Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 7189 [X]

Grodzisk, dnia 7 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Kanclerza

w sprawie organizacji Rady Ministrów (uchylony)

§ 1. [Rozstrzygnięcia]

 1. Rozstrzygnięcia Rady Ministrów zapadają w drodze uzgodnienia.
 2. W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Kanclerza (Podkanclerzego), poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Ministrów, a w przypadku równej liczby głosów — rozstrzyga głos Kanclerza (Podkanclerzego).

§ 2. [Zastępstwo]

 1. Podkanclerzy zastępuje Kanclerza w przypadku nieobecności trwającej ponad 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków.
 2. W przypadku powołania więcej niż jednego Podkanclerzego, kolejność zastępstwa określa Kanclerz, a w przypadku braku takiego określenia — uchwała Rady Ministrów.
 3. Kanclerz (Podkanclerzy) zastępuje ministra, sekretarza lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej Radzie Ministrów w przypadkach nieobecności trwającej ponad 24 godziny oraz nieobsadzenia funkcji.

§ 3. [Jednostki organizacyjne]

Jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Ministrów są:

 1. Dziennik Praw,
 2. Fundusz Pracy,
 3. Galeria złotych cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” i Instytut Magazynowania Grafik,
 4. Grodziska Agencja Prasowa,
 5. Instytut Edukacji Sarmackiej,
 6. Park Stołeczny,
 7. Poczta Baridajska,
 8. Profil Księstwa Sarmacji w serwisie Facebook,
 9. Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej.

§ 4. [Fundusz Pracy]

 1. Fundusz Pracy jest funduszem celowym, powołanym w celu realizacji przepisów o finansowaniu sprzedaży pracy z budżetu Rady Ministrów.
 2. Dysponentem Funduszu Pracy jest Kanclerz.
 3. Przychody Funduszu Pracy pochodzą z wpłat uchwalanych przez Radę Ministrów.

§ 5. [Golden Quotes i Instytut Magazynowania Grafik]

Administratora Galerii złotych cytatów Księstwa Sarmacji „Golden Quotes” i Instytutu Magazynowania Grafik powołuje i odwołuje Rada Ministrów w drodze uchwały.

§ 6. [Grodziska Agencja Prasowa]

 1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3, redaktorów GAP powołuje i odwołuje Minister Dziedzictwa Narodowego.
 2. Każdemu z członków Rady Ministrów, Marszałkowi i Wicemarszałkom Sejmu oraz przedstawicielom prowincji przysługuje prawo do publikacji w GAP.

(§ 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2015 r.)

§ 7. [Instytut Edukacji Sarmackiej]

 1. Instytut Edukacji Sarmackiej (IES) jest instytucją odpowiedzialną za udzielanie pomocy, informacji i opiekę nad nowymi mieszkańcami.
 2. Pracowników IES powołuje i odwołuje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

§ 8. [Park Stołeczny]

 1. Dochody Parku Stołecznego z tantiem stanowią dochód Rady Ministrów.
 2. Każdemu z mieszkańców przysługuje prawo do publikacji w Parku Stołecznym.

§ 9. [Poczta Baridajska]

 1. Środki pieniężne ze sprzedaży znaczków Poczty Baridajskiej na rynku pierwotnym stanowią dochód budżetu Rady Ministrów.
 2. Nakład znaczka nie może przekroczyć dwukrotności liczby aktywnych obywateli sarmackich, a liczba emisji znaczków w miesiącu kalendarzowym — trzech, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaczków obiegowych o nakładzie wynoszącym co najmniej 250 i nominale nie wyższym niż 200 lt.
 4. Emisji znaczka dokonuje Rada Ministrów w drodze uchwały.

§ 10. [Facebook]

 1. Profil „Księstwo Sarmacji” na Facebooku (facebook.com/sarmacja) jest oficjalnym profilem Księstwa Sarmacji.
 2. Redaktorów profilu powołuje i odwołuje Minister Dziedzictwa Narodowego.

§ 11. [Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej]

 1. Naczelnika SOBOS powołuje i odwołuje powołuje i odwołuje Rada Ministrów w drodze uchwały.
 2. Kanclerz ma prawo zlecić przeprowadzenie sondażu przez SOBOS.

§ 12. [Inne kompetencje, obowiązki i zadania]

Poniższa tabela określa podział niektórych kompetencji, obowiązków i zadań wewnątrz Rady Ministrów:

Kompetencja, obowiązek lub zadanie Właściwy organ
1 Edycja profilów mieszkańców (bez rejestracji małżeństw) i instytucji oraz rejestracja instytucji, partii politycznych i agencji prasowych Minister Spraw Wewnętrznych
2 Administracja Forum Centralnym

Kanclerz, Minister Stanu

3 Ranking prowincji Minister Samorządu Terytorialnego
4 Zarządzanie rotatorem artykułów na stronie głównej Minister Estetyki
5 Zarządzanie „Artykułami na medal” oraz PKOJ Sekretarz ds. Artykułów na Medal
6 Publikacja artykułów w ramach instytucji Rady Ministrów Wszyscy członkowie Rady Ministrów
7 Wydawanie Dziennika Praw Księstwa Sarmacji Kanclerz, Podkanclerzy, Minister Stanu
8 Dotacje i nagrody dla twórców inicjatyw użytecznych społecznie oraz nagrody dla dzieł o istotnej wartości artystycznej, Inicjatywa Miesiąca Minister Dziedzictwa Narodowego
9 Sporządzanie propozycji i wypłata wynagrodzeń Minister Spraw Wewnętrznych
10 Nagrody dla agencji prasowych Minister Dziedzictwa Narodowego

 

§ 13. [Przepisy końcowe]

 1. Traci moc Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 4 października 2014 r.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny