Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6749 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1/2014 w sprawie Książęcej Straży Ogniowej z dnia 13 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 5 ust. 1 („Koszty związane z uposażeniem zasadniczym strażaka są pokrywane z budżetu Rady Ministrów”) otrzymuje brzmienie „Koszty związane z funkcjonowaniem Książęcej Straży Ogniowej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów”;
 2. § 5 ust. 2 („Koszty związane z dodatkami do uposażenia strażaka są pokrywane z budżetów prowincji i krajów korony”) otrzymuje brzmienie „W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Książęcej Straży Ogniowej mogą uczestniczyć: (1) kraje Korony i prowincje; (2) osoby fizyczne”;
 3. § 10 ust. 1 („Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby”) otrzymuje brzmienie „Uposażenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: (1) dodatek za stopień; (2) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby”;
 4. § 10 ust. 2 („Dodatki wymienione w ust. 1 określają przepisy lokalne prowincji i krajów korony”) otrzymuje brzmienie „Dodatek wymieniony w ust. 1 pkt 1 określa załącznik numer dwa do niniejszego zarządzenia”;
 5. Dodaje się § 10 ust. 3 w brzmieniu „Dodatek wymieniony w ust. 1 pkt 2 określa minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego”;
 6. § 11 ust. 2 („Do momentu wyznaczenia Komendanta Głównego, obowiązki te pełni minister właściwy do spraw wewnętrznych, rozpoczynając służbę w stopniu nadbrygadiera”) otrzymuje brzmienie „Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przysługuje stopień nadbrygadiera w okresie pełnienia obowiązków Komendanta Głównego, o którym mowa w § 3 ust. 4”;
 7. Przywraca się uchylony Załącznik nr 2 — „Dodatki za stopnie”.

§ 2.

W Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych nr 2/2014 w sprawie Obrony Cywilnej z dnia 13 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 („Koszty związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Obrony Cywilnej mogą uczestniczyć również jednostki samorzątu terytorialnego oraz osoby fizyczne”) otrzymuje brzmienie „Koszty związane z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Obrony Cywilnej mogą uczestniczyć kraje Korony i prowincje oraz osoby fizyczne”;
 2. § 6 („Uposażenie funkcjonariuszy Obrony Cywilnej składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatków do uposażenia, uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby”) otrzymuje brzmienie „Uposażenie funkcjonariuszy Obrony Cywilnej składa się z uposażenia zasadniczego w wysokości najniższego uposażenia funkcjonariusza publicznego i z dodatku za stopień służbowy. Wysokość dodatku określa załącznik numer dwa do niniejszego zarządzenia”;
 3. Przywraca się uchylony Załącznik nr 2 — „Dodatki za stopnie”.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Pozbawia się wcześniej nadanych stopni nadbrygadiera w Książęcej Służbie Ogniowej. Przepis zdania poprzedzającego nie narusza praw nabytych do uposażenia.

(—) Ryszard Paczenko,
Minister Spraw Wewnętrznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny