Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 690 [X]

Grodzisk, dnia 20 września 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 20 września 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jan godowski
Data i miejsce urodzenia: 14.12.1981 lubaczów
Miejsce zamieszkania: lubaczów
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-08-31 (20)
Identyfikator: A7698

Wasza wyskość księstwa sarmacji!
składam niniejszym wniosek o nadanie obywatelstwa księstwa
sarmacji. jestem mieszkańcem księstwa już od 20 dni. prośbę
swoją uzasadniam chęcią zamieszkania w tym księstwie oraz
checią służenia i życia w nim. swoją osobą chciałbym ubogacić
księstwo sarmacji. swoją postawą chcę służyć księstwu i jego
mieszkańcom. chcę przestrzegać praw obowiązujących na jego
terytorium. postaram się być aktywnym obywatelem, który swoją
obecnością wniesie i będzie rozwijał życie w sarmacji. Poprzez
bycie obywatelem sarmacji chcę w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym i politycznym państwa.
dlatego też składam ten wniosek o nadanie obywatelstwa na
ręce waszej wysokości!

jan godowski

Adres IP: 83.16.138.178
Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny