Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 6883 [X]

Almera, dnia 31 sierpnia 2014 r.

Uchwała Rady Królestwa

o Baridajsko-Sclavińskiej Lidze Szachowej

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Prześwietny Hrabia Ignacy Chojnacki-Ferski,
Prześwietny Hrabia Fryderyk von Hohenzollern,
Wielmożny Wicehrabia Paulus Buddus,
Wielmożny Wicehrabia Aleksander Damian Sedrowski da Firenza,
Czcigodny Baron Adrien Eryk Esjar Józef Sedrowski da Firenza,
Poważany Kawaler Mateusz Korecki,

uchwalamy, jak następuje:

Art. 1.

Ogłasza się utworzenie Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej, zwanej dalej także Ligą.

Art. 2.

Liga otrzymuje własny statut i regulamin rozgrywek będące dołączonymi do niniejszej uchwały w formie załączników.

Art. 3.

Role Prezesów Ligi pełnią każdorazowo Wicekról Królestwa Baridasu i Przewodniczący Izby Obywatelskiej Królestwa Sclavinii, chyba, że w formie stosownej uchwały wyasygnują do sprawowania tego stanowiska jednego z członków Ligi.

Art. 4.

Siedziba Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej mieści się dualistycznie w Królewskim Mieście Almerze i w Stołecznym Mieście Eldorat.

Art. 5.

Celem utworzenia struktur umożliwiających istnienie Ligi, Królestwo Baridasu i Królestwo Sclavinii zobowiązują się do uiszczenia opłat urzędowych towarzyszących rejestracji instytucji należących do tejże.

Art. 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
Statut Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej

Art. 1.

 1. Baridajsko-Sclavińska Liga Szachowa, zwana dalej Ligą, jest sponsorowaną i koordynowaną przez Królestwo Baridasu i Królestwo Sclavinii organizacją zrzeszającą szachistów z obu regionów Księstwa Sarmacji.
 2. Do Ligi wstąpić może każdy szachista zamieszkujący na terenie w/w regionów, co jest jednocześnie wymogiem do uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Ligę.
 3. Oficjalnymi barwami Ligi są biel i czerń.
 4. Symbolem Ligi jest czarny skoczek na białym tle.

Art. 2.

 1. Rolę Prezesa pełnić może wybrany poprzez Wicekróla Królestwa Baridasu i Przewodniczącego Izby Obywatelskiej Królestwa Sclavinii członek Ligi.
 2. W razie niewyasygnowania prezesa, funkcję tegoż dualistycznie pełnią w/w persony.
 3. W razie dłuższej niż tygodniowej nieobencości Prezesa, do momentu odwołania tegoż funkcję p.o. Prezesa pełnią w/w persony.
 4. Odwołanie wyasygnowanego Prezesa następuje poprzez wydanie odpowiedniej uchwały przez Wicekróla Królestwa Baridasu i Przewodniczącego Izby Obywatelskiej Królestwa Sclavinii.
 5. Prezes koordynuje pracą Ligi i organizowanymi przez tąż zawodami.
 6. Do obowiązków Prezesa należy:
  1. Organizacja zawodów szachowych i wyznaczanie obserwatorów,
  2. Reprezentacja Ligi w czasie zebrań jej członków,
  3. Organizacja oficjalnej reklamy Ligi,
  4. Wyłanianie zwycięzców z trwających zawodów.
  5. Prezes Ligi wyznacza obserwatorów na czas trwających zawodów, których zadaniem jest dopilnowanie odpowiedniego przebiegu rozgrywki.

Art. 3.

 1. Królestwo Baridasu i Królestwo Sclavinii zobowiązują się do wsparcia finansowego Ligi poprzez fundację nagród dla zwycięzcy zawodów.
 2. Kwota dofinansowania dla Ligi celem wypłacenia zwycięzcy zawodów nagrody wynosi 5000lt przy każdorazowej organizacji.
 3. Wsparcie finansowe następuje poprzez przelanie odpowiednich funduszy na konto Ligi.
 4. Królestwo Baridasu i Królestwo Sclavinii odpowiednio dzielą się kosztami nagród i ewentualnymi kosztami poniesionymi przez Ligę.
 5. Wszelki dochód z reklamy Ligi zostaje przeznaczony na nagrody dla zwycięzców zawodów.

Art. 4.

 1. Organizacja zawodów zapowiadana jest z przynajmniej tygodniowym okresem odstępu poprzez ogłoszenie w oficjalnym piśmie Ligi.
 2. Nad organizacją zawodów czuwają Prezes bądź Prezesowie związku jak i wyasygnowani przez nich obserwatorzy.
 3. Zwycięzca zawodów otrzymuje sumę będącą grantem sponsorów w wysokości 5000 lt, jak również ustaloną przez prezesa bądź prezesów Ligi część środków pochodzących z reklamy ulokowaną na koncie Ligi.
 4. Przebieg rozgrywki w czasie trwania zawodów normuje regulamin rozgrywki.

Art. 5.

 1. Zmiana bądź wprowadzenie poprawek w niniejszej uchwale następuje poprzez wyrażenie zgody na tąż Rady Królestwa Baridasu i Izby Obywatelskiej Królestwa Sclavinii.
 2. Uchylenie niniejszej uchwały następuje poprzez wypowiedzenie jej przez Radę Królestwa Baridasu bądź Izbę Obywatelską Królestwa Sclavinii.
 3. Powyższy Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia Uchwały o Baridajsko-Sclavińskiej Lidze Szachowej.

(—) Markus hr. Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny