Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7179 [X]

Eldorat, dnia 31 grudnia 2014 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o wynagrodzeniach i wsparciu finansowym dla nowych mieszkańców

Art. 1.

W Ustawie Izby Obywatelskiej o skarbie z dnia 2 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Skreśla się art. 3 pkt 1 („podatek od zakupu posiłku: 10%”);
 2. Art. 4 („[Wypłaty] 1. Funkcjonariusze otrzymują pensje, wypłacane co miesiąc, na wniosek zainteresowanego, przez Skarbnika z budżetu Sclavinii. 2. Podstawowa pensja funkcjonariusza wynosi 1500 lt. 3. W każdym miesiącu funkcjonariusz może otrzymać premię wysokości do 4500 lt. 4. Premię funkcjonariuszom, z wyłączeniem konsuli, przyznają konsulowie. 5. Premię konsulom przyznaje Izba Obywatelska”) otrzymuje tytuł „Wynagrodzenia” i brzmienie:
  1. Z budżetu Konsulatu Sclavinii wypłaca się wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników Konsulatu Sclavinii innych niż członkowie Izby Obywatelskiej.
  2. Funkcjonariuszowi lub pracownikowi przysługuje jedno — najwyższe — z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami ustawy.
  3. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca, Skarbnik przeprowadza w gronie członków Izby Obywatelskiej niejawną ocenę pracy funkcjonariuszy i pracowników.
  4. Skarbnik, po ustaleniu ocen pracy funkcjonariuszy i pracowników, w drodze decyzji przyznaje wynagrodzenia stanowiące iloczyn mnożnika ustalonego w porozumieniu z Konsulami oraz proporcjonalnego do przyznanych ocen odsetka wynagrodzeń maksymalnych w wysokości:
   1. Przywódca — 30 000 lt,
   2. Konsul — 25 000 lt,
   3. Przewodniczący Izby Obywatelskiej — 20 000 lt,
   4. Funkcjonariusz w randze ministra — 20 000 lt,
   5. Funkcjonariusz w randze sekretarza stanu — 15 000 lt,
   6. Redaktor „Głosu Sclavinii” — 15 000 lt,
   7. Odolan Zwitariusz — 100 lt (niezależnie od oceny i mnożnika).
  5. Jeżeli funkcjonariusz lub pracownik określony w ust. 4 sprawował funkcję przez krócej niż miesiąc, za który jest wypłacane wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia ustaloną zgodnie z przepisem ust. 4 zmniejsza się proporcjonalnie.
 3. Art. 5 ust. 2 („Przeznaczenie na pojedynczy cel lub dotację środków o sumie większej niż 10 000 lt wymaga zgody Izby Obywatelskiej”) otrzymuje brzmienie „Przeznaczenie na pojedynczy cel lub dotację środków o sumie większej niż 10 000 lt wymaga zgody Konsulów”;
 4. Dodaje się art. 6 o tytule „Wsparcie dla nowych mieszkańców”, w brzmieniu:
  1. Skarbnik przyznaje mieszkańcowi Konsulatu Sclavinii, na jego wniosek, wsparcie finansowe w wysokości 10 000 lt, o ile zostały łącznie spełnione następujące warunki:
   1. mieszkaniec zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpatrzenia wniosku,
   2. mieszkaniec nie otrzymał w przeszłości wsparcia określonego w niniejszym artykule lub gratyfikacji pieniężnej przyznawanej na podstawie przepisów Ustawy Izby Obywatelskiej o gratyfikacjach pieniężnych dla nowych mieszkańców prowincji z dnia 25 listopada 2013 r.,
   3. mieszkaniec wyraził zgodę na pobranie przez Skarbnika, z jego rachunku lub rachunków, wsparcia określonego niniejszą ustawą w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
  2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia Konsulatu Sclavinii lub całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie czterech miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania wsparcia.
 5. Skreśla się art. 7 („Zmienia się treść Ustawy Izby Obywatelskiej z dnia 25 listopada 2013 roku o gratyfikacjach pieniężnych dla nowych mieszkańców prowincji w ten sposób, że wykonanie przepisów tejże ustawy porucza się Skarbnikowi”).

 

Art. 2.

 1. Traci moc Ustawa Izby Obywatelskiej o gratyfikacjach pieniężnych dla nowych mieszkańców prowincji z dnia 25 listopada 2013 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Wincenty bnt Wałachowski,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny