Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 6921 [X]

Srebrny Róg, dnia 7 września 2014 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2014

o finansach publicznych Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1. [Dochody Królestwa]

Dochody Królestwa Teutonii stanowią:

 1. Podatek od zakupu posiłku w kantynie miejscowości.
 2. Podatek od tantiemy należnej z tytułu polubienia lub skomentowania artykułu opublikowanego w instytucji ulokowanej na terenie Królestwa Teutonii.
 3. Podatki i opłaty ustalone odrębnymi przepisami prawa.
 4. Środki z industrializacji miejscowości.
 5. Subwencje państwowe oraz darowizny prywatne.
 6. Inne środki nieuregulowane ustawą.

Art. 2. [Podatki i opłaty systemowe]

Ustala się następujące podatki:

 1. Podatek z art. 1. pkt 1. w wysokości 5% ceny zakupu posiłku.
 2. Podatek z art. 1. pkt 2. w wysokości 5% kwoty tantiemy.

Art. 3. [Wynagrodzenia i Rejestr Funkcjonariuszy Teutońskich]

 1. Tworzy się Rejestr Funkcjonariuszy Teutońskich, ewidencjonujący aktualny wykaz funkcjonariuszy Królestwa Teutonii, dalej zwany rejestrem, a jego prowadzenie powierza się Królowi Teutonii.
 2. Z budżetu Królestwa Teutonii wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszom Królestwa Teutonii wymienionym w rejestrze.
 3. W przypadku sprawowania więcej niż jednej funkcji przez funkcjonariusza Królestwa Teutonii, jego wynagrodzenie wylicza się w taki sposób, że do kwoty najwyższego wynagrodzenia za sprawowanie danej funkcji dodaje się czwartą część każdego kolejnego należnego wynagrodzenia z tytułu sprawowania kolejnych funkcji.
 4. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji nie może być wyższe niż 5000 lt.
 5. Łączne wynagrodzenie funkcjonariusza Królestwa Teutonii nie może być wyższe niż 10000 lt.
 6. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się wobec Króla Teutonii.

Art. 4. [Premie]

 1. Premią jest dodatek finansowy do wynagrodzenia.
 2. Lord Koadiutor przyznaje premie funkcjonariuszowi Królestwa Teutonii za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków i w kwocie nie wyższej niż 4 000 lt.
 3. Król Teutonii przyznaje premie Lordowi Koadiutorowi za ponadprzeciętne wywiązywanie się z obowiązków i w kwocie nie wyższej niż 4000 lt.

Art. 5. [Tryb i zasady wypłaty wynagrodzeń i premii]

 1. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie postanowienia funkcjonariusza właściwego ds. finansów nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu stanowiącym okres wyliczenia wynagrodzenia.
 2. Okresem wyliczenia wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy.
 3. W przypadku przekroczenia terminu wypłaty wynagrodzenia do naliczonego wynagrodzenia dodaje się rekompensatę za zwłokę w wysokości dziesiątej części naliczonego wynagrodzenia.
 4. W przypadku przyznania funkcjonariuszowi premii do kwoty naliczonego wynagrodzenia dodaje się kwotę premii, a postanowienie o którym mowa w ust. 1. wydawane jest w porozumieniu z Lordem Koadiutorem (Królem Teutonii).
 5. Premia przyznawana jest osobowo i jednorazowo za okres z ust. 2. niezależnie od liczby sprawowanych funkcji przez nagradzanego funkcjonariusza.

Art. 6. [Dotacje]

 1. Każdy obywatel Królestwa Teutonii może ubiegać się o dotację na prowadzoną przez siebie inicjatywę.
 2. Kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 lt.

Art. 7. [Tryb i zasady wypłaty dotacji]

 1. Dotacje wypłacane są przez funkcjonariusza właściwego ds. dotacji, na podstawie opublikowanej decyzji o przyznaniu dotacji.
 2. O przyznaniu dotacji decyduje funkcjonariusz właściwy ds. dotacji w porozumieniu z Lordem Koadiutorem i Królem Teutonii.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy, przedmiot dotacji, wysokość dotacji, sposób wydatkowania pozyskanych środków, oraz uzasadnienie.
 4. Wniosek o przyznanie dotacji musi zostać rozpatrzony nie później niż na dziesiąty dzień od dnia jego złożenia.
 5. Funkcjonariusz właściwy ds. dotacji ma obowiązek kontroli wykonania dotacji, a w przypadku nie spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek stanowiących o przyznaniu dotacji, ma również obowiązek windykacji całej kwoty przyznanej dotacji.

Art. 8. [Poborcy podatkowi]

 1. Funkcjonariuszami właściwymi do poboru podatków o których mowa w art. 1. pkt 3. są Lordowie Poborcy, powoływani w liczbie nie większej niż dwóch.
 2. Lordów Poborców powołuje i odwołuje Król Teutonii.

Art. 9. [Przepisy końcowe]

 1. W przypadku niepowołania Lorda Koadiutora lub jego nieobecności, czynności mu właściwe wymienione w ustawie podjąć może również Król Teutonii.
 2. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2013 o finansach Królestwa Teutonii z dnia 14 lutego 2013 r.
 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny