Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 7301 [X]

Srebrny Róg, dnia 22 lutego 2015 r.

Dekret Króla Teutonii nr 1/2015

o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej (uchylony)

Artykuł 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Tworzy się Teutońską Lwią Gwardię Królewską (dalej: Gwardia) jako jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formację, w której służba jest honorowa i ochotnicza.
 2. Do głównych zadań Gwardii należy ochrona Króla i Jego Rodziny oraz innych osób i obiektów ważnych ze względu na dobro i interes Królestwa Teutonii.

Artykuł 2 [Organizacja]

 1. Na czele Gwardii stoi Dowódca.
 2. Dowódca Gwardii podlega bezpośrednio Królowi Teutonii i jest przełożonym wszystkich Gwardzistów.
 3. Dowódcę Gwardii powołuje i odwołuje Król spośród obywateli Królestwa Teutonii. W pierwszej kolejności Król powinien rozważyć kandydatury Gwardzistów.
 4. Zastępcę Dowódcy Gwardii powołuje Dowódca Gwardii spośród Gwardzistów.
 5. W razie wakatu na stanowisku Dowódcy do czasu powołania nowego Dowódcy, dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście. Zastępca, bądź najstarszy rangą Gwardzista nie możne piastować dowództwa dłużej niż 3 miesiące.
 6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Dowódcę Gwardii do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu funkcji dowództwo przejmuje Zastępca. W przypadku, gdy Zastępca nie został mianowany, dowództwo przekazane zostaje najwyższemu rangą Gwardziście.

(art. 2. ust. 3. w brzmieniu ustalonym Dekretem Króla Teutonii nr 3/2015 ws. nowelizacji Dekretu Króla Teutonii nr 1/2015 o Teutońskiej Lwiej Gwardii Królewskiej z dnia 29 lipca 2015 r.)

Artykuł 3 [Dowódca Gwardii]

 1. Dowódca nosi stopień Brygadiera.
 2. Dowódca kieruje Gwardią zapewniając sprawne wykonywanie zadań przez:
  1. organizowanie ochrony,
  2. organizowanie polityki kadrowej, finansowej oraz struktury organizacyjnej Gwardii,
  3. określanie oraz wykonywanie programu szkolenia Gwardzistów oraz zapewnienia im właściwych warunków ich przebiegu,
  4. współdziałanie z organami samorządowymi Królestwa Teutonii,
  5. określanie w drodze decyzji wzorów umundurowania, stopni w Gwardii oraz wzorów legitymacji i identyfikatorów Gwardzistów.
 3. Powyższe zadania Dowódca może przekazać w drodze rozkazu do wykonania Zastępcy lub innym osobom podlegającym mu służbowo.

Artykuł 4 [Symbolika Gwardii]

Symbole graficzne Gwardii ustanawia w swoim rozporządzeniu Dowódca Gwardii.

Artykuł 5 [Formy i zakres działania Gwardii]

 1. W celu zapewnienia ochrony, o której mowa w Artykule 1. niniejszego dekretu Gwardia:
  1. planuje zabezpieczenie Króla, osób, obiektów i urządzeń,
  2. rozpoznaje potencjalne zagrożenia,
  3. zapobiega powstawaniu zagrożeń,
  4. koordynuje realizację działań ochronnych,
  5. e. wykonuje bezpośrednią ochronę.
 2. Gwardzista w czasie wykonywania czynności służbowych jest zobowiązany do przestrzegania i ochrony Praw Człowieka.
 3. Gwardzista wykonując zadania ma prawo:
  1. wydawać polecenia osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa Króla i Jego Rodziny, obiektów i urządzeń podlegających ochronie Gwardii,
  2. zatrzymania pojazdu, usunięcia pojazdu z miejsca postoju,
  3. legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości,
  4. zatrzymywać osoby stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia Króla, a także osoby w sposób rażący naruszające porządek publiczny,
  5. dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży, sprawdzać ładunki i pomieszczenia, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Króla, Jego Rodziny oraz chronionych obiektów,
  6. żądać niezbędnej pomocy od instytucji państwowych. Organy i jednostki są obowiązane, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy,
  7. zwracać się o niezbędną pomoc do innych jednostek, jak również zwracać się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie pomocy.
 4. Nieumundurowany Gwardzista jest zobowiązany na żądanie obywatela, wobec którego wykonuje czynność służbową, do okazania legitymacji.

Artykuł 6 [Służba]

 1. Służbę w Gwardii może pełnić osoba posiadająca obywatelstwo Teutońskie od co najmniej dwóch miesięcy, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, gotowa podporządkować się dyscyplinie służbowej.
 2. Dowódca Gwardii w drodze osobnego rozporządzenia określa formę i przebieg procesu rekrutacyjnego.
 3. Stosunek służbowy Gwardzisty powstaje w drodze mianowania przez Dowódcę na Gwardzistę.
 4. Początek służby liczy się od dnia mianowania osoby na Gwardzistę przez Dowódcę.
 5. Po zaprzysiężeniu Gwardziście wydawana jest legitymacja oraz identyfikator służbowy.
 6. Gwardzista jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych oraz poszerzanie wiedzy specjalistycznej.
 7. Gwardzista w czasie pełnieni służby i poza nią zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej.
 8. Gwardzista ma zakaz udzielania informacji o osobach i obiektach ochranianych oraz rodzaju wykonywanych zadań przedstawicielom prasy i osobom trzecim.
 9. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa także po rozwiązaniu stosunku służbowego.
 10. Kontakty Gwardzistów z osobą ochranianą powinny sprowadzać się do spraw mających związek z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Artykuł 7 [Przełożony]

 1. Przełożony dąży do zapewnienia podległym Gwardzistom jak najlepszych warunków wykonywania zadań.
 2. Zapewnia wsparcie w każdej dostępnej formie.
 3. Daje podwładnym wzorowy przykład zachowania oraz kompetencji służbowych.
 4. Na bieżąco analizuje efektywność pracy swoich podwładnych, informuje ich o zauważonych nieprawidłowościach.

Artykuł 8 [Stopnie]

 1. Stopnie w Gwardii są następujące od najniższego:
  1. GWARDZIŚCI:
   • Gwardzista,
   • Starszy Gwardzista,
   • Kapral,
   • Starszy Kapral;
  2. PODOFICEROWIE:
   • Młodszy Wachmistrz,
   • Wachmistrz,
   • Starszy Wachmistrz;
  3. OFICEROWIE MŁODSI:
   • Porucznik,
   • Rotmistrz;
  4. OFICEROWIE STARSI:
   • Major,
   • Pułkownik,
   • Brygadier Generalny.
 2. Mianowania na kolejny, wyższy stopień następuje dokonuje Dowódca Gwardii.

Artykuł 9 [Nagrody i Kary]

 1. Gwardzista, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie oraz doskonali kwalifikacje zawodowe możne zostać wyróżniony przez:
  1. pochwałę,
  2. przedstawienie do odznaczenia,
  3. mianowanie na wyższy stopień.
 2. Gwardzista może zostać ukarany przez:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. obniżenie stopnia,
  4. zawieszenie w czynnościach służbowych,
  5. pozbawienie stopnia i wydalenie ze służby.
 3. O nagrodzeniu lub ukaraniu Gwardzisty decyduje Dowódca po zaciągnięciu opinii innych Gwardzistów ze szczególnym uwzględnieniem przełożonych.

Artykuł 10 [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz Wilhelm,
Król Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny