Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7346 [X]

Eldorat, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

o administracji Konsulatu Sclavinii

Rozdział I
ADMINISTRACJA

Art. 1.

 1. Konsulowie kierują administracją Konsulatu Sclavinii.
 2. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Konsulowie zastępują funkcjonariuszy Konsulatu Sclavinii w przypadkach ich nieobecności trwającej ponad 24 godziny lub opróżnienia urzędów.
 3. Konsul zastępuje drugiego Konsula w przypadku nieobecności trwającej ponad 24 godziny oraz w zakresie ustalonego podziału kompetencji, obowiązków i zadań; Konsulowie podają ustalony podział do wiadomości publicznej.

Art. 2.

Administrację Konsulatu Sclavinii tworzą Konsulowie oraz powoływani i odwoływani przez nich:

 1. Radcy stanu,
 2. (Skreślony)
 3. Dyrektor Sclavińskiego Centrum Atomistyki (SCA),
 4. Dyrektor Sclavińskiego Instytutu Historycznego (SIH),
 5. Naczelnicy miejscowości Konsulatu Sclavinii.

(Art. 2 pkt 2 skreślony Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

Art. 3.

 1. Radca stanu do spraw finansów zarządza rachunkami stanowiącymi własność Konsulatu Sclavinii, jest poborcą podatkowym w myśl prawa państwowego Księstwa Sarmacji, pobiera grzywny, o których mowa w odrębnych przepisach prawa, oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w niniejszym rozporządzeniu. Radca stanu do spraw finansów zatrudnia i zwalnia zarządcę Eldoratu, zapewniającego stałą dostępność posiłków w kantynie miejskiej oraz utrzymującego określony przez radcę poziom industrializacji. Radca stanu do spraw finansów z urzędu wchodzi w skład Komitetu Finansowego XIII v-Mundialu jako przedstawiciel Konsulatu Sclavinii.
 2. Radca stanu do spraw infrastruktury zarządza systemem informatycznym Konsulatu Sclavinii. PRZYWÓDCY oraz każdemu z członków administracji Konsulatu Sclavinii przysługuje prawo do publikacji w serwisie internetowym Konsulatu Sclavinii.
 3. Radca stanu do spraw kultury organizuje wydarzenia kulturalne i uroczystości Konsulatu Sclavinii, jest administratorem kanału IRC Konsulatu Sclavinii oraz pełni obowiązki redaktora naczelnego, zatrudnia i zwalnia redaktorów „Głosu Sclavinii”. PRZYWÓDCY oraz każdemu z członków administracji Konsulatu Sclavinii przysługuje prawo do publikacji w „Głosie Sclavinii” oraz Grodziskiej Agencji Prasowej.
 4. Radca stanu do spraw osadnictwa wykonuje przepisy Rozporządzenia o osadnictwie oraz zarządza rachunkiem Systemu Ewidencji Gruntów Konsulatu Sclavinii.
 5. Radca stanu do spraw promocji promuje Konsulat Sclavinii w granicach rzeczypospolitej sarmackiej i poza nimi, mając na uwadze trwały wzrost liczby mieszkańców Konsulatu Sclavinii.
 6. Radca stanu do spraw sportu organizuje wydarzenia sportowe Konsulatu Sclavinii oraz, z urzędu, stoi na czele związków sportowych Konsulatu Sclavinii, o których mowa w odrębnych rozporządzeniach.
 7. (Skreślony)
 8. Dyrektor SCA kieruje sclavińskim programem atomowym. Dyrektor SCA zatrudnia i zwalnia pracowników SCA.
 9. Dyrektor SIH gromadzi, otacza opieką, opracowuje, udostępnia i promuje materiały historyczne Sclavinii. Dyrektor SIH zatrudnia i zwalnia pracowników SIH.
 10. Naczelnik miejscowości Konsulatu Sclavinii wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone w statucie miejscowości.

(Art. 3 ust. 3 zd. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o przedstawicielach w Grodziskiej Agencji Prasowej z dnia 5 kwietnia 2015 r.)

(Art. 3 ust. 4 dodany Rozporządzeniem Konsulów o radcy stanu do spraw promocji z dnia 25 kwietnia 2015 r.)

(Art. 3 ust. 4 dodany, a ust. 7 skreślony Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

(Art. 3 ust. 1 zd. 3 dodane Rozporządzeniem Konsulów o przedstawicielu w Komitecie Finansowym XIII v-Mundialu z dnia 5 czerwca 2015 r.)

Art. 4.

Konsulowie powołują sekretarzy stanu na wniosek radców stanu oraz odwołują ich na wniosek sekretarzy stanu lub z własnej inicjatywy, w przypadku utraty prawa do sprawowania funkcji publicznej w myśl prawa państwowego Księstwa Sarmacji. Sekretarze stanu zastępują radców stanu w zakresie ustalonego podziału kompetencji, obowiązków i zadań.

Rozdział II
FINANSE

Art. 5.

 1. Z budżetu Konsulatu Sclavinii wypłaca się wynagrodzenia określonych w niniejszym artykule funkcjonariuszy i pracowników Konsulatu Sclavinii.
 2. Funkcjonariuszowi lub pracownikowi przysługuje jedno — najwyższe — z wynagrodzeń ustalonych zgodnie z przepisami rozporządzenia.
 3. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później jednak niż do siódmego dnia kolejnego miesiąca, radca stanu do spraw finansów przeprowadza w gronie członków Kapituły niejawną ocenę pracy funkcjonariuszy i pracowników.
 4. Radca stanu do spraw finansów, po ustaleniu ocen pracy funkcjonariuszy i pracowników, w drodze decyzji przyznają wynagrodzenia stanowiące iloczyn przyznanych ocen oraz odsetka wynagrodzeń maksymalnych w wysokości:
  1. PRZYWÓDCA — 45 000 lt,
  2. Konsul — 37 500 lt,
  3. Marszałek Kapituły, członek administracji Konsulatu Sclavinii — 30 000 lt,
  4. Wicemarszałek Kapituły, sekretarz stanu, zarządca Eldoratu, redaktor „Głosu Sclavinii”, pracownik SCA, pracownik SIH — 15 000 lt,
  5. Odolan Zwitariusz — 100 lt (niezależnie od oceny).
 5. Jeżeli funkcjonariusz lub pracownik określony sprawował funkcję przez krócej niż miesiąc, za który jest wypłacane wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia zmniejsza się proporcjonalnie; jednakże wynagrodzenia nie wypłaca się, jeżeli byłoby ono mniejsze niż 2500 lt.

(Art. 5 ust. 4 lit. a–d w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o zwiększeniu wynagrodzeń i zmianie zasad przeznaczania środków z budżetu Konsulatu Sclavinii z dnia 17 maja 2015 r.)

Art. 6.

 1. Konsulowie mogą zdecydować o przeznaczeniu środków z budżetu Konsulatu Sclavinii na realizację określonego celu lub dotację dla inicjatywy prywatnej.
 2. Funkcjonariusz sprawujący urząd PRZYWÓDCY, Konsula, Marszałka Kapituły lub członka administracji Konsulatu Sclavinii może zdecydować w miesiącu kalendarzowym o przeznaczeniu do 50 000 lt z budżetu Konsulatu Sclavinii na realizację określonych celów lub dotacje dla inicjatyw prywatnych, niezwłocznie zawiadamiając radcę stanu do spraw finansów.
 3. Osoba otrzymująca dotację jest zobowiązana przedstawić na wniosek radcy stanu do spraw finansów sprawozdanie z wykorzystania środków. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystane w deklarowanym terminie podlegają zwrotowi.

(Art. 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o zwiększeniu wynagrodzeń i zmianie zasad przeznaczania środków z budżetu Konsulatu Sclavinii z dnia 17 maja 2015 r.)

Art. 7.

 1. Radca stanu do spraw finansów przyznaje mieszkańcowi Konsulatu Sclavinii, na jego wniosek, wsparcie finansowe w wysokości 10 000 lt, o ile zostały łącznie spełnione następujące warunki:
  1. mieszkaniec zamieścił na forum Konsulatu Sclavinii co najmniej pięć wypowiedzi w okresie 30 dni poprzedzających chwilę rozpatrzenia wniosku,
  2. mieszkaniec nie otrzymał w przeszłości wsparcia o podobnym charakterze,
  3. mieszkaniec wyraził zgodę na pobranie przez Konsulat Sclavinii, z jego rachunku lub rachunków, wsparcia określonego niniejszą ustawą w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w przypadku opuszczenia Konsulatu Sclavinii lub całkowitego zaprzestania aktywności na forum Konsulatu Sclavinii w okresie czterech miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania wsparcia.

Rozdział III
PRZEPIS KOŃCOWY

Art. 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schlesinger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny