Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7412 [X]

Eldorat, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Konsulów

— Statut Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej

Art. 1.

 1. Baridajsko-Sclavińska Liga Szachowa, zwana dalej Ligą, jest sponsorowaną i koordynowaną przez Królestwo Baridasu i Konsulat Sclavinii organizacją zrzeszającą szachistów z obu regionów Księstwa Sarmacji.
 2. Do Ligi wstąpić może każdy szachista zamieszkujący na terenie w/w regionów, co jest jednocześnie wymogiem do uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Ligę.
 3. Oficjalnymi barwami Ligi są biel i czerń.
 4. Symbolem Ligi jest czarny skoczek na białym tle.
 5. Siedzibami Ligi są Królewskie Miasto Almera i Miasto Stołeczne Eldorat.

Art. 2.

 1. Rolę Prezesa pełnić może wybrany poprzez Wicekróla Królestwa Baridasu i właściwy organ Konsulatu Sclavinii członek Ligi.
 2. W razie niewyasygnowania prezesa, funkcję tegoż dualistycznie pełnią w/w persony.
 3. W razie dłuższej niż tygodniowej nieobencości Prezesa, do momentu odwołania tegoż funkcję p.o. Prezesa pełnią w/w persony.
 4. Odwołanie wyasygnowanego Prezesa następuje poprzez wydanie odpowiedniej uchwały przez Wicekróla Królestwa Baridasu i właściwy organ Konsulatu Sclavinii.
 5. Prezes koordynuje pracą Ligi i organizowanymi przez tąż zawodami.
 6. Do obowiązków Prezesa należy:
  1. Organizacja zawodów szachowych i wyznaczanie obserwatorów,
  2. Reprezentacja Ligi w czasie zebrań jej członków,
  3. Organizacja oficjalnej reklamy Ligi,
  4. Wyłanianie zwycięzców z trwających zawodów.
  5. Prezes Ligi wyznacza obserwatorów na czas trwających zawodów, których zadaniem jest dopilnowanie odpowiedniego przebiegu rozgrywki.

Art. 3.

 1. Królestwo Baridasu i Konsulat Sclavinii zobowiązują się do wsparcia finansowego Ligi poprzez fundację nagród dla zwycięzcy zawodów.
 2. Kwota dofinansowania dla Ligi celem wypłacenia zwycięzcy zawodów nagrody wynosi 5000lt przy każdorazowej organizacji.
 3. Wsparcie finansowe następuje poprzez przelanie odpowiednich funduszy na konto Ligi.
 4. Królestwo Baridasu i Konsulat Sclavinii odpowiednio dzielą się kosztami nagród i ewentualnymi kosztami poniesionymi przez Ligę.
 5. Wszelki dochód z reklamy Ligi zostaje przeznaczony na nagrody dla zwycięzców zawodów.

Art. 4.

 1. Organizacja zawodów zapowiadana jest z przynajmniej tygodniowym okresem odstępu poprzez ogłoszenie w oficjalnym piśmie Ligi.
 2. Nad organizacją zawodów czuwają Prezes bądź Prezesowie związku jak i wyasygnowani przez nich obserwatorzy.
 3. Zwycięzca zawodów otrzymuje sumę będącą grantem sponsorów w wysokości 5000 lt, jak również ustaloną przez prezesa bądź prezesów Ligi część środków pochodzących z reklamy ulokowaną na koncie Ligi.
 4. Przebieg rozgrywki w czasie trwania zawodów normuje regulamin rozgrywki.

Art. 5.

 1. Zmiana bądź wprowadzenie poprawek w niniejszym statucie następuje w drodze decyzji Wicekróla Baridasu i właściwego organu Konsulatu Sclavinii.
 2. Uchylenie niniejszego statutu następuje poprzez wypowiedzenie jej przez Radę Królestwa Baridasu bądź właściwy organ Konsulatu Sclavinii.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny