Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuAkty wykonawcze, poz. 7290 [X]

Almera, dnia 11 marca 2015 r.

Zarządzenie Kasztelana Almery

o Radzie Królewskiego Miasta Almery

§ 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1. Radzie Miasta — rozumie się przez to Radę Królewskiego Miasta Almery,

2. Bilecie Almerskiej Komunikacji Miejskiej — rozumie się przez to upoważnienie do wypowiedzi w dziale Królewskiego Miasta Almery w dziale Królestwa Baridasu na Forum Centralnym, nadawane przez Kasztelana Almery.

§ 2.

1. Wybory do Rady Miasta zarządzane są przez Kasztelana Almery w pierwszy poniedziałek po upływie dwóch miesięcy od wyboru poprzedniej Rady Miasta.

2. Kasztelan Almery określa terminy zgłaszania kandydatur oraz głosowań, nie krótsze niż 3 dni.

3. Rada Miasta powoływana jest w tajnych i bezpośrednich wyborach lokalnych, w których bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim mieszkańcom Królewskiego Miasta posiadającym aktualny bilet Almerskiej Komunikacji Miejskiej, z wyjątkiem przepisu ust. 4.

4. Kandydatury w wyborach do Rady Miasta nie może zgłosić:

a) Kasztelan Almery,

b) Osoba odbywająca karę więzienia.

5. Mieszkańcy Królewskiego Miasta dokonują wyboru trzech radnych.

§ 3.

Rada Miasta odpowiedzialna jest w szczególności za:

1. Organizację przedsięwzięć kulturalnych,

2. Pielęgnację tradycji lokalnych,

3. Dbanie o dobre samopoczucie mieszkańców,

4. Służenie radą Kasztelanowi Almery.

§ 4.

1. Rada Miasta obraduje na sesjach jawnych, zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miasta nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

2. Obradami kieruje Przewodniczący Rady Miasta, wskazywany z grona radnych przez Kasztelana Almery.

3. Udział w obradach, poza głosowaniami, może zadeklarować każdy mieszkaniec Królewskiego Miasta, posiadający aktualny bilet Almerskiej Komunikacji Miejskiej.

4. Rada Miasta podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów oraz nieobecności jednego z radnych, głosowanie nad uchwałą przekłada się na najbliższy możliwy termin.

5. Przewodniczący Rady Miasta określa terminy poszczególnych części sesji, w tym debat oraz głosowań. Żaden z terminów nie może być krótszy niż 24 godziny.

6. Radny zostaje odwołany w przypadku:

a) Skazującego wyroku sądu,

b) Nieobecności na dwóch sesjach,

c) Opuszczenia Królewskiego Miasta na okres dłuższy niż 7 dni,

d) Rezygnacji.

7. W przypadku wakatu na stanowisku radnego, zarządzane są wybory uzupełniające.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

2. Wybory do Rady Królewskiego Miasta Almery I kadencji zarządzone zostają z pominięciem § 2 ust. 1.

(—) Siergiusz baronet Asketil,
Kasztelan Almery.

(—) Markus markiz Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny