Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7418 [X]

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

w sprawie zmiany Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji (uchylony)

Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Wykreślenie z rejestru obywateli następuje na wniosek obywatela lub z urzędu — w przypadku zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 2a."

2.  Dodaje się Art. 2a w brzmieniu:

1. "Premier może wystąpić do Marszałka Rady, z wnioskiem zawierającym uargumentowanie, o wykreślenie obywatela z Rejestru.
2. Marszałek Rady w pierwszej kolejności udziela głosu osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, umożliwiając mowę obronną.
3. Po wypowiedzi określonej w ust. 2 Marszałek Rady rozpoczyna tajne głosowanie, w którym Rada decyduje o wykreśleniu obywatela z Rejestru pozbawiając go tym samym praw wyborczych oraz prawa do wypowiadania się w Radzie na czas określony przez Premiera podany we wniosku. Wniosek przyjmuje się większością bezwzględną.
4. Obywatel, przeciwko któremu toczy się głosowanie, nie może wziąć udziału w tym głosowaniu."

3.  Art. 8, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Prawo wypowiedzi posiadają także osoby nie będące w Rejestrze Obywateli, ale zamieszkujące obszar Gellonii i Starosarmacji, chyba że Rada w przypadku danej osoby zdecydowała o wykreśleniu jej z Rejestru z zabraniem praw wyborczych oraz prawa do wypowiadania się w myśl art. 2 ust. 6."

(—) Stone Cold v-hr. Felimi-Liderski,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny