Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (Królestwo), poz. 7181 [X]

Eldorat, dnia 1 stycznia 2015 r.

Ustawa Izby Obywatelskiej

o wizach dla Bialeńczyków

Art. 1.

  1. Bialeńczykiem w rozumieniu ustawy jest obywatel Republiki Bialeńskiej, mieszkaniec Republiki Bialeńskiej, który utracił obywatelstwo tej mikronacji w okresie ostatnich 60 dni lub były Prezydent, żołnierz lub członek rządu Republiki Bialeńskiej.
  2. Przepisów ustawy nie stosuje się do Bialeńczyków posiadających obywatelstwo sarmackie.

Art. 2.

Bialeńczyk nie może wypowiadać się w miejscu publicznym Konsulatu Sclavinii bez ważnej wizy konsularnej lub dyplomatycznej.

Art. 3.

  1. Wizę konsularną wydają Konsulowie z własnej inicjatywy lub na wniosek Bialeńczyka złożony w wyodrębnionym wątku lub dziale na forum Konsulatu Sclavinii. Wniosek zawiera urzędowe poświadczenie wniesienia na rachunek Konsulatu Sclavinii opłaty od rozpatrzenia wniosku w wysokości 10 000 lt.
  2. Wizę dyplomatyczną wydają Konsulowie na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji.
  3. Termin ważności wizy określają Konsulowie; może zostać przez nich anulowana przed upływem terminu w niej wskazanego.
  4. Konsulowie mogą odmówić wydania wizy bez podania przyczyny.
  5. Kapituła może anulować wizę wydaną przez Konsulów.

(Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów w sprawie redakcji Ustawy o wizach dla Bialeńczyków z dnia 27 lipca 2015 r.)

Art. 4.

  1. Bialeńczyk wypowiadający się w miejscu publicznym Konsulatu Sclavinii bez ważnej wizy konsularnej lub dyplomatycznej — z wyłączeniem miejsca składania wniosków o wizy konsularne, w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku — podlega karze grzywny w wysokości 5 000 lt za każdą wypowiedź.
  2. Karę grzywny wymierza dowolny z Konsulów, zastępując treść wiadomości komunikatem o wymierzeniu kary, niezwłocznie zawiadamiając radcę stanu właściwego w sprawie poboru kary grzywny.

(Art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem z mocą ustawy o podatkach z dnia 1 kwietnia 2015 r.)

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

(-) Wincenty bnt Wałachowski,
Przewodniczący Izby Obywatelskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny