Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 7175 [X]

Grodzisk, dnia 30 grudnia 2014 r.

Akt ratyfikacji

Traktatu o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Palmową (uchylony)

W imieniu Księstwa Sarmacji

KSIĄŻĘ SARMACJI

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 15 listopada 2014 r. w Santiago de Palma został sporządzony Traktat o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Palmową, w następującym brzmieniu:

* * *

Traktat

o przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Palmową

podpisany w Santiago de Palma dnia 15 listopada 2014 roku

 

JEGO KSIĄŻĘCA MOŚĆ TOMASZ IVO HUGO,
reprezentowany przez
Siergiusza Asketila,
Ministra Spraw Zagranicznych

oraz

JEGO EKSCELENCJA JUAN PABLO MORALES,
w imieniu własnym oraz Republiki Palmowej
zawierają niniejszy traktat:Art. 1.

 1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
 2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.

 1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne otwierając placówki dyplomatyczne.
 2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Księstwa Sarmacji w Republice Palmowej oraz przedstawicielstwa Republiki Palmowej w Księstwie Sarmacji.

Art. 3.

Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrément dla kandydata na ambasadora (nie dotyczy to głowy państwa).

Art. 4.

 1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
 2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador:
  1. nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
  2. nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
  3. korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
  4. nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
 3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 punkt b.

Art. 5.

 1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
 2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
 3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego.

Art. 6.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 7.

 1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
 2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art. 8.

Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się strony.

 

 

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/E27M6aE0.png

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/GKx3oLnr.png

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/kc1YJ60e.png

 

* * *

Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Księstwa Sarmacji oświadczam, że:

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Księstwa Sarmacji.

Dano w Książęcym Mieście Grodzisku, dnia 30 grudnia 2014 r.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

(—) Helwetyk Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny