Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6878 [X]

Grodzisk, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

 

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany
Art. 2, ust. 3 ("Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.") otrzymuje brzmienie: "Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4)
Dodaje się Art. 2, ust. 4 w brzmieniu: "Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 10 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji."
Dadaje się Art. 8a. [Umowy krajowe] w brzmieniu: "Umowa zawarta przez Rząd Gellonii i Starosarmacji z inną prowincją (krajem Korony) może przewidywać, że jej (jego) mieszkańcy będą uważani za mieszkańców Gellonii i Starosarmacji w rozumieniu przepisów prawa prowincjonalnego. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zawierana, zmieniana i wypowiadana za uprzednią zgodą Rady."

W Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Art. 2, ust. 3 ("Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1.") otrzymuje brzmienie: "Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4)
  2. Dodaje się Art. 2, ust. 4 w brzmieniu: "Aktywny obywatel nie zostanie wykreślony z rejestru, jeśli w ciągu 14 dni, zwanych dalej karencją, od momentu spadku licznika poniżej 10 nadrobi straty. Do tego czasu nie będzie mógł brać udziału w głosowaniach Rady, które rozpoczęły się w trakcie karencji."
  3. Dadaje się Art. 8a. [Umowy krajowe] w brzmieniu: "Umowa zawarta przez Rząd Gellonii i Starosarmacji z inną prowincją (krajem Korony) może przewidywać, że jej (jego) mieszkańcy będą uważani za mieszkańców Gellonii i Starosarmacji w rozumieniu przepisów prawa prowincjonalnego. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zawierana, zmieniana i wypowiadana za uprzednią zgodą Rady."

(-) Calisto diuczessa Norvegicus-Chojnacka,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Rattus hrabia Norvegicus-Chojnacki,
Marszałek Rady Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny