Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwowe: jednolite i obowiązująceUstawy, poz. 6833 [X]

Grodzisk, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Ustawa Sejmu nr 229

o finansach publicznych

Rodział I
PODATKI

Art. 1. [Podatki]

 1. Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i instytucji nauki — na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek w wysokości 0,5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
 2. Podatku, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni lub prowincji, nie pobiera się.
 3. Z konta bankowego stanowiącego własność instytucji użytecznej społecznie pobiera się podatek dzienny, określony w ust. 1 i 2 od kwoty stanowiącej różnicę między stanem konta w momencie poboru podatku, a kwotą wkładu własnego powiększonego o 30%.
 4. Nie pobiera się podatku dziennego od prowincji jeśli w dniu poboru, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota niższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w art. 8a ust. 3.
 5. (skreślony)
 6. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 1000 lt.

(Art. 1 ust. 1 i 5 w brzmieniu ustalonym, a ust. 2 dodany Ustawą Sejmu nr 231 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 6 sierpnia 2015 r.)

(Art. 1 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym, ust. 6 dodany, a ust. 3 i 4 skreślone Ustawą Sejmu nr 265 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 listopada 2015 r.)

(Art. 1 ust. 1, 2, 3, 4 i 6 w brzmieniu ustalonym, a ust. 5 skreślony, Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

(Art. 1 ust. 3 brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 318 o inicjatywach użytecznych społecznie z dnia 9 lutego 2017 r.)

(Art. 1 ust. 1 brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki)

(Art. 1 ust. 1, 2 i 6 brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 354 o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych)

Art. 2. [Podatki na rzecz prowincji]

 1. Prowincja może uchwalić, pobierany z rachunku mieszkańca i odliczany od kwoty trafiającej na rachunek miejscowości, podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości, w wysokości od 0% do 10% ceny zakupu posiłku.
 2. Prowincja może uchwalić, odliczany od kwoty przekazywanej z rachunku Rady Ministrów, podatek od tantiemy, o której mowa w art. 23 ust. 2, w wysokości od 0% do 20% kwoty tantiemy; o właściwości prowincji rozstrzyga siedziba instytucji.

Rozdział II
OPŁATY

Art. 3. [Opłaty]

1. (skreślony)

2. Środki ze sprzedaży znaczków pocztowych stanowią z zastrzeżeniem ust. 2a. dochód podmiotu, na wniosek którego wyemitowano znaczek, a w przypadku braku takiego podmiotu — dochód Korony.

2a. W przypadku emisji znaczków pocztowych niewynikających w związku ze świętami i uroczystościami państwowymi, określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 z dnia 6 maja 2006 roku o symbolach Księstwa Sarmacji (Dz. P. poz. 445), 25% wysokości dochodu z emisji stanowi zysk Rady Ministrów.

3. Opłata od rejestracji małżeństwa wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Księcia.

4. Opłata od wyrejestrowania małżeństwa wynosi 4 000 lt i stanowi dochód Księcia.

5. Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 5 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

6. Opłata za założenia miejscowości wynosi 500 000 lt i stanowi w równych częściach dochód Księcia i Rady Ministrów.

7. Opłata od rejestracji instytucji z możliwością publikacji wynosi 75 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Opłata za rejestrację stronnictwa politycznego z możliwością publikacji wynosi 33 500 lt, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli. W razie nieuzyskania wymaganego poparcia, opłata ta wynosi dla stronnictwa 41 500 lt.

8. Opłata od rejestracji instytucji bez możliwości publikacji wynosi 8 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. Z opłaty zwalnia się rejestrację stronnictw politycznych, o ile w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku o rejestrację stronnictwa, pod wnioskiem podpisała się grupa przynajmniej 4 obywateli.

9. Opłata od przyznania instytucji możliwości publikacji wynosi 67 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów. W przypadku stronnictwa politycznego opłata ta wynosi 33 500 lt.

10. (skreślony)

11. (skreślony)

12. (skreślony)

13. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1 000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

14. Opłata za przeniesienie artykułu na inną instytucję (od sztuki) wynosi 1 000 lt od artykułu i stanowi dochód Księcia. Zwolniony z opłaty jest artykuł, który spełnia łącznie następujące warunki: (1) powstał za czasów funkcjonowania systemu Złota Wolność, (2) jest umieszczony w Parku Stołecznym.

15. Opłata za zmianę herbu wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Księcia.

16. Opłata za umieszczenie artykułu w rotatorze na stronie głównej wynosi 2 500 lt i stanowi dochód Rady Ministrów.

17. Opłata za inne modyfikacje w systemie oraz w bazach danych, nie ujęte w powyższych ustępach wynosi od 540 lt do 25 000 lt w zależności od czasochłonności i stanowi dochód Księcia.

(Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 231 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 24 listopada 2014 r.; treść przepisu po korekcie językowej.)

(Art. 3 ust. 11 i 12 dodane Ustawą Sejmu nr 232 o zmianie Ustaw o Trybunale Koronnym i o finansach publicznych z dnia 30 listopada 2014 r.)

(Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 235 o bezpłatnej zmianie nazwisk z dnia 10 stycznia 2015 r.)

(Art. 3 ust. 11 i 12 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 251 o zmianie przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2015 r.)

(Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 231 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 6 sierpnia 2015 r.)

(Art. 3 ust. 8 i 9 w brzmieniu ustalonym, a ust. 13-17 dodane Ustawą Sejmu nr 265 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 listopada 2015 r.)

(Art. 3 ust. 1 skreślony Ustawą Sejmu nr 270 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2016 r.)

(Art. 3 ust. 8, ust. 9 i ust. 11 i 12 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 274 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 14 lutego 2016 r.)

(art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy o zmianie ustawy o SUSPENS i ustawy o finansach publicznych)

(Art. 3 ust. 3-9 i ust. 14 oraz ust. 17 w brzmieniu ustalonym, a ust. 10 skreślony, Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

(Art. 3 ust. 7-9 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 321 z dnia 27 marca 2017 roku o zmianie przepisów dotyczących rejestracji partii politycznych)

(Art. 3. ust. 2. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 331 z dnia 26 września 2017 roku o zmianie Ustawy o finansach publicznych)

(Art. 3. ust. 2a. dodany Ustawą Sejmu nr 331 z dnia 26 września 2017 roku o zmianie Ustawy o finansach publicznych)

(Art. 3 ust. 6 brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 354 o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych)

Art. 4. [Poświadczenie przelewu]

Organ władzy publicznej rozpatrujący wniosek wymagający wniesienia opłaty może odmówić rozpatrzenia wniosku, jeżeli nie dołączono do niego poświadczenia odnośnego przelewu. Przepis niniejszego artykułu stosuje się także do opłat, o których mowa w rozdziałach III i IV.

Rozdział III
DODATKOWE OPŁATY PAŃSTWOWE

Art. 5. [Dodatkowe opłaty państwowe]

 1. Rada Ministrów, za zgodą lub na wniosek Naczelnej Izby Architektury, może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności podejmowanych w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów może uchwalić inne niż wymienione w art. 3 opłaty od czynności od charakterze urzędowym, stanowiące dochód Rady Ministrów.
 3. Opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może przekraczać 5 000 lt.

(Art. 5 ust. 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Rozdział IV
DODATKOWE PODATKI I OPŁATY PROWINCJONALNE

Art. 6. [Dodatkowe podatki prowincjonalne]

 1. Prowincja może uchwalić dowolny podatek lub opłatę od czynności podejmowanych na jej obszarze — nie wyłączając przebywania lub posiadania siedziby na obszarze prowincji — które jest w stanie wyegzekwować przy użyciu dostępnych jej zasobów ludzkich i technicznych, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
 2. Podatek lub opłata ani zasady korzystania z ulg i zwolnień uchwalone przez prowincję nie mogą naruszać powszechnie uznanych zasad równego traktowania.
 3. Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych; przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków i innych wierzytelności na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję.
 4. Poborcą podatkowym może być aktywny obywatel sarmacki, który nie został skazany lub ukarany za przestępstwo. Poborca traci funkcję w przypadku utraty statusu aktywnego obywatela albo skazania lub ukarania za przestępstwo. Kanclerz może stwierdzić utratę funkcji poborcy w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym.

(Art. 6 ust. 3 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 252 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 12 lipca 2015 r.)

Art. 6a. [Zwolnienia z opłat]

Na wniosek osoby wnioskującej o założenie miejscowości lub z własnej inicjatywy Książę, uwzględniając potencjalne korzyści z działalności miejscowości, może przysługującą mu część opłaty zmniejszyć lub umorzyć całkowicie. Rada Ministrów może zmniejszyć przysługującą jej część opłaty, jednak nie więcej niż o połowę.

(Art. 6a dodany Ustawą Sejmu nr 354 o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych)

Rozdział V
WYNAGRODZENIA

Art. 7. [Wynagrodzenia]

 1. Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy państwowych określonych w rozporządzeniu Kanclerza, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń określa rozporządzenie Kanclerza.
 3. Wynagrodzenia Księcia, radców Naczelnej Izby Architektury, funkcjonariuszy państwowych zatrudnionych na Dworze Książęcym finansuje się z budżetu Księcia w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Księcia.
 4. Wynagrodzenie żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych finansuje się z budżetu Książęcych Sił Zbrojnych w trybie i na zasadach określonych Rozkazem Hetmana.

(Art. 7 ust. 3 i 4 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 270 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2016 r.)

Art. 8. [Wsparcie budżetu Księcia i Książęcych Sił Zbrojnych]

 

 1. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Księcia kwotę od 80 000 do 160 000 lt miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.
 2. Rada Ministrów przekazuje na rzecz budżetu Książęcych Sił Zbrojnych kwotę od 30 000 do 70 000 libertów miesięcznie. Dotacji nie wypłaca się w przypadku, gdy stan rachunku bankowego Instytucji jest większy niż 1 000 000 lt.

(Art. 8 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 270 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2016 r.)

(Art. 8 ust. 1 i 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Art. 8a. [Subwencje dla prowincji]

 1. Najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem określonym w ust. 2.
 2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = M x 500 + O × 1500 + AO × 5000 + DO × 10000”, gdzie:
  1. „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji,
  2. „M” jest liczbą osób ze statusem mieszkaniec sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
  3. „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
  4. „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
  5. „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnościowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji.
 3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być niższa niż 100 000 lt.
 4. Subwencja może zostać nieprzyznana, jeśli w wyniku kontroli ministra właściwego do zarządzania finansami publicznymi, stwierdzone zostaną nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi finansami samorządu.
 5. Subwencji nie przyznaje się jeśli, w chwili publikacji uchwały lub decyzji, na kontach stanowiących własność prowincji znajduje się w sumie kwota wyższa niż sześciokrotność najniższej możliwej subwencji, określonej w ust. 3.

(Art. 8a dodany Ustawą Sejmu nr 246 o zmianie zasad przyznawania subwencji prowincjom z dnia 16 kwietnia 2015 r.; dokonano niezbędnych korekt redakcyjnych.)

(Art. 8a ust. 1-5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 270 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2016 r.)

(Art. 8a ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 271 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 4 lutego 2016 r.)

(Art. 8a. skreślony Ustawą Sejmu nr 284 o zniesieniu subwencji z dnia 10 maja 2016 r.)

(Art. 8a. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 298 o nowelizacji ustawy o finansach publicznych z dnia 25 września 2016 r.)

(Art. 8a ust. 5 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Rozdział VI
DOTACJE I NAGRODY

Art. 9. [Dotacje]

 1. Organizatorowi ogólnosarmackiej inicjatywy użytecznej społecznie można przyznać dotację na realizację inicjatywy.
 2. Wniosek o dotację składa się na ręce właściwego ministra, w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego. Wniosek zawiera w szczególności:
  1. nazwę i opis inicjatywy,
  2. czas trwania inicjatywy lub okres, na jaki ma być przyznana dotacja,
  3. wnioskowaną kwotę dotacji i sposób jej wykorzystania,
  4. uzasadnienie.
 3. Właściwy minister może poprosić wnioskodawcę o zmianę lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie. Po rozpoznaniu wniosku minister ogłasza zamiar przyznania lub odmowy przyznania dotacji.
 4. Właściwy minister, w okresie do 30 dni od dnia zakończenia inicjatywy lub okresu, na jaki została przyznana dotacja, może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w określonym terminie, sprawozdania z wykorzystania dotacji, zawierającego w szczególności dane przelewów związanych z otrzymaną dotacją.
 5. Właściwy minister przyznaje dotację do wysokości 25 000 lt w drodze własnej decyzji, a w przypadku wyższej kwoty przedstawia wniosek Radzie Ministrów, wraz z własną rekomendacją, która przyznaje dotację w drodze uchwały.
 6. Łączna suma dotacji w miesiącu nie może przekraczać 1 000 000 lt.

(Art. 9 ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 265 o zmianie Ustawy o finansach publicznych z dnia 13 listopada 2015 r.)

(Art. 9 ust. 1. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 284 o zniesieniu subwencji z dnia 10 maja 2016 r.)

(Art. 9 ust. 6. dodany nowelizacją w drodze Ustawy Sejmu nr 297 o zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 25 sierpnia 2016 r.)

(Art. 9 ust. 6 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Art. 10. [Zwrot dotacji]

 1. Organizator inicjatywy, na realizację której przyznano dotację, zamieszcza we wszystkich jej materiałach znak graficzny informujący o przyznanej dotacji, określony przez Kanclerza.
 2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi.
 3. Dotacja wykorzystana niezgodnie ze złożonym wnioskiem podlega zwrotowi w odpowiedniej części. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę sprawozdania, o którym mowa w art. 9 ust. 4.
 4. Dotacja podlega zwrotowi w wysokości 50% w przypadku naruszenia przez organizatora inicjatywy przepisu ust. 1.

(Art. 10. Ust. 1. i 4. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 284 o zniesieniu subwencji z dnia 10 maja 2016 r.)

Art. 11. [Nagroda państwowa]

 1. Organizatorowi lub uczestnikowi inicjatywy użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej można przyznać nagrodę w wysokości do 100 000 lt z budżetu Rady Ministrów. Przepis art. 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 2. Książę może przyznać organizatorowi inicjatywy lub uczestnikowi użytecznej społecznie albo organizatorowi dzieła o istotnej wartości artystycznej nagrodę w wysokości do 100 000 lt, ze swojego budżetu.

(Art. 11. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 284 o zniesieniu subwencji z dnia 10 maja 2016 r.)

(Art. 11 ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

(Art. 11 ust. 1 i ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Art. 11a. [Wsparcie aktywności sportowych]

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może zdecydować o wsparciu inicjatyw i aktywności o charakterze sportowym przeznaczając, nie więcej niż 150 000 lt miesięcznie, na wynagrodzenia, nagrody i bonusy dla mieszkańców Księstwa Sarmacji biorących udział w organizowanych na terenie wirtualnego świata turniejach i rozgrywkach sportowych.

(Art. 11a. w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 309 o wsparciu aktywności i inicjatyw sportowych z dnia 26 grudnia 2016 r.)

Art. 12. [Nagrody dla agencji prasowych]

Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przekazuje się na rachunek niepaństwowej instytucji z możliwością publikacji, w której średnia liczba serc przyznanych materiałom opublikowanym w danym miesiącu wynosiła co najmniej 10, kwotę obliczoną według wzoru N = P × 1500 lt, gdzie „N” jest kwotą nagrody, a „P” jest zaokrąglonym w górę pierwiastkiem liczby przyznanych serc.

(Art. 12 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Rozdział VII
RACHUNKI BANKOWE

Art. 13. [Rachunki bankowe Korony]

 1. Inna niż gwarantowana w przepisach wypłata środków z rachunku bankowego stanowiącego własność Korony na rachunek bankowy niestanowiący własności Korony wymaga prawomocnego wyroku sądu, decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy albo podanej do publicznej wiadomości umowy cywilnoprawnej, zawartej w imieniu Korony przez Kanclerza.
 2. Środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach bankowych stanowiących własność Korony dysponuje Rada Ministrów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 3.
 3. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Dworu Książęcego jest Książę. Dysponentem środków pieniężnych znajdujących się na rachunku Książęcych Sił Zbrojnych jest Hetman Wielki.

Art. 14. [Jawność rachunków]

Stany oraz historie rachunków bankowych prowincji i miejscowości są jawne.

Rozdział VIIII
EMISJA LIBERTA

Art. 15. [Emisja liberta]

Emisja liberta następuje w drodze rozporządzenia Kanclerza, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.

Art. 16. [Program Pracy Społecznej]

 1. Program Pracy Społecznej(dalej: PPS) jest finansowany z budżetu Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę, która będzie przeznaczona cotygodniowo do podziału między beneficjentów programu.
 3. Rada Ministrów, w drodze uchwały, ustala kwotę maksymalną, którą będzie mógł otrzymać beneficjent w ramach PPS.
 4. Minister właściwy do spraw finansów może raz w miesiącu, na drodze postanowienia, w jednym dowolnym tygodniu miesiąca, w którym dokonuje postanowienia, podnieść kwotę wymienioną w ust. 2 o 20%.
 5. Niespożytkowane środki zostają przeznaczone do wykorzystania w następnym tygodniu, nie pomniejszając kwoty, o której mowa ust. 2.

(Art. 16 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 315 z dnia 25 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych)

Art. 16a. [Praca Społeczna]

 1. Każdy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo podjąć pracę społeczną, jeśli w dniu poprzedzającym wykonał co najmniej jedną z poniższych czynności:
  1. opublikował jedną wypowiedź wliczaną do aktywności na podstawie Ustawy o obywatelstwie sarmackim,
  2. przekazał dotację autorowi jednego z opublikowanych w ramach systemu Księstwa Sarmacji artykułów,
  3. zasercował artykuł, komentarz lub ćwirka opublikowanego w ramach systemu Księstwa Sarmacji.
 2. Praca społeczna za dany dzień oceniana jest punktowo w taki sposób, że jeśli dnia poprzedzającego Sarmata:
  1. opublikował co najmniej jeden artykuł — otrzymuje 3 punkty wolontariatu,
  2. opublikował co najmniej jeden komentarz lub wypowiedź na forum — otrzymuje 2 punkty wolontariatu,
  3. wręczył co najmniej jedną dotację do artykułu — otrzymuje 1,5 punktu wolontariatu,
  4. opublikował co najmniej jednego ćwirka — otrzymuje 1 punkt wolontariatu,
  5. dodał co najmniej jedno serce do artykułu, komentarza lub wypowiedzi na forum — otrzymuje 0,5 punkta wolontariatu,
  6. dodał co najmniej jedno serce do ćwirka — otrzymuje 0,25 punkta wolontariatu.
 3. Na początku każdego tygodnia minister właściwy do spraw finansów dokonuje wypłaty wynagrodzeń za pracę społeczną w tygodniu ubiegłym, rozdzielając między beneficjentów programu kwotę ustaloną w art. 16 w taki sposób, że otrzymują oni w niej procentowy udział, wyliczony w oparciu o wypracowane przez nich w danym tygodniu punkty wolontariatu podzielone przez sumę wszystkich wypracowanych punktów wolontariatu w danym tygodniu, zaokrąglony do jedności w dół.

Art. 16a. dodany Ustawą Sejmu nr 282 o scaleniu niektórych ustaw z dnia 16 kwietnia 2016 roku.

(Art. 16a w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 315 z dnia 25 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych)

Art. 17. [Emisja pocztowa]

W przypadku skutecznego oderwania znaczka przez mieszkańca, jego wartość nominalna trafia na konto mieszkańca.

(Art. 17 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 313 o zmianie niektórych ustaw z dnia 20 stycznia 2017 r.)

Art. 18. [Wsparcie dla nowych mieszkańców]

Każdy nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji ma prawo otrzymać jednorazowe, bezzwrotne, świadczenie w wysokości 10 000 lt płatne z rachunku Rady Ministrów na jego rachunek bankowy. Wypłata świadczenia następuje na wniosek mieszkańca.

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 270 o zmianie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 2 lutego 2016 r.)

(Art. 18 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Rozdział IX
MIEJSCOWOŚCI

Art. 19. [Miejscowości]

 1. Rada Ministrów może uchwalić założenie i likwidację miejscowości na wniosek prowincji.
 2. Ukrywa się w systemie gospodarczym oraz uniemożliwia się osiedlanie w miejscowości, w której przez ponad 30 dni nie uzupełniono pożywienia w kantynie.
 3. (skreślony)

(Art. 19 ust. 3 skreślony Ustawą Sejmu nr 354 o zmianie ustawy nr 229 o finansach publicznych)

Art. 20. [Przychody od miejscowości]

 1. Środki z uzupełniania kantyn miejscowości stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Środki z industrializacji miejscowości stanowią w równych częściach dochód Rady Ministrów i prowincji.
 3. Koszt uzupełniania kantyn i industrializacji miejscowości określa Kanclerz w drodze rozporządzenia.

(Art. 20 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

Art. 21. [Likwidacja miejscowości]

 1. Właścicielowi zlikwidowanej miejscowości przysługuje zwrot poniesionych kosztów założenia i industrializacji, obliczony według wzoru Z = (KZ – (LD×KZ/730)) + KI, gdzie „Z” jest kwotą zwrotu, „KZ” faktycznie poniesionym kosztem założenia miejscowości, „LD” liczbą dni istnienia miejscowości, a „KI” — kosztem industrializacji obliczonym w chwili likwidacji, przy czym wartość „LD” nie może przekroczyć 730.
 2. Koszt industrializacji, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zwraca się w równych częściach z budżetów Rady Ministrów i właściwej prowincji. Zwrot w pozostałej części pokrywa się z budżetu Rady Ministrów.
 3. Nie zwraca się kosztów założenia miejscowości istniejących w dniu wejścia niniejszej ustawy w życie (art. 8 Ustawy o likwidacji majątku w dawnej Złotej Wolności).

Rozdział X
INSTYTUCJE I TANTIEMY

Art. 22. [Instytucje]

 1. Wyróżnia się dwie grupy instytucji: z możliwością oraz bez możliwości publikacji.
 2. Rodzaje instytucji wraz z przynależnością do grup ustala Naczelna Izba Architektury w drodze uchwały.

Art. 23. [Tantiemy]

 1. Tantiemy są finansowane z budżetu Rady Ministrów.
 2. Rada Ministrów przekazuje na rachunek instytucji z tytułu polubienia lub skomentowania opublikowanego przez nią artykułu do 100% wysokości tantiemy, przy czym o wysokości przekazywanej tantiemy decyduje instytucja publikująca.
 3. Wysokość tantiem określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

(Art. 23 ust. 3 dodany Ustawą Sejmu nr 303 o nowelizacji Ustawy o finansach publicznych z dnia 4 listopada 2016 r.)

(Art. 23 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Sejmu nr 338 o edukacji sarmackiej i instytucjach nauki)

Rozdział XI
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 24. [Przepisy końcowe]

 1. Tracą moc Ustawa Sejmu nr 200 o finansach publicznych i gospodarce z dnia 17 listopada 2013 r.oraz Ustawa Sejmu nr 217 o tymczasowych zasadach finansowania sprzedaży pracy z dnia 12 maja 2014 r.
 2. Z budżetu Rady Ministrów zwraca się wniesione w okresie 30 dni poprzedzających dzień wejścia w życie ustawy opłaty od wynikających z aktów urzędowych opublikowanych w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji zmian danych w profilach.
 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 2 i 3, art. 3 ust. 10, art. 18 oraz art. 23 ust. 2, które wchodzą w życie w terminie od jednego do siedmiu dni od dnia ogłoszenia; do tego czasu zachowują ważność przepisy poprzednio regulujące te zagadnienia.

(—) Daniel Chojnacki,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny