Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 7419 [X]

Grodzisk, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Ustawa Gellonii i Starosarmacji

o zmianie Kodeksu Gellońsko-Starosarmackiego (uchylony)

W Kodeksie Gellońsko-Starosarmackim z dnia 17 lipca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

Art. 11 otrzymuje brzmienie:
Z budżetu prowincji wypłaca się wynagrodzenia Premiera, Marszałka i Wicemarszałka Rady, ministrów i sekretarzy oraz innych pracowników.
Funkcjonariuszowi przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji.
Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi od 1 000 do 35 000 libertów miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 4.
Wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza za zakończony miesiąc określa Premier z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie może wynosić zero jeśli funkcjonariusz w okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej pracy i nie zrealizował żadnego zadania.
  1. Art. 11 otrzymuje brzmienie:
    1. Z budżetu prowincji wypłaca się wynagrodzenia Premiera, Marszałka i Wicemarszałka Rady, ministrów i sekretarzy oraz innych pracowników.
    2. Funkcjonariuszowi przysługuje jedno wynagrodzenie, niezależnie od liczby sprawowanych funkcji.
    3. Wynagrodzenie funkcjonariusza wynosi od 1 000 do 35 000 libertów miesięcznie z zastrzeżeniem ust. 4.
    4. Wysokość wynagrodzenia funkcjonariusza za zakończony miesiąc określa Premier z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie może wynosić zero jeśli funkcjonariusz w okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej pracy i nie zrealizował żadnego zadania.

(—) Stone Cold v-hr. Felimi-Liderski,
Premier Gellonii i Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny