Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7261 [X]

Grodzisk, dnia 19 lutego 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o zmianie zasad wydawania rozporządzeń

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dodaje się art. 30 ust. 3 w brzmieniu „Książę powołuje i odwołuje ministra właściwego do spraw zagranicznych, działając w porozumieniu z Kanclerzem”;
  2. W art. 26 ust. 1 pkt 2 skreśla się słowo „Kanclerza”;
  3. Skreśla się art. 33 ust. 2;
  4. Dodaje się art. 33a o tytule „Rozporządzenia”, w brzmieniu:
    1. Rada Ministrów wydaje rozporządzenia.
    2. Kanclerz, ministrowie i organy określone ustawą wydają rozporządzenia na podstawie upoważnień zawartych w ustawach.


Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny