Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweTraktaty i umowy międzynarodowe, poz. 73 [X]

Grodzisk, dnia 13 lipca 2002 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 17

o ratyfikacji Traktatu z Dreamlandem

Na podstawie art. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji ratyfikuję Traktat o stosunkach dyplomatycznych między Królestwem Dreamlandu a Księstwem Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

 

Traktat o stosunkach dyplomatycznych

między Królestwem Dreamlandu a Księstwem Sarmacji

Art. 1.

Dreamland oraz Sarmacja wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają rozwiązywać wszelkie spory na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

  1. Interesy Strony na terenach znajdujących się pod władzą zwierzchnią Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z wewnętrznym prawem Strony i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
  2. Ambasadorów chroni immunitet, określony Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 r.

Art. 3.

Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie trzech dni od daty notyfikacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny