80 ust. 4 i 5 uchylone Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

Art. 81. [Kapitał zakładowy spółki akcyjnej]

 1. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej dwieście libertów.
 2. Wartość nominalną akcji stanowi kapitał zakładowy podzielony przez sto.

(Art. 81 ust. 2 uchylony Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

(Art. 81 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 461 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 25 stycznia 2008 r.)

Art. 82. [Rozporządzenie akcją]

Rozporządzenie akcją nie wymaga zgody pozostałych akcjonariuszy.

Art. 83. [Nadwyżka kapitałowa]

 1. Nadwyżkę kapitałową stanowi wartość majątku spółki akcyjnej (praw i obowiązków) pomniejszona o kapitał zakładowy.
 2. Uchwała zgromadzenia akcjonariuszy o podziale całości lub części nadwyżki kapitałowej powinna określać wartość całości lub części nadwyżki kapitałowej przeznaczonej do podziału, jak również ułamek tej wartości przypadający na jedną akcję (wysokość dywidendy).

Art. 84. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony o sumę, która nie przekracza nadwyżki kapitałowej.
 2. Wartość nominalna akcji podlega odpowiedniemu podwyższeniu.

Oddział 5
Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

Art. 85. [Rozwiązanie spółki akcyjnej]

 1. Rozwiązanie spółki akcyjnej następuje wskutek uchwały zgromadzania akcjonariuszy powziętej głosami akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może być podjęta po spłacie wszystkich zobowiązań spółki. Rozwiązanie spółki powoduje przeniesienie pozostałych po spłacie zobowiązań praw spółki na akcjonariuszy w częściach odpowiadających ich udziałowi. Przepisy dotyczące zniesienia współwłasności stosuje się odpowiednio.

Art. 86. [Likwidacja spółki akcyjnej]

 1. Likwidacja spółki akcyjnej następuje wskutek orzeczenia sądowego.
 2. Sąd z urzędu lub na wniosek zainteresowanego likwiduje spółkę, jeżeli wartość jej zobowiązań pomniejszona o wartość praw należących do spółki przekracza kapitał zakładowy, a z okoliczności wynika, że sytuacja spółki nie ulegnie poprawie.
 3. Sąd dokonuje zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki.

Art. 86a. [Partia polityczna]

1. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie za pomocą środków zgodnych z prawem wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

2. Zawiązanie partii politycznej jest skuteczne z chwilą podpisania jej statutu, określającego jej nazwę i symbole, tryb, warunki i zasady jej funkcjonowania, wyboru władz oraz rozwiązania, przez co najmniej dwóch obywateli sarmackich, którzy nie są członkami innych partii politycznych.

3. Członkowie partii politycznej nie ponoszą odpowiedzialności za jejzobowiązania.

(Art. 86a dodano w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 101 - Podstawowe regulacje partii politycznych z dnia 10 grudnia 2009 r. )

Rozdział 5
Partia polityczna

(Art. 87-93 skreślone Ustawą Sejmu nr 57 o partiach politycznych z dnia 24 listopada 2007 r.)

Art. 87. [Partia polityczna]

Partia polityczna jest dobrowolną organizacją występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie za pomocą środków zgodnych z prawem wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

(Art. 87 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 408 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2007 r.)

Art. 88. [Powstanie partii politycznej]

 1. Partia polityczna jest zawiązana z chwilą podpisania jej statutu przez co najmniej trzech obywateli sarmackich, którzy nie są członkami innych partii politycznych.
 2. Statut partii określa jej cele, strukturę i zasady działania, a w szczególności nazwę, skrót nazwy, sposób nabywania i utraty członkostwa oraz kompetencje organów partii.
 3. Statut partii podlega wpisowi do rejestru państwowego.

(Art. 88 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 408 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2007 r.)

Art. 89. [Członkostwo w partii politycznej]

 1. Członkiem partii politycznej może być obywatel sarmacki, który nie został pozbawiony praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
 2. Obywatel może być jednocześnie członkiem tylko jednej partii.
 3. Informacje o członkostwach w partiach politycznych są publikowane w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji.
 4. Szczegóły dotyczące ust. 3 określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw infrastruktury.

(Art. 89 ust. 3 i 4 uchylone Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 321 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 września 2006 r.)

Art. 90. [Organy partii politycznej]

 1. Jeżeli statut partii politycznej nie stanowi inaczej, organami partii są przewodniczący i kongres.
 2. Przewodniczący może dokonywać w imieniu partii czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu, chyba że statut partii stanowi inaczej.
 3. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody kongresu, chyba że statut partii stanowi inaczej.

Art. 91. [Finansowanie partii politycznej]

 1. Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 2. Partia utrzymuje się ze składek i darowizn jej członków oraz darowizn innych osób fizycznych.

Art. 92. [Odpowiedzialność członków partii politycznej za zobowiązania partii]

Członkowie partii politycznej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania partii.

Art. 93. [Rozwiązanie i likwidacja partii politycznej]

 1. Rozwiązanie partii politycznej następuje wskutek czynności prawnej określonej w statucie.
 2. Likwidacja partii politycznej następuje wskutek orzeczenia sądowego.
 3. Sąd z urzędu lub na wniosek zainteresowanego likwiduje partię polityczną, jeżeli przestała ona spełniać warunki wymagane dla dalszego funkcjonowania, a z okoliczności nie wynika, że mogłaby zacząć je spełniać bądź jeżeli jej program lub działalność zakładają lub dopuszczają naruszanie prawa, w szczególności stosowanie przemocy, w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewidują utajnienie struktur lub członkostwa.

(Art. 87-93 skreślone Ustawą Sejmu nr 57 o partiach politycznych z dnia 24 listopada 2007 r.)

Rozdział 6
Stowarzyszenie

Art. 94. [Stowarzyszenie]

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych.
 2. Przepisy dotyczące partii politycznej stosuje się odpowiednio do stowarzyszenia, chyba że rozdział niniejszy stanowi inaczej.

Art. 95. [Członkostwo w stowarzyszeniu]

 1. Członkiem i założycielem stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która nie została pozbawiona praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.
 2. Osoba fizyczna może być członkiem więcej, niż jednego stowarzyszenia.

Rozdział 6a
Fundacja

Art. 95a. [Fundacja]

 1. Fundacja jest instytucją realizującą cele społecznie lub gospodarczo użyteczne, w szczególności takie jak: rozwój gospodarki, nauka, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i zabytków, wspieranie kultury fizycznej i sportu, edukację patriotyczną i obywatelską, ochronę dziedzictwa narodowego, promocję turystyki oraz wspieranie wspólnotowego charakteru Sarmacji.
 2. Celem działania fundacji nie może być finansowanie działalności partii politycznych lub osób prawnych, których cele statutowe zakładają finansowanie partii.
 3. Swoje cele fundacja realizuje poprzez inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć społecznie lub gospodarczo użytecznych, to jest spełniających kryterium określone w ust. 1, lub udzielanie im wsparcia majątkowego w postaci dóbr ruchomych albo nieruchomości.

Art. 95b. [Ustanowienie fundacji]

 1. Fundacje mogą ustanawiać obywatele sarmaccy i zarejestrowane w Sarmacji osoby prawne z wyłączeniem partii, związków wyznaniowych oraz innych fundacji.
 2. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.
 3. Fundator lub rada fundatorów ustala statut fundacji, określający jej nazwę, cele, siedzibę i zasady działania, a także kompetencje organów fundacji. Statut fundacji podlega wpisowi do rejestru państwowego.

(Art. 95b ust. 3 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 408 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2007 r.)

Art. 95c. [Zakaz łączenia płatnych funkcji]

Nie można jednocześnie pełnić funkcji, za którą przysługuje wynagrodzenie, w więcej niż jednej fundacji.

Art. 95d. [Pozyskiwanie środków finansowych]

 1. Fundacja pozyskuje środki finansowe poprzez zbiórki publiczne, a także nabywa pieniądze lub inne rzeczy ruchome albo prawa majątkowe w drodze spadku, zapisu lub darowizny.
 2. Fundacja może też pozyskiwać środki finansowe poprzez działalność gospodarczą.
 3. Środki pozyskane przez fundację zgodnie z ust. 1 i 2 muszą być w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Art. 95e. [Likwidacja fundacji]

Likwidacja fundacji następuje wskutek czynności prawnej określonej w statucie, w szczególności wtedy, gdy fundacja wypełni swe cele lub wskutek orzeczenia sądowego, na wniosek bądź z urzędu, jeżeli przestała ona spełniać warunki wymagane dla dalszego funkcjonowania, a z okoliczności nie wynika, że mogłaby zacząć je spełniać bądź jeżeli jej działalność rażąco narusza prawo.

Rozdział 6b
Związek wyznaniowy

Art. 95f. [Związek wyznaniowy]

 1. Związek wyznaniowy jest dobrowolną i trwałą organizacją realizującą cele związane ze sprawowaniem i ewentualnie szerzeniem kultu religijnego oraz pielęgnowaniem związanych z nim zwyczajów i tradycji.
 2. Swoje cele związek wyznaniowy realizuje poprzez inicjowanie i organizowanie działań związanych z praktykami religijnymi, o jakich mowa w ust. 1, lub poprzez udzielanie im wsparcia majątkowego.

(Art. 95f ust. 1 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 408 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2007 r.)

Art. 95g. [Powstanie związku wyznaniowego]

 1. Oświadczenie woli o ustanowieniu związku wyznaniowego powinno być złożone w formie aktu notarialnego. W oświadczeniu założyciele powinni wskazać cele związku oraz sposoby ich realizacji.
 2. Założyciele związku wyznaniowego ustalają statut związku, określający jego nazwę, cele, siedzibę i zasady działania, a także kompetencje organów związku. Statut związku podlega wpisowi do rejestru państwowego.

(Art. 95g ust. 2 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 408 o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 16 sierpnia 2007 r.)

Art. 95h. [Członkostwo związku wyznaniowego]

 1. Członkiem związku wyznaniowego może być każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji.
 2. Nie wyklucza się członkostwa w więcej niż jednym związku wyznaniowym, o ile statuty poszczególnych związków nie stanowią inaczej.

Art. 95i. [Organa związku wyznaniowego]

 1. Strukturę związku wyznaniowego i kompetencje jego organów określa statut związku. Statut powinien przewidywać funkcję przewodniczącego, który reprezentuje związek na zewnątrz.
 2. Przewodniczący może dokonywać w imieniu związku czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu, chyba że statut związku stanowi inaczej.
 3. Nie można jednocześnie pełnić funkcji przewodniczącego ani innej, za którą przysługuje wynagrodzenie, w więcej niż jednym związku wyznaniowym.
 4. Czynności wykraczające poza zwykły zarząd wymagają zgody 2/3 członków związku, chyba że statut stanowi inaczej.

Art. 95j. [Finansowanie związku wyznaniowego]

 1. Związek wyznaniowy może pozyskiwać środki finansowe poprzez zbiórki publiczne, a także nabywać pieniądze lub inne rzeczy ruchome albo prawa majątkowe w drodze spadku, zapisu lub darowizny.
 2. Związek wyznaniowy może także pozyskiwać środki finansowe poprzez działalność gospodarczą.
 3. Środki pozyskane przez związek wyznaniowy zgodnie z ust. 1 i 2 muszą być w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

Art. 95k. [Rozwiązanie i likwidacja związku wyznaniowego]

Przepisy dotyczące rozwiązania i likwidacji partii politycznych stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7
Przekształcanie osób prawnych

Art. 96. [Przekształcenie spółki jawnej]

 1. Zmiana umowy spółki i nadanie jej statutu przekształcają spółkę jawną w spółkę akcyjną.
 2. Dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej odpowiadają solidarnie ze spółką akcyjną za jej zobowiązania powstałe do chwili przekształcenia.

Art. 97. [Przekształcenie spółki akcyjnej]

Umowa, w wyniku której wszyscy akcjonariusze spółki akcyjnej zobowiązują się ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki jak wspólnicy spółki jawnej przekształca spółkę akcyjną w spółkę jawną.

* * *
Dalsza część Kodeksu Cywilnego została zrekonstruowana w oparciu o archiwalne kopie z zewnętrznych serwisów internetowych i niekoniecznie może być zgodna z obowiązującym stanem prawnym w związku z późniejszymi nowelizacjami.
* * *

Art. 98. [Przekształcenie partii politycznej, stowarzyszenia, fundacji i związku wyznaniowego]

 1. Zmiana statutu przekształca partię polityczną w stowarzyszenie.
 2. Zmiana statutu przekształca stowarzyszenie w partię polityczną. Członkowie stowarzyszenia nieposiadający obywatelstwa sarmackiego nie nabywają członkostwa w partii politycznej powstałej z przekształcenia stowarzyszenia.
 3. Zmiana statutu przekształca stowarzyszenie w związek wyznaniowy.
 4. Zmiana statutu przekształca związek wyznaniowy w stowarzyszenie, o ile związek wyznaniowy nie powstał w trybie
  przewidzianym przez ust. 3.
 5. Zmiana statutu przekształca stowarzyszenie w fundację, o ile co najmniej jeden z fundatorów posiada obywatelstwo sarmackie.
 6. Zmiana statutu przekształca fundację w stowarzyszenie, o ile wśród jej fundatorów nie było osoby prawnej lub nie powstała w trybie przewidzianym przez ust. 5.

Przepisy wprowadzające

Kodeks Cywilny

Art. 99. [Wejście w życie ustawy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2004 r.

(Art. 99 ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 54 o zmianie Kodeksu Cywilnego i innych ustaw z dnia 12 maja 2007 r.)

(Art. 99 w brzmieniu ustalonym Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 413 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 21 sierpnia 2007 r.)

Art. 100. [Rozporządzenia do ustawy]

 1. Art. 4 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 4.
 2. Art. 10 ust. 2 i 3 oraz art. 11 wchodzą w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3.
 3. Art. 41 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 41 ust. 5.
 4. Przepisy dotyczące spółki jawnej wchodzą w życie z dniem wejścia w życie rozporządzeń, o których mowa w art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 4.
 5. Przepisy dotyczące spółki akcyjnej wchodzą w życie z dniem wejścia w życie rozporządzeń, o których mowa w art. 75 ust. 2 i art. 80 ust. 4.
 6. Art. 89 ust. 3 wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 89 ust. 4.

Art. 101. [Rzeczywiste szkody majątkowej]

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2, stosunek wartości złotego polskiego do liberta określa się na 1:20.

Art. 102. [Wymiar pracy w systemie automatycznej gospodarki]

Do dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 2, pracę w systemie automatycznej gospodarki można świadczyć na cały etat, pół etatu lub ćwierć etatu.

Art. 103. [Utrata mocy obowiązującej ustawy]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Ustawa Rady Książęcej nr 4 — Kodeks Cywilny z dnia 29 grudnia 2003 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny