Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7341 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

z mocą ustawy o zmianie stanu prawnego związków sportowych

Art. 1.

Rozporządzeniami Konsulów stają się Uchwała Izby Obywatelskiej w sprawie Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej z dnia 31 sierpnia 2014 r. oraz Ustawa Izby Obywatelskiej o utworzeniu Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2014 r.

Art. 2.

W Rozporządzeniu o utworzeniu Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Rozporządzeniu nadaje się tytuł „Rozporządzenia o Sclavińskim Związku Piłki Nożnej”;
  2. Art. 3 ust. 2 („Prezes jest wybierany przez Izbę Obywatelską Konsulatu Sclavinii. Izba Obywatelska Konsulatu Sclavinii decyduje o jego odwołaniu”) otrzymuje brzmienie „Funkcję Prezesa sprawuje, z urzędu, właściwy radca stanu”;
  3. Art. 3 ust. 3 („Jeśli Izba Obywatelska Konsulatu Sclavinii nie postanowi inaczej, Prezes Związku pełni jednocześnie funkcję delegata głównego w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej”) otrzymuje brzmienie „Prezes jest delegatem głównym w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej”;
  4. Skreśla się art. 3 ust. 4 („Prezes wybiera Wiceprezesa, który zastępuje go podczas nieobecności oraz w zakresie ustalonego podziału obowiązków”);
  5. Art. 4 ust. 1 („Zmiana niniejszego statutu wymaga zgody Izby Obywatelskiej Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Zmiana statutu następuje w drodze rozporządzenia Konsulów”.

Art. 3.

Przepis art. 2 ma moc rozporządzenia Konsulów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schleisnger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny