Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 706 [X]

, dnia 27 września 2006 r.

Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 1/2006

o Teutońskim Holdingu Przemysłowym (uchylony)

Art. 1

Teutoński Holding Przemysłowy, zwany dalej "THP", jest przedsiębiorstwem należącym do Marchii Teutońskiej, prowadzącym działalność na zasadach rynkowych.

Art. 2.

 1. THP nie posiada osobowości prawnej.
 2. Siedzibą THP jest miasto Srebrny Róg.

Art. 3.

 1. Organy Marchii (tj. Senat, Rada Marchii oraz Namiestnik) na wniosek Prezesa THP mogą podjąć decyzję o dofinansowaniu THP kwotą nie większą niż 5000 libertów raz do roku.
 2. Dofinansowanie musi zostać spłacone w systemie ratalnym w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy od daty dofinansowania.

Art. 4.

Przedmiotem działalności THP jest produkcja, przetwarzanie i sprzedaż towarów dostępnych w systemie gospodarczym "Syriusz".

Art. 5.

 1. THP gospodarując mieniem zapewnia jego ochronę.
 2. THP występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Art. 6.

 1. THP może wnieść do spółki lub innego wspólnego przedsięwzięcia kapitałowego, albo oddać, na czas oznaczony, do odpłatnego korzystania innym podmiotom zorganizowane części mienia przedsiębiorstwa lub inne mienie zaliczone do środków trwałych.
 2. Zamiar dokonania czynności prawnej, o której mowa w ust. 1, THP zgłasza Namiestnikowi lub ministrowi właściwemu do spraw finansów MT. Namiestnik lub Minister właściwy do spraw finansów MT, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zgłoszenia, może nie wyrazić zgody na dokonanie przez THP czynności prawnej, której dotyczyło zgłoszenie. Czynność prawna, dokonana pomimo nie wyrażenia zgody przez Namiestnika lub Ministra, jest nieważna.

Art.7

Art. 6. stosuje się odpowiednio do sprzedaży części majątku THP.

Art. 8.

 1. THP zarządza Prezes Teutońskiego Holdingu Przemysłowego, zwany dalej "Prezesem THP".
 2. Prezes THP jest powoływany i odwoływany na wniosek Ministra właściwego do spraw finansów przez Namiestnika.
 3. Prezes THP otrzymuje wynagrodzenie tygodniowe w wysokości 10% tygodniowych zysków THP.

Art. 9.

Prezes THP w sytuacjach szczególnych może powołać Wiceprezesa Teutońskiego Holdingu Przemysłowego, zwanego dalej "Wiceprezesem THP".

Art. 10.

Prezes THP składa na ręce Namiestnika oraz Ministra właściwego do spraw finansów co dwa tygodnie raporty o stanie THP, zawierające w szczególności informacje o ilości:

 

Art. 11.

Prezes THP ponosi osobistą odpowiedzialność za sytuację THP.

Art. 12.

 1. Nadzór nad THP sprawuje Namiestnik oraz minister właściwy do spraw finansów.
 2. Namiestnik przekazuje nowomianowanemu Prezesowi THP hasła do kont firm wchodzących w skład THP i sporządza protokół otwarcia.

Art. 13.

 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wraz z wejściem w życie ustawy traci moc prawną Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 32/2006.

(—) Zbyszko C*****ski
Marszałek Senatu MT

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny