Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7225 [X]

Grodzisk, dnia 27 stycznia 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o promulgacji ustaw

 

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:
Art. 24. (1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Książę może zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm bezwzględną większością głosów Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę. 3.Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1 i 2, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.) otrzymuje brzmienie:
Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
Art. 26 ust. 3 (Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 2, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.) otrzymuje brzmienie:
Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Art. 24. (1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Książę może zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm bezwzględną większością głosów Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę. 3. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ust. 1 i 2, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.) otrzymuje brzmienie:
   1. Marszałek Sejmu przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Księciu. Książę podpisuje ustawę w terminie siedmiu dni, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
   2. Przed podpisaniem ustawy Książę może wystąpić do określonego ustawą organu władzy państwowej z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Książę nie może odmówić podpisania ustawy uznanej za zgodną z Konstytucją.
   3. Książę odmawia podpisania ustawy, która została uznana za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a z orzeczenia wynika, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Książę, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.
   4. Jeżeli Książę nie wystąpił z wnioskiem określonym w ust. 2, może z umotywowanym wnioskiem zaproponować Sejmowi ponowne rozpatrzenie ustawy. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm, bezwzględną większością głosów, Książę w terminie siedmiu dni podpisuje ustawę.
   5. Wystąpienie Księcia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na podpisanie ustawy.
   6. Jeżeli Książę nie podejmuje czynności określonych w ustępach poprzedzających, ustawę podpisuje Marszałek Sejmu.
 2. Art. 26 ust. 2 (Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 2, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.) otrzymuje brzmienie: Referendum w sprawie ustawy może zostać zarządzone w przypadku określonym w art. 24 ust. 4, a w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji — w przypadku określonym w art. 53 ust. 3.

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny