Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7115 [X]

Eldorat, dnia 9 grudnia 2014 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o zmianie Ustawy o skarbie

Art. 1.

W Ustawie Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 3 pkt 2 („podatek od nieaktywności na forum Sclavinii, pobierany od osób niewypowiadających się przynajmniej raz w miesiącu: 10% środków posiadanych w dniu poboru podatku”) otrzymuje brzmienie „podatek od nieaktywności na forum Konsulatu Sclavinii, pobierany raz w miesiącu, nie później niż siódmego dnia, od mieszkańców Konsulatu Sclavinii niebędących aktywnymi obywatelami sarmackimi, którzy nie wypowiedzieli się ani razu w okresie 30 dni poprzedzających chwilę poboru podatku: 10% środków pieniężnych posiadanych w chwili poboru podatku; podatku nie pobiera się, jeżeli wysokość podatku ustalona zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego jest niższa niż 100 lt”;
  2. Art. 3 pkt 3 („podatek od nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Izby Obywatelskiej, pobierany od członków Izby Obywatelskiej, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu: 5000 libertów od nieobecności”) otrzymuje brzmienie „podatek od nieusprawiedliwionego braku udziału w głosowaniu Izby Obywatelskiej, pobierany na wniosek Przewodniczącego Izby Obywatelskiej złożony w terminie trzech dni od chwili zakończenia głosowania: 2500 libertów od głosowania”;
  3. Dodaje się art. 3a o tytule „Zwrot podatku”, w brzmieniu: „Skarbnik, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w art. 3 pkt 2”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Wincenty bnt Wałachowski,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny