Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 7291 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2015 r.

Ustawa Konstytucyjna

o referendach

Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji wprowadza się następujące zmiany:

 1. Art. 27 ust. 1 (1. Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej dwadzieścia procent liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie: 1. ustawy, w tym o zmianie Konstytucji, po jej podpisaniu, 2. rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm, 3. umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia, 4. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.) otrzymuje brzmienie:
  Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:
  1. ustawy po jej podpisaniu,
  2. rozporządzenia zatwierdzonego lub niewymagającego zatwierdzenia przez Sejm,
  3. umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Księcia,
  4. rozwiązania Sejmu przed upływem kadencji.
 2. Art. 27 ust. 3 (3. Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się po upływie trzech dni od dnia nadania biegu wnioskowi przez Marszałka Sejmu i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów.):
  "Zbieranie podpisów pod wnioskiem rozpoczyna się z chwilą jego złożenia i trwa przez siedem dni, chyba że wcześniej uzyskano wymaganą liczbę podpisów."
 3. Art. 27a (1. Książę, Sejm lub Rada Ministrów może zarządzić referendum w sprawie zmiany Konstytucji. 2. Marszałek Sejmu zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji na wniosek grupy obywateli, o której mowa w art. 27 ust. 1. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 3. Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm. Książę lub Rada Ministrów może zarządzić, a Marszałek Sejmu zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji w przypadku odrzucenia projektu przez Sejm.) otrzymuje brzmienie:
  1. Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji:
   1. przyjętej przez Sejm przed jej podpisaniem, jeśli Sejm nie zadecyduje inaczej większością 4/5 głosów,
   2. na wniosek obywateli.
  2. Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej część obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu. Przepis art. 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  3. Projekt zmiany Konstytucji podlega uprzedniemu rozpatrzeniu przez Sejm.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Tomasz Ivo Hugo.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny