Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 6768 [X]

Unisławów, dnia 2 marca 2013 r.

Artykuły Hetmańskie nr 19

o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych (uchylony)

Na podstawie art. 2, ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. stanowię, jak następuje:

§ 1.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują uposażenie pieniężne postaci żołdu.

§ 2.

Żołd żołnierzowi Książęcych Sił Zbrojnych wypłaca się na podstawie grupy uposażenia, która przypisana jest do stopnia wojskowego. W skład żołdu wchodzi uposażenie zasadnicze oraz dodatek służbowy za wykonywanie obowiązków w danej grupie osobowej. Wykaz stawek żołdu wraz z dodatkiem w załączniku nr 1.

§ 3.

Żołd wraz z dodatkami do uposażenia zasadniczego wypłacany jest łącznie, za każdy zakończony miesiąc pełnienia czynnej służby wojskowej. Żołd wypłacany jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

§ 4.

Żołdu nie wypłaca się żołnierzowi który nie dopełnił obowiązku zameldowania się na Rozkaz Hetmana Wielkiego KS w dniach bezpośrednio poprzedzających wypłatę żołdu.
Żołdu nie wypłaca się również w przypadku w którym żołnierz przebywa na urlopie trwającym co najmniej 1 miesiąc.

§ 5.

Żołnierze Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej otrzymują również inne należności pieniężne.

§ 6.

Nagrody uznaniowe wypłacane są na podstawie rozkazu Hetmana Wielkiego. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez Dowódcę Rodzaju Sił Zbrojnych, lub na podstawie decyzji Hetmana Wielkiego.

§ 7.

Zapomogi wypłacane są na podstawie decyzji Hetmana Wielkiego. Zapomogi przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez żołnierza w związku z jego trudna sytuacją materialną.

§ 8.

Nagrody za staż służby wypłacane są na podstawie rozkazu Hetmana Wielkiego. Nagrody przyznawane są na podstawie informacji przygotowanej przez Administrację KSZ do Hetmana Wielkiego.

§ 9.

Dodatkowe wynagrodzenie za czasowe pełnienie obowiązków na innym stanowisku służbowym przyznawane jest przez Hetmana Wielkiego. Czasowe pełnienie obowiązków stwierdza się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego określając stanowisko oraz grupę uposażenia. Dodatkowe wynagrodzenie przyznawane jest za każdy zakończony miesiąc pełnienia czynnej służby wojskowej w wysokości połowy najwyższego uposażenia na stanowisku na którym żołnierz pełni obowiązki.

§ 10.

Zakończenie czasowego pełnienia obowiązków stwierdza się w Rozkazie Personalnym Hetmana Wielkiego.

§ 11.

Odprawę pieniężną w związku ze zwolnieniem ze służby wojskowej otrzymują żołnierze zwolnieni na podstawie Rozkazu Personalnego Hetmana Wielkiego. Odprawa przysługuje żołnierzowi który został zwolniony ze służby na własny wniosek. Wysokość odprawy wynosi połowę ostatnio wypłaconego żołdu.

§ 12.

Wypłatą w/w należności pieniężnych zajmuje się Szef Administracji Wojskowej lub osoba przez niego upoważniona.

§ 13.

Żołnierzom Książęcych Sił Zbrojnych w czynnej służbie wojskowej zapewnia się także wyżywienie oraz zakwaterowanie.

§ 14.

  1. Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie Artykułów Hetmańskich tracą moc Artykuły Hetmańskie nr 18 o uposażeniu żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych z dnia 22 lipca 2012 r.

(—) gen. Korony Magnum diuk von Graudenz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny