Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 6835 [X]

Grodzisk, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 9 ust. 2 („Nakład znaczka nie może przekroczyć dwukrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich”) otrzymuje brzmienie „Nakład znaczka nie może przekroczyć dwukrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich, a liczba emisji znaczków w miesiącu kalendarzowym — trzech, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3”;
  2. § 9 ust. 3 („Liczba emisji znaczków w miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć trzech”) otrzymuje brzmienie „Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaczków obiegowych o nakładzie wynoszącym co najmniej 250 i nominale nie wyższym niż 200 lt”;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Avril diuk von Levengothon,
Podkanclerzy.

(—) Ryszard v-hr. Paczenko,
Podkanclerzy.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny