Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7352 [X]

Eldorat, dnia 4 kwietnia 2015 r.

Ustawa Kapituły

o Kapitule Konsulatu Sclavinii

Art. 1.

W skład Kapituły wchodzą, na swój wniosek, obywatele sarmaccy będący użytkownikami wieczystymi gruntów na terytorium Konsulatu Sclavinii, spełniający warunek określony w art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim. Utrata członkostwa następuje na wniosek obywatela albo w przypadku zaprzestania spełniania warunków zasiadania w Kapitule lub wymierzenia odpowiedniej kary na podstawie odrębnych przepisów prawa.

(Art. 1 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

Art. 2.

Inicjatywę ustawodawczą i uchwałodawczą posiadają PRZYWÓDCA, Konsulowie, Marszałek, posiadacze głosów o wagach pięć i cztery oraz co najmniej dwóch członków Kapituły. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają także organy określone w Konstytucji, ustawach i rozporządzeniach. Kandydatury na urzędy PRZYWÓDCY, Konsulów i Marszałka są zgłaszane osobiście. Wniosek o odwołanie Marszałka przed upływem kadencji mogą złożyć PRZYWÓDCA, Konsulowie oraz co najmniej trzech członków Kapituły. Wniosek o odwołanie Konsulów przed upływem kadencji mogą złożyć PRZYWÓDCA, Marszałek oraz co najmniej trzech członków Kapituły.

(Art. 2 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

Art. 3.

Marszałek kieruje pracami Kapituły. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o Marszałku, należy przez to rozumieć także jego zastępcę, o którym mowa w Konstytucji. Przez nieobecność Marszałka należy rozumieć niewykonywanie przez niego obowiązków przez okres co najmniej 24 godzin. Marszałek rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą.

Art. 4.

Marszałek, zarządzając debatę, podaje jej termin, trwający od trzech do dziesięciu dni. Jednakże, Marszałek może skrócić debatę na wniosek Konsulów lub co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły, choćby złożony przed zarządzeniem debaty, albo w przypadku, gdy żaden członek Kapituły nie wypowiedział się w niej przez co najmniej 24 godziny; może także, na wniosek Konsulów, postanowić o pominięciu debaty i niezwłocznym przejściu do głosowania projektu w całości. Marszałek przedłuża debatę z własnej inicjatywy lub na wniosek Konsulów albo co najmniej jednej trzeciej członków Kapituły. Debata może być łącznie przedłużona o nie więcej niż dziesięć dni.

Art. 5.

Marszałek, zarządzając głosowanie, podaje jego termin, trwający od trzech do siedmiu dni, oraz wagę głosów przysługującą poszczególnym członkom Kapituły. Jednakże, jeżeli wymagana większość oddała głosy przed upływem terminu wyznaczonego przez Marszałka i nie jest możliwe, aby po oddaniu głosów przez pozostałych członków Kapituły jej rozstrzygnięcie uległo zmianie, Marszałek może skrócić głosowanie.

(Art. 5 zd. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

Art. 6.

Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu uczestnika z obrad, jeżeli ten uniemożliwia prowadzenie obrad lub rażąco narusza zasady protokołu, na okres nie dłuższy niż siedem dni.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Członkowie Izby Obywatelskiej stają się, z mocy prawa, członkami Kapituły, a Przewodniczący Izby Obywatelskiej — Marszałkiem Kapituły.

(—) Helwetyk książę Romański.
(—) Martin bnt Schleisnger-Asketil.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny