Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 6988 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 października 2014 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2014

o podziale administracyjno-terytorialnym Teutonii (uchylony)

(Ustawa uchylona na mocy  Dekretu Króla Teutonii nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

My, Senatorowie Królestwa Teutonii, w poszanowaniu Historii wszystkich krain, które tworzą naszą ojczyznę, a także w poczuciu najwyższej odpowiedzialności za Teutońskie Dziedzictwo, postanawiamy o spisaniu i przyjęciu niniejszej ustawy, która przywróci dawny porządek na terytorium Królestwa. Pragniemy również, aby każde miasto, każde hrabstwo i baronia, każda wieś, majątek i latyfundium, każdy zamek i twierdza, pozostawały pod ojcowską opieką i zarządem sprawowanym przez starostów w imieniu najjaśniejszego Króla Teutonii, tak, aby żaden poddany, szlachcic, arystokrata, mieszczanin lub chłop nie pozostawał bez instancji otaczającej ochroną byt, bezpieczeństwo i spokój jego serca.

 

Art. 1. [Rejencje]

 1. Terytorium Królestwa Teutonii podzielone jest na cztery rejencje:
  1. Slavia, której stolicą jest Cesarskie Miasto Srebrny Róg,
  2. Endrerasja, której stolicą jest Królewskie Miasto Ruhnhoff,
  3. Nowa Teutonia, której stolicą jest Królewskie Miasto Złoty Gród,
  4. Loardia, której stolicą jest Królewskie Miasto Auterra.
 2. Dokładne granice rejencji określa załącznik do ustawy - Mapa Królestwa Teutonii.
 3. Rejencje posiadają osobowość prawną.

Art. 2. [Statuty Rejencji]

 1. Zasady funkcjonowania każdej rejencji określa jej statut, uchwalany przez Senat Królestwa Teutonii za zgodą Króla - w identycznym trybie jak ustawa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Prawo inicjatywy prawodawczej w zakresie zgłaszania projektu statutu rejencji oraz poprawek do niego przysługuje również obywatelom teutońskim, nie sprawującym mandatów senatorskich, zamieszkałym na terenie danej rejencji.

Art. 3. [Starostowie]

 1. Na czele rejencji stoją starostowie, powoływani spośród obywateli teutońskich mieszkających na terenie danej rejencji.
 2. Starostów powołuje i odwołuje Król Teutonii z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu Królestwa Teutonii.
 3. Starostom przysługują następujące tytuły honorowe:
  1. Slavii - tytuł Mera Cesarskiego Miasta,
  2. Enderasji - tytuł Lorda Prawej Tarczy,
  3. Nowej Teutonii - tytuł Tenutariusza Królewskiego,
  4. Loardii - tytuł Lorda Lewej Tarczy.
 4. Starostowie czuwają nad przestrzeganiem i wykonywaniem postanowień statutów rejencji.
 5. Starostowie są odpowiedzialni za zachowanie dorobku związanego z terytorium podległych im rejencji.

Art. 4. [Zarządcy Miejscowości]

 1. Każda teutońska miejscowość znajdująca się w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji posiada zarządcę, odpowiedzialnego za wypełnianie obowiązków systemowych.
 2. Zarządca miejscowości nie jest funkcjonariuszem publicznym.
 3. Zarządca jest zatrudniany, zwalniany oraz nadzorowany przez właściwego terytorialnie starostę, o ile statut rejencji nie stanowi inaczej.
 4. W czasie wakatu na stanowisku zarządcy lub w przypadku niewypełniania obowiązków przez zarządcę, starosta osobiście wykonuje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejscowości obowiązki systemowe.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2012 o reformie terytorialnej Królestwa Teutonii.

Załącznik - Mapa Królestwa Teutonii

http://geografia.teutonia.us/mapy/Teut_rejencje.png

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny