Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 7310 [X]

Grodzisk, dnia 16 marca 2015 r.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych

w sprawie Gwardii Narodowej (uchylony)

(Zarządzenie uchylone Zarządzeniem Kanclerza w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń z dnia 5 lipca 2016 r.)

§ 1.

Powołuje się Komendanta Gwardii Narodowej, podległego bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 2.

Do zakresu działania Komendanta Gwardii Narodowej należy:

 1. określanie procedur działania w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych Księstwa lub prowincji
 2. uzgadnianie procedur działania w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych Księstwa z Hetmanem Wielkim Księstwa Sarmacji, władzami samorządów oraz ministrem, któremu podlega
 3. określanie założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia
 4. opracowywanie, na potrzeby ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Kanclerza, informacji dotyczących obrony cywilnej
 5. organizowanie i koordynowanie ćwiczeń w zakresie zasad postępowania ludności w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych
 6. koordynowanie przygotowania formacji Gwardii Narodowej i jej funkcjonariuszy do prowadzenia działań ratowniczych
 7. wnioskowanie o wyznaczenie na stanowisko i mianowanie lub samodzielne wyznaczanie i mianowanie funkcjonariuszy zgodnie z § 7
 8. zmiana wizerunku lub nazewnictwa stopni funkcjonariuszy w zależności od sytuacji bieżącej w gwardii w ramach ustalonego limitu ilościowego
 9. powołanie sztabu kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia lub zaistnienia sytuacji kryzysowej i kierowanie pracami tego sztabu do czasu likwidacji skutków zaistniałego zdarzenia

§ 3.

 1. Służbę w Gwardii Narodowej może pełnić mieszkaniec Księstwa, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych.
 2. Podejmując służbę w Gwardii Narodowej kandydat składa ślubowanie w ciągu 7 dni od czasu podjęcia decyzji określającej zamiar przyjęcia do służby według następującej roty „Ja, mieszkaniec Księstwa Sarmacji, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Gwardii Narodowej, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia — nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa oraz wykonując polecenia przełożonych będę strzec tajemnic służbowych, a także bronić honoru, sztandaru i dobrego imienia Gwardii Narodowej.”.
 3. Mianowanie na stopień funkcjonariusza Gwardii Narodowej następuje w chwili przyjęcia przysięgi przez Komendanta Gwardii Narodowej.
 4. Służba ulega rozwiązaniu w skutek:
  1. niezłożenia ślubowania
  2. rezygnacji
  3. wydalenia ze służby
 5. Decyzję o wydaleniu ze służby podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Gwardii Narodowej.
 6. Funkcjonariusz za wzorowo wykonane zadania może zostać wyróżniony:
  1. pochwałą – przez każdego przełożonego
  2. listem gratulacyjnym – przez Komendanta Gwardii Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Władze Samorządu i Księcia Sarmacji
  3. mianowaniem na wyższy stopień – przez organ wymieniony w § 7
  4. nadaniem orderu lub odznaczenia - przez organ do tego uprawniony
 7. Za niewywiązywanie się z obowiązków służbowych funkcjonariuszom mogą być wymierzone kary dyscyplinarne:
  1. upomnienie – przez każdego przełożonego
  2. nagana – przez każdego przełożonego
  3. obniżenie stopnia – przez Komendanta Gwardii Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych
  4. degradacja – przez Księcia Sarmacji
  5. wydalenie ze służby – przez Ministra Spraw Wewnętrznych
 8. Wykaz kar i wyróżnień prowadzi Komendant Gwardii Narodowej lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz

§ 4.

Każda prowincja ma prawo do wprowadzenia własnego wzoru umundurowania wyjściowego. Mundury muszą być jednolite dla całej prowincji.

§ 5.

Koszty związane z funkcjonowaniem Gwardii Narodowej są pokrywane z budżetu Rady Ministrów. W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Gwardii Narodowej mogą uczestniczyć samorządy oraz osoby fizyczne.

§ 6.

Ustanawia się następujące stopnie funkcjonariuszy Gwardii Narodowej:

 1. GS-010 Komendant Gwardii Narodowej ( brak oznaczenia stopnia )
 2. GS-020 Zastępca Komendanta Gwardii Narodowej ( powoływany doraźnie, brak oznaczenia stopnia )
 3. GS-110 Komisarz Gwardii Narodowej / Szef Sztabu ( powoływany w każdym z samorządów )
 4. GS-100 Zastępca Komisarza Gwardii Narodowej ( powoływany w każdym z samorządów )
 5. GS-210 Szef Sekcji Ochrony Ludności ( Szef SOL )
 6. GS-200 Zastępca Szefa Sekcji Ochrony Ludności
 7. GS-301 Starszy Aspirant Gwardii Narodowej
 8. GS-302 Aspirant Gwardii Narodowej
 9. GS-303 Starszy Funkcjonariusz Gwardii Narodowej
 10. GS-304 Funkcjonariusz Gwardii Narodowej
 11. GS-400 Honorowy Funkcjonariusz Gwardii Narodowej

Wzory odznak stopni określa załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

 1. Komendanta Gwardii Narodowej (GN-010) wyznacza Kanclerz, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 2. Zastępcę Komendanta Gwardii Narodowej (GN-020) doraźnie na czas akcji wyznacza Komendant Gwardii Narodowej, a w przypadku powołania na stałe wyznacza się jak w ust. 1.
 3. Na stanowiska służbowe (GN-110 i GN-100) wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek władz samorządów, który jednocześnie nadaje wymieniony stopień funkcjonariuszowi.
 4. Na stanowiska służbowe (GN-210 - GN-304) wyznacza Komendant Gwardii Narodowej, który jednocześnie nadaje wymieniony stopień funkcjonariuszowi.
 5. Tytuł „Honorowy Funkcjonariusz Gwardii Narodowej” oraz stopień związany z tym tytułem nadaje Minister Spraw Wewnętrznych, na wniosek Komendanta Gwardii Narodowej. Honorowi funkcjonariusze nie otrzymują uposażenia.

§ 8.

 1. W obrębie posiadanego stopnia dopuszcza się umieszczenie znaku specjalizacji.
 2. Znaki specjalizacji ustala Komendant Gwardii Narodowej w rozkazie w sprawie specjalności gwardyjskich.
 3. W przypadku braku specjalizacji okrąg ponad stopniem gwardyjskim wypełniony jest kolorem białym.
 4. Okrąg ponad stopniem gwardyjskim Honorowego Funkcjonariusza Gwardii Narodowej jest koloru żółtego.

§ 9.

Uposażenie funkcjonariuszy Gwardii Narodowej składa się z premii związanej z wykonywaniem zadań służbowych i z dodatku za posiadany stopień służbowy. Wysokość dodatku określa załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 10.

Dzień 1 września jest Dniem Gwardii Narodowej.

§ 11.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Wyznaczeni funkcjonariusze pożarnictwa i funkcjonariusze Obrony Cywilnej powołani na mocy przepisów, które tracą moc stają się funkcjonariuszami Gwardii Narodowej po złożeniu uroczystej przysięgi.
 3. W przypadku nie dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 w okresie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego Zarządzenia funkcjonariusze pożarnictwa 
  i funkcjonariusze Obrony Cywilnej zostają skreśleni z listy funkcjonariuszy.
 4. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 1/2014 w sprawie Książęcej Straży Ogniowej z dnia 13 lipca 2014r.
 5. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 2/2014 w sprawie Obrony Cywilnej z dnia 13 lipca 2014r.
 6. Traci moc Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 2/2014 w sprawie zmiany Zarządzeń w sprawach Książęcej Straży Ogniowej i Obrony Cywilnej z dnia 6 sierpnia 2014r.
 7. W przypadku braku Komendanta Gwardii Narodowej jego obowiązki przejmuje Minister właściwy do spraw wewnętrznych.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wzory odznak stopni

Załącznik nr 1 - Wzory odznak stopni

ZAŁĄCZNIK NR 2
Dodatki za stopnie

Załącznik nr 2 - Dodatki za stopnie

(—) Zbyszko von Thorn-Broniek,
Minister Spraw Wewnętrznych.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny