Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 709 [X]

Grodzisk, dnia 27 września 2006 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 328

— Akt ratyfikacji Traktatu o stosunkach dyplomatycznych i przyjaznej współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Surmeńskim (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 września 2006 r. został sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku Traktat o stosunkach dyplomatycznych i przyjaznej współpracy między Księstwem Sarmacji a Królestwem Surmeńskim, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat o stosunkach dyplomatycznych i przyjaznej współpracy

między Księstwem Sarmacji a Królestwem Surmeńskim

Księstwo Sarmacji i Królestwo Surmeńskie, zwane dalej „Wysokimi Umawiającymi się Stronami”, dążąc do zbudowania podstaw przyjaznej współpracy oraz pogłębiania wzajemnego zrozumienia między Narodami Sarmackim i Surmeńskim, uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1.

 1. Wysokie Umawiające się Strony uznają swoją państwowość.
 2. Wysokie Umawiające się Strony wyrzekają się użycia siły i gróźb jej użycia oraz postanawiają rozstrzygać wszystkie spory w sposób pokojowy.
 3. Wysokie Umawiające się Strony nawiązują stosunki dyplomatyczne oraz postanawiają dokonać wymiany przedstawicieli dyplomatycznych w klasie ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych. Zasady określa Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r.

Artykuł 2.

 1. Każda z Wysokich Umawiających się Stron zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań i wypowiedzi mających na celu nakłonienie obywateli lub mieszkańców drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony do zmiany swojej przynależności państwowej.
 2. Przepis ustępu poprzedzającego dotyczy w szczególności głów państw, szefów rządów oraz ministrów spraw zagranicznych, jak również treści opublikowanych na oficjalnych i urzędowych stronach internetowych oraz w oficjalnych agencjach prasowych Wysokich Umawiających się Stron.

Artykuł 3.

 1. Każda z Wysokich Umawiających się Stron postanawia przyznać ochronę prawną znakom państwowym oraz głowie, przedstawicielowi dyplomatycznemu, członkom personelu dyplomatycznego oraz urzędnikom konsularnym drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony.
 2. Ochrona prawna, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jest przyznawana na tych samych warunkach i zasadach, które dotyczą odpowiednio znaków państwowych oraz funkcjonariuszy publicznych Wysokich Umawiających się Stron.

Artykuł 4.

 1. Każda z Wysokich Umawiających się Stron zobowiązuje się, w przypadku deportowania, aresztowania, zatrzymania lub ograniczenia w jakikolwiek inny sposób wolności obywatela drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony, poinformować w ciągu czterdziestu ośmiu godzin przedstawiciela dyplomatycznego drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony.
 2. Przepisu ustępu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli obywatel drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony nie poinformował władz Wysokiej Umawiającej się Strony o posiadanym obywatelstwie lub nie podał do publicznej wiadomości faktu posiadania obywatelstwa drugiej Wysokiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 5.

 1. Wysokie Umawiające się Strony będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
 2. Wysokie Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności polityki, gospodarki, kultury, oświaty i nauki, sportu i wojskowości.

Artykuł 6.

 1. Niniejszy traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Nowej Menii.
 2. Niniejszy traktat utraci moc po upływie siedmiu dni od dnia jego wypowiedzenia w drodze notyfikacji.

Sporządzono w Książęcym Mieście Grodzisku dnia 26 września 2006 r.

* * *

Po zaznajomieniu się z powyższym Traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 27 września 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny