Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7077 [X]

Eldorat, dnia 22 listopada 2014 r.

Rozporządzenie Konsulów

o Sclavińskim Związku Piłki Nożnej

(Tytuł w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem z mocą ustawy o zmianie stanu prawnego związków sportowych z dnia 1 kwietnia 2015 r.)

Art. 1.

Tworzy się Sclaviński Związek Piłki Nożnej.

Art. 2.

Związkowi nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej ustawy.

Art. 3.

Na pierwszego Prezesa wybiera się Yuttego Pónkrokka.

Art. 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
STATUT SCLAVIŃSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Art. 1. [Postanowienia ogólne]

Sclaviński Związek Piłki Nożnej, zwany dalej Związkiem lub SZPN, to samorządna i niezależna federacja piłkarska funkcjonująca na terenie Konsulatu Sclavinii, prowincji Księstwa Sarmacji.

 1. Siedzibą władz Związku jest Stołeczne Miasto Eldorat .
 2. Związek zrzesza menedżerów klubów mających swoją siedzibę na terenie Konsulatu Sclavinii. W jego skład mogą również wejść menedżerowie innych regionów Księstwa Sarmacji, a także menedżerowie innych mikronacji, jeśli ich członkostwo zostanie zaakceptowane przez władze Związku.
 3. Drużyny skupione w Związku mają prawo brać udział w dowolnej wirtualnej lidze piłkarskiej.
 4. Barwami Związku są kolory: błękitny oraz biały.

Art. 2. [Cele]

Celami Związku są:

 1. Popularyzacja idei gry zespołowej — piłki nożnej i wspieranie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji;
 2. Prowadzenie reprezentacji wielonarodowej Konsulatu Sclavinii;
 3. Organizowanie rozgrywek piłkarskich na terenie dla siebie właściwym oraz zapewnianie im odpowiedniej narracji i oprawy medialnej.

(Art. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o trybie powoływania i odwoływania selekcjonera reprezentacji wielonarodowej Konsulatu Sclavinii z dnia 1 maja 2015 r.)

Art. 3. [Władze Związku]

 1. Na czele Związku stoi Prezes.
 2. Funkcję Prezesa sprawuje, z urzędu, właściwy radca stanu.
 3. Jeden z Konsulów jest delegatem głównym Związku w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.
 4. (Skreślony)
 5. Do zadań Prezesa należy:
  1. rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Związku;
  2. koordynowanie pracy osób zrzeszonych z Związku, zwanych dalej członkami Związku;
  3. sprawowanie funkcji delegata pomocniczego Związku w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej;
  4. współpraca z selekcjonerem reprezentacji wielonarodowej oraz sprawowanie tej funkcji w przypadku jej opróżnienia;
  5. reprezentowanie Związku przed władzami krajowymi i innymi.
 6. Selekcjoner reprezentacji wielonarodowej jest powoływany i odwoływany przez Prezesa po zasięgnięciu opinii członków związku.

(Art. 3 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym, a ust. 4 skreślony Rozporządzeniem z mocą ustawy o zmianie stanu prawnego związków sportowych z dnia 1 kwietnia 2015 r.)

(Art. 3 ust. 5 lit. d oraz ust. 6 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o trybie powoływania i odwoływania selekcjonera reprezentacji wielonarodowej Konsulatu Sclavinii z dnia 1 maja 2015 r.)

(Art. 3 ust. 3 oraz ust. 5 lit. c w brzmieniu ustalonym Rozporządzenie Konsulów o przedstawicielstwie Konsulatu Sclavinii w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej z dnia 29 lipca 2015 r.)

Art. 4. [Przepisy końcowe]

 1. Zmiana statutu następuje w drodze rozporządzenia Konsulów.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Uchwały.

(Art. 4 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem z mocą ustawy o zmianie stanu prawnego związków sportowych z dnia 1 kwietnia 2015 r.)

(-) Wincenty Wałachowski,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny