Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 6904 [X]

Grodzisk, dnia 8 września 2014 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie zarządzenia wyboru Premiera Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

 

§ 1. [Zarządzenie wyboru]

Na podstawie Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji zarządzam wybór Premiera Gellonii i Starosarmacji według zasad określonych w niniejszym postanowieniu.

§ 2. [Bierne prawo wyborcze]

Kandydaturę na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji może zgłosić osobiście każdy wpisany do rejestru obywatel sarmacki zamieszkały na obszarze Gellonii i Starosarmacji, który nie odbywa kary więzienia w wymiarze co najmniej miesiąca, wobec którego nie orzeczono kary dodatkowej zakazu sprawowania funkcji publicznych oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki określone w art. 3 zd. 1 Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji.

§ 3. [Termin i tryb zgłoszenia kandydatury]

Kandydaturę na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji zgłosić należy we właściwym wątku na Forum Centralnym, w terminie do czwartku, 11 Września 2014 roku, godziny 21.00. Kandydat odbywający karę więzienia powinien dokonać zgłoszenia w nowo założonym temacie na forum Więzienia Książęcego w Grodzisku. Niezwłocznie po upływie terminu zostanie ogłoszona lista potwierdzonych i przyjętych kandydatur.

§ 4. [Sprzeciw]

Premier może ubiegać się o czwartą i kolejne następujące po sobie bezpośrednio kadencje, o ile w okresie od chwili zarządzenia wyboru do końca terminu przewidzianego na zgłaszanie kandydatur sprzeciwu nie wyrazi co najmniej trzech obywateli wpisanych do rejestru obywateli.

§ 5. [Termin głosowania]

Głosowanie rozpocznie się w piątek, 12 Września 2014 roku, około godziny 21.00, a zakończy się w poniedziałek, 15 Września 2014 roku, około godziny 21.00.

§ 6. [Sposób głosowania]

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury wyborca dokona wyboru, oddając głos za jedną ze zgłoszonych kandydatur. W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury, wyborca dokona wyboru, oddając głos za lub przeciw zgłoszonej kandydaturze. Wyborca będzie mógł także oddać głos pusty.

§ 7. [Miejsce głosowania]

Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem ankiety umieszczonej w dziale „Rada i Rząd Gellonii i Starosarmacji”. Wynik głosowania pozostanie ukryty do chwili zakończenia głosowania. Oficjalny wynik zostanie ogłoszony niezwłocznie po jego weryfikacji.

§ 8. [Ustalenie wyniku głosowania]

Na urząd Premiera Gellonii i Starosarmacji zostanie wybrany kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, a jeżeli zostanie zgłoszona tylko jedna kandydatura — na którego zostanie oddanych więcej głosów „za” niż „przeciw”. W przypadku równości głosów o wyborze rozstrzygnie Książę, w drodze osobnej proklamacji.

§ 9. [Postanowienia szczególne]

Jeżeli w trakcie głosowania jeden z kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, głosy na niego oddane nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania. Jeżeli jedyny kandydat wycofa zgodę na kandydowanie lub utraci prawo wybieralności, wybór zostanie powtórzony.

§ 10. [Klauzula nadzwyczajna]

W przypadkach nieuregulowanych w obowiązujących przepisach prawa lub niniejszym postanowieniu rozstrzygnie Książę, w drodze osobnego postanowienia.

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny