Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 708 [X]

Grodzisk, dnia 27 września 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 327

o ratyfikacji Traktatu z Królestwem Elderlandu (uchylony)

Na podstawie art. 7 pkt 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji ratyfikuję Traktat o wzajemnym uznaniu i stosunkach dyplomatycznych między Księstwem Sarmacji a Królestwem Elderlandu.

(—) Piotr Mikołaj.

Traktat o wzajemnym uznaniu i stosunkach dyplomatycznych

między Księstwem Sarmacji a Królestwem Elderlandu

Artykuł 1.

Księstwo Sarmacji oraz Królestwo Elderlandu uznają wzajemnie swoje istnienie, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 2.

  1. Interesy Strony na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z wewnętrznym prawem Strony i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
  2. Ambasadorów chroni immunitet, określony Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r.

Artykuł 3.

Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie trzech dni od daty notyfikacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny