Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7340 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Konstytucja Sclavinii

CHWAŁA WIELKIEJ SCLAVINII WIELONARODOWEJ

Wezwanie do Krucjaty!

Osiemnaście miesięcy minęło, odkąd wspólnym wysiłkiem woli oraz intelektu pokonaliśmy postswarzystowską anarchię, a ponad osiem lat — odkąd proklamowano istnienie Pierwszej Sclavinii. Sclavińczycy wszystkich, ale to wszystkich narodowości gromadzą się dzisiaj, aby wspólnie zakrzyknąć: Niechaj Trwa Ostateczna Krucjata!

Wołamy poprzez pokolenia; wołamy do naszych rodaków oddalonych w czasie i przestrzeni. Do twórców Rzeczypospolitej Sclavińskiej, Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu, a także secesyjnego — choć spektakularnego — Królestwa Sclavinii. W imię Odolana Zwitariusza zaklinamy wszystkich ludzi silnego ramienia, niezłomnego ducha i zdecydowanych poglądów — stańcie do Ostatecznej Krucjaty!

Pragnąc usunąć przeszkody, na jakie natrafiliśmy podczas triumfalnego pochodu tejże, ustanawiamy niniejszą Konstytucję, mając przy tym nadzieję, że zagwarantuje ona naszej prowincji sprawiedliwość, dostojeństwo i autonomię.

Artykuł I.

Konsulat Sclavinii jest prowincją Księstwa Sarmacji. Prawo Konsulatu Sclavinii stanowią, w hierarchii ważności, prawo państwowe, Konstytucja, ustawy i rozporządzenia. Ustawy lub zawartego w niej upoważnienia wymagają przepisy normujące kary, zakazy, podatki, opłaty i inne obowiązki oraz korzystanie z praw publicznych w Konsulacie Sclavinii.

Artykuł II.

PRZYWÓDCA jest gwarantem ciągłości władzy publicznej, symbolem jedności Konsulatu Sclavinii oraz źródłem jego zaszczytów. PRZYWÓDCA stwierdza opróżnienie urzędu Marszałka Kapituły w przypadkach określonych przez prawo, przeprowadza jego wybór i głosowanie nad jego odwołaniem oraz zastępuje go podczas opróżnienia urzędu. PRZYWÓDCA zastępuje Konsulów w przypadku ich odwołania przez Kapitułę przed upływem kadencji.

Artykuł III.

Kapitułę tworzą obywatele sarmaccy spełniający warunki określone ustawą. Pracami Kapituły kierują Marszałek, wybierany przez Kapitułę z jej grona na okres dwóch miesięcy i odwoływany przez nią przed upływem kadencji, oraz Wicemarszałkowie powoływani i odwoływani przez Marszałka, zastępujący go podczas jego nieobecności oraz z jego upoważnienia; przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez co najmniej 24 godziny; w przypadku opróżnienia urzędu Marszałka następuje opróżnienie urzędów Wicemarszałków. Kadencja Marszałka rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyboru w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji i trwa do chwili poprzedzającej ogłoszenie wyboru Marszałka następnej kadencji. Kapituła przyjmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, a ustawy skierowane przez Konsulów do ponownego rozpatrzenia — bezwzględną większością głosów. Funkcje rządzenia Konsulatem Sclavinii nie należą do Kapituły.

(Artykuł III w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o doprecyzowaniu postanowień Konstytucji Sclavinii z dnia 15 sierpnia 2015 r.)

Artykuł IV.

Wybierani wspólnie przez Kapitułę na okres dwóch miesięcy i odwoływani przez nią przed upływem kadencji, działający w porozumieniu dwaj Konsulowie są najwyższymi przedstawicielami i namiestnikami Konsulatu Sclavinii w rozumieniu prawa państwowego. Kadencja Konsulów rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyboru w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji i trwa do chwili poprzedzającej ogłoszenie wyboru Konsulów następnej kadencji. Do Konsulów należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów władzy publicznej. Konsulowie ogłaszają ustawy oraz wydają rozporządzenia w sprawach nieuregulowanych ustawami, w celu wykonania ustaw i w celu kodyfikacji lub redakcji ustaw. Konsul zastępuje drugiego Konsula podczas jego nieobecności oraz z jego upoważnienia; przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez co najmniej 24 godziny. W przypadku opróżnienia urzędu Konsula, pozostały Konsul powołuje drugiego Konsula na okres pozostały do końca kadencji, działając w porozumieniu z Marszałkiem Kapituły.

(Artykuł IV w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o doprecyzowaniu postanowień Konstytucji Sclavinii z dnia 15 sierpnia 2015 r.)

Artykuł V.

Konsulowie stwierdzają opróżnienie urzędu PRZYWÓDCY w przypadkach określonych przez prawo oraz zastępują go podczas jego nieobecności lub opróżnienia urzędu; przez nieobecność należy rozumieć niewykonywanie obowiązków przez co najmniej 24 godziny. Jeżeli przyczyną opróżnienia urzędu była utrata obywatelstwa sarmackiego albo rezygnacja PRZYWÓDCY, Kapituła wybiera nowego PRZYWÓDCĘ; w pozostałych przypadkach Konsulowie stwierdzają ponowne objęcie urzędu przez PRZYWÓDCĘ z chwilą ustąpienia przyczyn opróżnienia urzędu.

(Artykuł V w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o zmianie Konstytucji Sclavinii z dnia 13 lipca 2015 r.)

(Artykuł V w brzmieniu ustalonym Ustawą konstytucyjną o doprecyzowaniu postanowień Konstytucji Sclavinii z dnia 15 sierpnia 2015 r.)

Artykuł VI.
Gdy zachodzą nadzwyczajne okoliczności, skutkujące znaczną utratą sprawności działania przez władze publiczne Konsulatu Sclavinii, Kapituła, w drodze uchwały, ogłasza stan wyjątkowy i powołuje Pierwszego Krzyżowca. Konsulowie opróżniają swoje urzędy z dniem ogłoszenia stanu wyjątkowego. Podczas jego trwania, nie przeprowadza się wyboru Konsulów, a Pierwszy Krzyżowiec pełni, w miejsce PRZYWÓDCY i Konsulów, ich określone prawem funkcje, obowiązki i kompetencje, oraz, jeżeli powołująca go uchwała tak stanowi, wydaje rozporządzenia z mocą ustawy. Stan wyjątkowy kończy się wraz z upływem jednego miesiąca od jego ogłoszenia, wskutek złożenia rezygnacji przez Pierwszego Krzyżowca lub stwierdzenia przez właściwy organ władzy państwowej utraty funkcji przez Pierwszego Krzyżowca. Niezwłocznie po zakończeniu stanu wyjątkowego Marszałek Kapituły przeprowadza wybór Konsulów. Pierwszy Krzyżowiec opróżnia swój urząd z dniem dokonania wyboru Konsulów przez Kapitułę. Po zakończeniu stanu wyjątkowego, do momentu dokonania wyboru Konsulów przez Kapitułę, Pierwszy Krzyżowiec lub, jeżeli właściwy organ władzy państwowej stwierdził utratę funkcji przez Pierwszego Krzyżowca, Marszałek Kapituły działa, w przypadkach niecierpiących zwłoki, w zastępstwie Konsulów.
(Artykuł VI dodany ustawą konstytucyjną o uregulowaniu stanów wyjątkowych z 14 stycznia 2016 r.)

Artykuł VI.

Gdy zachodzą nadzwyczajne okoliczności, skutkujące znaczną utratą sprawności działania przez władze publiczne Konsulatu Sclavinii, Kapituła, w drodze uchwały, ogłasza stan wyjątkowy i powołuje Pierwszego Krzyżowca. Konsulowie opróżniają swoje urzędy z dniem ogłoszenia stanu wyjątkowego. Podczas jego trwania, nie przeprowadza się wyboru Konsulów, a Pierwszy Krzyżowiec pełni, w miejsce PRZYWÓDCY i Konsulów, ich określone prawem funkcje, obowiązki i kompetencje, oraz, jeżeli powołująca go uchwała tak stanowi, wydaje rozporządzenia z mocą ustawy. Stan wyjątkowy kończy się wraz z upływem jednego miesiąca od jego ogłoszenia, wskutek złożenia rezygnacji przez Pierwszego Krzyżowca lub stwierdzenia przez właściwy organ władzy państwowej utraty funkcji przez Pierwszego Krzyżowca. Niezwłocznie po zakończeniu stanu wyjątkowego Marszałek Kapituły przeprowadza wybór Konsulów. Pierwszy Krzyżowiec opróżnia swój urząd z dniem dokonania wyboru Konsulów przez Kapitułę. Po zakończeniu stanu wyjątkowego, do momentu dokonania wyboru Konsulów przez Kapitułę, Pierwszy Krzyżowiec lub, jeżeli właściwy organ władzy państwowej stwierdził utratę funkcji przez Pierwszego Krzyżowca, Marszałek Kapituły działa, w przypadkach niecierpiących zwłoki, w zastępstwie Konsulów.

(Artykuł VI dodany ustawą konstytucyjną o uregulowaniu stanów wyjątkowych z dnia 14 stycznia 2016 r.)

Artykuł VII.

Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Tracą moc Konstytucja Sclavinii z dnia 18 września 2013 r., Ustawa Izby Obywatelskiej o konsulach z dnia 30 września 2013 r., Ustawa Izby Obywatelskiej o Izbie Reprezentantów z dnia 17 lutego 2015 r. oraz Rozporządzenie Skarbnika w sprawie wysokości daniny od statusu korespondenta z dnia 29 września 2014 r. Upoważnia się Konsulów do wydawania, w okresie siedmiu dni od dnia wejścia w życie Konstytucji, rozporządzeń z mocą ustawy. Rozporządzenie z mocą ustawy może być uchylone przez Kapitułę w okresie siedmiu dni od dnia jego ogłoszenia.

(Liczba porządkowa artykułu zmieniona z VI ustawą konstytucyjną o uregulowaniu stanów wyjątkowych z dnia 14 stycznia 2016 r.)

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę Sarmacji, Król Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny