Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7234 [X]

Srebrny Róg, dnia 30 stycznia 2015 r.

Ustawa Senatu Królestwa Teutonii nr 1/2015

o Federacji Piłkarskiej Królestwa Teutonii (uchylony)

Art. 1 [Zadania FPKT]

Federacja Piłkarska Królestwa Teutonii (FPKT), jest instytucją bez osobowości prawnej, do której zadań należą:

  1. zrzeszanie klubów piłkarskich działających w Królestwie Teutonii,
  2. reprezentowanie Królestwa Teutonii i teutońskich klubów w międzynarodowych organizacjach piłkarskich, w szczególności w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 2. [Siedziba]

Siedzibą władz FPKT jest Cesarskie Miasto Stołeczne Srebrny Róg.

Art. 3 [Prezes]

  1. Władzę w FPKT sprawuje Prezes, powoływany i odwoływany przez Króla Teutonii z własnej inicjatywy lub na wniosek Senatu.
  2. Prezes jest odpowiedzialny za wypełnianie przez FPKT zadań, o których mowa w art. 1.

Art. 4 [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny