Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum), poz. 7120 [X]

Almera, dnia 10 grudnia 2014 r.

Ustawa Rady Królestwa

o zmianie Ustawy o Królewskiej Gwardii Baridasu (uchylony)

MY, OŚWIECONA RADA KRÓLESTWA BARIDASU
w składzie:

Jego Królewska Wysokość Markus Arped,
Jaśnie Wielmożny Markiz Teodozjusz Azoramath-Arpd,
Sławetny Baronet Jakubbu Ashikaga,
Sławetny Baronet Siergiusz Asketil,
Sławetny Baronet Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov,
Poważny Kawaler Marian Krzywonos,


uzyskawszy sankcję:

Jego Królewskiej Wysokości
Markusa Arpeda,

wicekróla Baridasu

stanowimy co następuje:

 

Art. 1.

W Ustawie Rady Królestwa o Królewskiej Gwardii Baridasu z dnia 3 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 1 otrzymuje brzmienie: „Królewska Gwardia Baridasu, zwana dalej „KGB”, strzeże bezpieczeństwa Dworu Królewskiego i urzędujących funkcjonariuszy Królestwa oraz jego mieszkańców, a także zaproszonych przedstawicieli innych prowincji lub mikronacji przebywających na terenie Królestwa Baridasu oraz stoi na straży porządku publicznego i chroni wszelkie dobro Królestwa.”,
 2. W tytule art. 3 wyraz „wojskowa” zastępuje się: „gwardyjna”,
 3. W art. 3 ust. 1 pierwszy w kolejności wyraz „gwardzista” zastępuje się: „funkcjonariusz”, po drugim w kolejności wyrazie „gwardzista” dodaje się: „(lub Ja, Pracownik cywilny)”,
 4. W art. 4 ust. 4 po pierwszym w kolejności wyrazie „gwardzista” dodaje się: „i pracowników cywilnych”,
 5. Art. 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „kierowanie szkolnictwem Gwardii oraz szkoleniem gwardzistów”,
 6. W art. 5 ust. 2 wyraz „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego”,
 7. W tytułach art. 7 oraz art. 8 wyrazy „wojskowe” zastępuje się: „gwardyjskie”,
 8. Art. 7 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariusze Gwardii dzielą się na: pracowników cywilnych gwardii, szeregowych, podoficerów i oficerów.
  2. W KGB występują następujące stopnie gwardyjskie:

  Gwardziści-Szeregowi:
  • gwardzista
  • starszy gwardzista

  Gwardziści-podoficerowie:
  • kapral gwardii
  • sierżant gwardii (wachmistrz gwardii)
  • st. sierżant gwardii (st. wachmistrz gwardii)
  • chorąży gwardii
  • aspirant gwardii

  Gwardziści-oficerowie:
  • porucznik gwardii (mł. rotmistrz gwardii)
  • kapitan gwardii (rotmistrz gwardii)
  • major gwardii
  • podpułkownik gwardii (ataman koszowy)
  • pułkownik gwardii (ataman)
  • brygadier gwardii
  • st. brygadier gwardii
  • Komendant Gwardii”,
 9. W art. 8 ust. 2 wyraz „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego” i dodaje się po nim: „Funkcjonariuszowi”,
 10. W tytułach art. 9, art. 10, art. 11 wyrazy „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego”,
 11. W  art. 9 ust. 1 wyraz „żołnierz” zastępuje się: „gwardzista”,
 12. Art. 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „utraty obywatelstwa Baridasu”,
 13. Art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach określonych w art. 9 ust. 1 pkt 1-2 gwardzista zachowuje stopień podstawowy”,
 14. Art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Funkcjonariuszowi Gwardii zostaje obniżony jego stopień w razie obniżenia orzeczeniem organu właściwego do mianowania na ten stopień”,
 15. Art. 10 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariusz Gwardii odzyskuje swój stopień w razie uchylenia decyzji o pozbawieniu lub obniżeniu posiadanego stopnia.
  2. W razie ponownego uzyskania obywatelstwa sarmackiego osoba pozbawiona stopnia w Gwardii odzyskuje stopień gwardzisty, chyba że organ uprawniony do mianowania uzna za wskazane przywrócić jej utracony wyższy stopień gwardyjski.”,
 16. W art. 11 wyrazy „wojskowego” zastępuje się: „gwardyjskiego”,
 17. Art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Za szczególne osiągnięcia w pracy lub zasługi dla Królestwa Baridasu można Funkcjonariuszowi Gwardii przywrócić jego stopień.”.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Siergiusz baronet Asketil,
Przewodniczący Rady Królestwa

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny