Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 7426 [X]

Grodzisk, dnia 2 maja 2015 r.

Rozporządzenie Księcia

o orderach i odznaczeniach państwowych (uchylony)

W celu zwiększenia aktywności mieszkanek i mieszkańców Księstwa Sarmacji oraz mając na względzie zmotywowanie ich do jeszcze większej pracy na rzecz Księstwa, ustanawia się ordery i odznaczenia przyznawane za zasługi i za pracę na rzecz Sarmacji

Art. 1.

 1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się ordery państwowe, które nadaje Książę.
 2. Ordery mogą dzielić się na odznaczenia.

Art. 2. [Podmiot]

 1. Ordery i odznaczenia są przyznawane mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
 2. Ordery i odznaczenia mogą być przyznawane cudzoziemcom, jeśli przepis szczegółowy tak stanowi.

Art. 3. [Przedmiot]

 1. Ordery nadawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem, w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 2. Odznaczenia nadawane są za aktywność w dziedzinie, określonej niniejszym rozporządzeniem, w okresie, za dany kwartał, za który są przyznawane.

Art. 4. [Terminy ogólne]

 1. Ordery są nadawane w rocznicę koronacji Księcia, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 2. Odznaczenia przyznawane są po zakończeniu kwartału, którego dotyczą.

Art. 5. [Kategorie i klasy]

 1. Odznaczenia dzielą się na następujące kategorie:
  1. medale orderu – niższy;
  2. krzyże orderu – wyższy.
 2. Odznaczenia posiadają następujące klasy:
  1. brązowy – najniższa;
  2. srebrny – średnia;
  3. złoty – najwyższa.
 3. Przepisy szczegółowe rozporządzenia mogą przewidywać inny podział orderu na kategorie i klasy.

Art. 6. [Punkty Zasługi]

 1. Każdej osobie nagrodzonej odznaczeniem przyznawane są Punkty Zasługi w następujący sposób:
  1. brązowy medal orderu – 1 Punkt Zasługi;
  2. srebrny medal orderu – 4 Punkty Zasługi;
  3. złoty medal orderu – 8 Punktów Zasługi;
  4. brązowy krzyż orderu – 16 Punktów Zasługi;
  5. srebrny krzyż orderu – 26 Punktów Zasługi;
  6. złoty krzyż orderu – 38 Punktów Zasługi.
 2. Każdej osobie nagrodzonej orderem przyznawanych jest 70 Punktów Zasługi.

Art. 7. [Wymiana Punktów Zasługi]

Każda osoba, której przyznano Punkty Zasługi, może je wymienić na:

 1. 15% zdrowia za 10 Punktów Zasługi,
 2. 100 jednostek pracy za 10 Punktów Zasługi,
 3. 1 punkt aktywności obywatelskiej za 14 Punktów Zasługi,
 4. 5 darmowych ćwirków za 1 Punkt Zasługi,
 5. zwiększony o 20% dochód za otrzymane jedno kojene serce za 1 Punkt Zasługi,
 6. zwiększony o 20% dochód za otrzymany jeden kolejny komentarz pod artykułem na stronie głównej za 1 Punkt Zasługi.

Art. 7. w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia w sprawie zmiany Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 17 kwietnia 2016 roku.

Art. 8. [Dziedziny]

 1. Ordery mogą być nadawane w następujących dziedzinach:
  1. aktywności – Order Awangardy;
  2. otrzymanych serc od czytelników – Order Czerwonej Podwiązki;
  3. kultury – Order Dalii;
  4. sportu – Order Ognia;
  5. literatury – Order Liry,
  6. sztuki audiowizualnej – Order Harfy;
  7. dziennikarstwa – Order Pióra;
  8. działalność użytecznie społeczne – Order Gloriosae Memoriae;
  9. działalność informatyczno-programistyczna – Order Architektów;
  10. działalność urzędnicza – Order Biurokratów;
  11. działalność sejmowa – Order Prawa;
  12. działalność rządowa – Order Salamandry;
  13. działalność sądownicza – Order Sprawiedliwości;
  14. działalność w samorządach:
   a) Królestwa Baridasu – Order Białego Orła,
   b) Korony Księstwa Sarmacji – Order Złotego Słońca,
   c) Konsulatu Sclavinii – Order Narodów Sclavinii,
   d) Królestwa Teutonii – Order Teutońskiej Gwiazdy;
  15. staż – Order Weteranów;
  16. wojskowość – Order Legii Honorowej;
  17. integralność Księstwa – Order Racji Stanu;
  18. współpracy międzynarodowej – Order Przyjaźni i Współpracy;
  19. najwyższe zasługi dla Księstwa Sarmacji – Order Acjo.
 2. Odznaczenia mogą być nadane w kategoriach orderów, o których mowa w ustępie pierwszym, z wyłączeniem kategorii określonych w punktach 14, 17, 18 i 19.
 3. Wzory orderów w poszczególnych kategoriach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia. Wzory odznaczeń w poszczególnych kategoriach i ich baretek zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
 4. W okresie, za który przyznawane są odznaczenia, można otrzymać tylko najwyższe przysługujące.
 5. Nie stawia się przeszkód w przyznaniu zarówno odznaczenia, jak i orderu w tej samej kategorii oraz w przyznaniu odznaczeń i orderów z różnych kategorii.

(Art. 8 ust. 1 pkt 14 lit. b w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o Koronie Księstwa Sarmacji z dnia 25 września 2015 r.)

Art. 8a. [Order Wschodzącej Gwiazdy]

1. Orderem Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony obywatel Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania wykona wszystkie zadania wymienione w ust. 4. Order jest przyznawany po zakończeniu kwartału, w którym nagradzany spełnił warunki jego otrzymania.

1a. Przy obliczaniu okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2 bierze się pod uwagę pełne kwartały z zaokrągleniem w górę do pełnego kwartału.

2. Odznaczeniami Orderu Wschodzącej Gwiazdy może zostać nagrodzony mieszkaniec Księstwa Sarmacji, który w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zamieszkania spełnił następujące warunki:

  1. brązowym medalem Orderu Wschodzącej Gwiazdy — jeśli wykona 3 zadania wymienionych w ust. 4;
  2. srebrnym medalem Orderu Wschodzącej Gwiazdy — jeśli wykona 3 kolejne zadania wymienionych w ust. 4;
  3. złotym medalem Orderu Wschodzącej Gwiazdy — jeśli wykona 3 kolejne zadania wymienionych w ust. 4;
  4. brązowym krzyżem Orderu Wschodzącej Gwiazdy — jeśli wykona 4 kolejne zadania wymienionych w ust. 4, w tym wszystkie zadania z co najmniej jednej grupy zadań;
  5. srebrnym krzyżem Orderu Wschodzącej Gwiazdy — jeśli wykona 4 kolejne zadania wymienionych w ust. 4, w tym wszystkie zadania z co najmniej dwóch grup zadań;
  6. złotym krzyżem Orderu Wschodzącej Gwiazdy — jeśli wykona 4 kolejne zadania wymienionych w ust. 4, w tym wszystkie zadania z co najmniej trzech grup zadań.

3. Przepisy art. 8 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 8 ust. 4 nie stosuje się.

4. Zadania, o których mowa w ustępach poprzedzających, dzielą się na następujące grupy:

  1. grupa zadań pisarskich, która obejmuje następujące zadania:
   1. napisanie przywitania w dziale „Powitania”,
   2. napisanie pięciu postów w podforum „Życie w Sarmacji” lub „Władze ogólnosarmackie”,
   3. opublikowanie pięciu komentarzy pod artykułami na stronie głównej,
   4. opublikowanie jednego artykułu na stronie głównej,
   5. ustawienie opisu w profilu w DSG,
   6. ustawienie podpisu na Forum Centralnym swojego sarmackiego nazwiska;
  2. grupa zadań społecznych, która obejmuje następujące zadania:
   1. zasercowanie pięciu artykułów innych osób,
   2. zasercowanie dziesięciu komentarzy innych osób,
   3. zasercowanie dziesięciu postów innych osób,
   4. uzyskanie od innych osób 10 serc za artykuł,
   5. uzyskanie od innych osób 5 serc za post,
   6. uzyskanie od innych osób 5 serc za komentarz;
  3. grupa zadań praktycznych, która obejmuje następujące zadania:
   1. ustawienie avatara w DSG,
   2. ustawienie avatara na Forum Centralnym,
   3. zamieszkanie w mieście,
   4. sprzedaż przynajmniej jeden raz siły roboczej,
   5. kupno zupki;
  4. grupa zadań szczegółowych, która obejmuje następujące zadania:
   1. napisanie pięciu postów na forum jednego samorządu,
   2. objęcie funkcji w samorządzie,
   3. zasercowanie dziesięciu postów innych osób na forum samorządu,
   4. uzyskanie awansu w KSZ lub objęcie funkcji we władzach państwowych,
   5. wejście na sarmackiego IRC-a,
   6. oddanie głosu w sondażu SOBOS,
   7. oddanie głosu w wyborach lub referendum,
   8. objęcie funkcji posła Sejmu Wielkiego.

Art. 8a. dodany Rozporządzeniem Księcia w sprawie zmiany Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 17 kwietnia 2016 roku.

(Art. 8a. ust. 1. oraz art. 8a. ust. 4. pkt 4. ppkt 8. w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Księcia z dnia 11 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych)

(Art. 8a. ust. 1a. dodany Rozporządzeniem Księcia z dnia 11 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia o orderach i odznaczeniach państwowych)

Art. 9. [Order Awangardy]

 1. Orderem Awangardy można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polu zakładanych tematów na forum, opublikowanych na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii i artykułów na medal.
 2. Odznaczeniem Orderu Awangardy można zostać nagrodzonym dzięki założonym tematom na forum, opublikowanym na stronie głównej artykułom, za inne posty na forum lub komentarze na stronie głównej.
 3. Dla potrzeb niniejszego artykułu, jeden założony temat lub jeden opublikowany na stronie głównej artykuł odpowiada czterem innym postom na forum lub komentarzom na stronie głównej.
 4. Odznaczenia Orderu Awangardy można uzyskać za następującą aktywność:
  1. Brązowy Medal Orderu Awangardy – nie mniej niż 10 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  2. Srebrny Medal Orderu Awangardy – nie mniej niż 20 tematy na forum lub artykuły na głównej;
  3. Złoty Medal Orderu Awangardy – nie mniej niż 30 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  4. Brązowy Krzyż Orderu Awangardy – nie mniej niż 50 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  5. Srebrny Krzyż Orderu Awangardy – nie mniej niż 80 tematów na forum lub artykułów na głównej;
  6. Złoty Krzyż Orderu Awangardy – nie mniej niż 130 tematów na forum lub artykułów na głównej.

Art. 10. [Order Czerwonej Podwiązki]

 1. Orderem Czerwonej Podwiązki można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom w zdobywaniu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Czerwonej Podwiązki można zostać nagrodzonym dzięki zdobyciu serc od innych mieszkańców dla swoich wypowiedzi.
 3. Odznaczenia Orderu Czerwonej Podwiązki można uzyskać za następujące ilości zdobytych serc:
  1. Brązowy Medal Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 10 serc dla jednej wypowiedzi lub 30 serc łącznie;
  2. Srebrny Medal Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 20 serc dla jednej wypowiedzi lub 60 serc łącznie;
  3. Złoty Medal Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 30 serc dla jednej wypowiedzi lub 90 serc łącznie;
  4. Brązowy Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 50 serc dla jednej wypowiedzi lub 150 serc łącznie;
  5. Srebrny Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 80 serc dla jednej wypowiedzi lub 240 serc łącznie;
  6. Złoty Krzyż Orderu Czerwonej Podwiązki – nie mniej niż 130 serc dla jednej wypowiedzi lub 390 serc łącznie.

Art. 11. [Order Dalii]

 1. Orderem Dalii można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Dalii można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.
 3. Za organizację wydarzeń kulturalnych można otrzymać odznaczenie nie niższe niż złoty medal.
 4. Za uczestnictwo można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż złoty medal. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc lub zwycięstwo w dodatkowej kategorii można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż brązowy krzyż.

Art. 12. [Order Ognia]

 1. Orderem Ognia można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Ognia można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki organizacji wydarzeń sportowych na terenie Księstwa lub uczestnictwu w takich wydarzeniach. Nagrodzonym w ten sposób może być także osoba biorąca udział w wydarzeniach sportowych organizowanych poza granicami Sarmacji, w przypadku gdy wskaże innym uczestnikom i organizatorom swój kraj pochodzenia.
 3. Za organizację wydarzeń sportowych można otrzymać odznaczenie nie niższe niż złoty medal.
 4. Za uczestnictwo w wydarzeniach sportowych można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż złoty medal. Za zajęcie jednego z pierwszych trzech miejsc lub zwycięstwo w dodatkowej kategorii można uzyskać nie wyższe odznaczenie niż brązowy krzyż.

Art. 13. [Order Liry]

 1. Orderem Liry można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Liry można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości literackiej, takiej jak epika, liryka i dramat.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Liry może mieć publikacja twórczości, o której mowa w ustępach poprzedzających, w formie cyklu, a także liczba serc otrzymanych od innych mieszkańców lub liczba komentarzy wywołanych taką publikacją.

Art. 14. [Order Harfy]

 1. Orderem Harfy można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Harfy można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak malarstwo, rysunek, grafika, utwór wideo, utwór dźwiękowy.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Harfy może mieć publikacja twórczości, o której mowa w ustępach poprzedzających, w formie cyklu, a także liczba serc otrzymanych od innych mieszkańców lub liczba komentarzy wywołanych publikacją.

Art. 15. [Order Pióra]

 1. Orderem Pióra można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Pióra można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki publikacji własnej twórczości, takiej jak reportaż, publicystyka, wywiad.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Pióra może mieć publikacja cykliczna twórczości, o której mowa w ustępach poprzedzających, działalność gazet, a także zróżnicowana działalność dziennikarska.

Art. 16. [Order Gloriosae Memoriae]

 1. Orderem Gloriosae Memoriae można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Gloriosae Memoriae można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności polegającej na sprowadzeniu do Księstwa nowego mieszkańca lub byłego obywatela, opiece nad nowym mieszkańcem lub pomocy mieszkańcom Księstwa.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Gloriosae Memoriae może mieć uzyskanie lub odzyskanie przez sprowadzoną osobę obywatelstwa sarmackiego.

Art. 17. [Order Architektów]

 1. Orderem Architektów można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim w obszarach sarmackich systemów, aplikacji i integracji. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Architektów o można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki osiągnięciom obszarze sarmackich systemów, aplikacji i integracji.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Architektów może liczba i popularność stworzonych aplikacji, działania informatyczno-programistyczne na rzecz sarmackiego systemu informatycznego, a także wsparcie merytoryczne właściwych twórców.
 4. Order Architektów lub odznaczenie Orderu Architektów można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza lub Naczelnej Izby Architektury.

Art. 18. [Order Biurokratów]

 1. Orderem Biurokratów można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Biurokratów można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki wykonywaniu obowiązków funkcjonariusza publicznego.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Biurokratów może mieć sumienność, systematyczność i aktywność urzędnicza.
 4. Order Biurokratów lub odznaczenie Orderu Biurokratów można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Dworu, Kanclerza, właściwego ministra lub właściwego Namiestnika.

Art. 19. [Order Prawa]

 1. Orderem Prawa można być nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polu działalności w Sejmie Księstwa. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Prawa można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności w Sejmie Księstwa.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Prawa może mieć aktywność w trakcie dyskusji, aktywność w tworzeniu przepisów, aktywność w przyczynianiu się do inicjatyw ustawodawczych.
 4. Order Prawa lub odznaczenie Orderu Prawa można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Sejmu.

Art. 20. [Order Salamandry]

 1. Orderem Salamandry można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polu działalności w Rządzie Księstwa. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Salamandry można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki działalności w Rządzie Księstwa.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Salamandry może mieć aktywna działalność w ramach zajmowanego stanowiska, sukcesy w objętych resortach.
 4. Order Salamandry lub odznaczenie Orderu Salamandry można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Kanclerza.

Art. 21. [Order Sprawiedliwości]

 1. Orderem Sprawiedliwości można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polu sprawiedliwego i sprawnego wyrokowaniu. Wpływ na jego nadanie może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii.
 2. Odznaczeniem Orderu Sprawiedliwości można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki sprawiedliwemu i sprawnemu wyrokowaniu.
 3. Wpływ na klasę lub kategorię odznaczenia Orderu Sprawiedliwości może mieć fakt, iż strony nie podważyły rozstrzygnięcia oraz wydanie tegoż w ciągu 7 dni od założenia sprawy.
 4. Order Sprawiedliwości lub odznaczenie Orderu Sprawiedliwości można nadać także po zaopiniowaniu lub na wniosek Marszałka Trybunału Koronnego.

Art. 22. [Ordery Samorządowe]

 1. Dzięki wybitnym osiągnięciom na polach opisanych w powyższych ustępach można być nagrodzonym następującymi orderami:
  1. Order Białego Orła – za działalność na rzecz Królestwa Baridasu;
  2. Order Złotego Słońca – za działalność na rzecz Korony Księstwa Sarmacji;
  3. Order Narodów Sclavinii – za działalność na rzecz Konsulatu Sclavinii;
  4. Order Teutońskiej Gwiazdy – za działalność na rzecz Królestwa Teutonii.
 2. Ordery, o których mowa w powyższym ustępie, nadawane są w święta państwowe związane z poszczególnym Samorządem.
 3. Ordery, o których mowa w pierwszym ustępie, nadawane są na wniosek właściwego Namiestnika lub po zaopiniowaniu przez niego. Na ordery te mogą mieć wpływ odznaczenia nadane przez właściwy samorząd w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień, o którym mowa w ustępie drugim.

(Art. 22 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą Konstytucyjną o Koronie Księstwa Sarmacji z dnia 25 września 2015 r.)

Art. 23. [Order Legii Honorowej]

 1. Orderem Legii Honorowej można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom przede wszystkim na polach pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil. Wpływ na nadanie orderu może mieć liczba najwyższych odznaczeń zdobytych w tej kategorii i liczba najwyższych odznaczeń i orderów wojskowych zdobytych na podstawie odrębnych przepisów. Order Legii Honorowej nadawany jest w święto państwowe Książęcych Sił Zbrojnych.
 2. Odznaczeniem Orderu Legii Honorowej można zostać nagrodzonym przede wszystkim dzięki pracy na rzecz Książęcych Sił Zbrojnych, zarówno jako żołnierz, jak i cywil.
 3. Order Legii Honorowej dzieli się na następujące odznaczenia, według kolejności od najwyższego:
  1. Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej;
  2. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej;
  3. Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej;
  4. Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej;
  5. Krzyż Żołnierski Orderu Legii Honorowej.
 4. Wpływ na klasę, kategorię odznaczenia Orderu Legii Honorowej może mieć opinia Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub dowódców poszczególnych rodzajów wojsk na temat tej pracy. Osoby wymienione w zdaniu poprzednim mogą także składać wnioski w sprawie nagradzania.
 5. Order Legii Honorowej można nadać także po zaopiniowaniu przez Hetmana Książęcych Sił Zbrojnych lub na jego wniosek.
 6. Order Legii Honorowej i odznaczenia Orderu Legii Honorowej opisane w niniejszym artykule nie stoją w sprzeczności z odznaczeniami i orderami wojskowymi nadawanymi na podstawie odrębnych przepisów, lecz je uzupełniają.

Art. 24. [Order Weteranów]

 1. Orderem Weteranów można zostać nagrodzonym dzięki nieprzerwanemu posiadaniu obywatelstwa sarmackiego przez co najmniej 10 lat. W uzasadnionych przypadkach wpływ na jego nadanie może mieć suma nieprzerwanych okresów posiadania obywatelstwa sarmackiego.
 2. Odznaczeniem Orderu Weteranów można zostać nagrodzonym dzięki nieprzerwanemu posiadaniu obywatelstwa sarmackiego.
 3. Odznaczenia Orderu Weteranów można uzyskać za następujące staże:
  1. Brązowy Medal Orderu Weteranów – nie mniej niż 6 miesięcy;
  2. Srebrny Medal Orderu Weteranów – nie mniej niż 12 miesięcy;
  3. Złoty Medal Orderu Weteranów – nie mniej niż 18 miesięcy;
  4. Brązowy Krzyż Orderu Weteranów – nie mniej niż 24 miesiące;
  5. Srebrny Krzyż Orderu Weteranów – nie mniej niż 36 miesięcy;
  6. Złoty Krzyż Orderu Weteranów – nie mniej niż 48 miesięcy.

Art. 25. [Order Racji Stanu]

Orderem Racji Stanu można zostać nagrodzonym dzięki wybitnym osiągnięciom na polu zachowania wszystkich terytoriów w Koronie oraz na polu pozyskiwania nowych terenów.

Art. 26. [Order Przyjaźni i Współpracy]

 1. Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych za wybitne zasługi położone dla rozwoju współpracy międzynarodowej.
 2. Order Przyjaźni i Współpracy może być nadawany także w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach.
 3. Order Przyjaźni i Współpracy może zostać nadany także po zaopiniowaniu lub na wniosek sekretarza stanu właściwego do spraw zagranicznych.

(w art. 26 ust. 3 zmieniony ustawą konstytucyjną z dnia 14 lipca 2016 r. o przeniesieniu prerogatyw związanych z prowadzeniem polityki zagranicznej)

Art. 27. [Order Acjo]

 1. Orderem Acjo można zostać nagrodzonym za wybitne zasługi dla Księstwa Sarmacji.
 2. Order Acjo jest nadawany w Rocznicę Księstwa Sarmacji.
 3. Order Acjo może być nadawany także głowom, szefom rządów, ministrom spraw zagranicznych oraz dyplomatom państw obcych i w trakcie wizyt Księcia w obcych państwach.

Art. 28. [Medal Koronacyjny]

 1. Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny z okazji koronacji każdo czesnego Księcia Sarmacji.
 2. Medal Koronacyjny dzieli się na trzy klasy:
  1. Medal Koronacyjny Złoty;
  2. Medal Koronacyjny Srebrny;
  3. Medal Koronacyjny Brązowy.
 3. Medal Koronacyjny Złoty otrzymuje osoba, która wniosły znaczący wkład w koronację.
 4. Medal Koronacyjny Srebrny otrzymuje mieszkaniec Księstwa Sarmacji obecny na uroczystościach koronacyjnych i posiadający w tym dniu obywatelstwo sarmackie.
 5. Medal Koronacyjny Brązowy otrzymuje mieszkaniec Księstwa Sarmacji posiadający w dniu uroczystości koronacyjnych obywatelstwo sarmackie, lecz nieobecny na tych uroczystościach.
 6. Wzór Medalu Koronacyjnego może być ustanawiany odrębnie dla każdej koronacji.

Art. 29. [Medal Nadwyżki]

 1. Za niezawinione spowodowanie lub dopuszczenie do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy, Książę może nadać Medal Nadwyżki.
 2. Medal Nadwyżki może być, oczywiście, nadawany wielokrotnie tej samej osobie.
 3. Książę pozbawia Medalu Nadwyżki w razie stwierdzenia, iż wyróżniony spowodował lub dopuścił do ponadprzeciętnie niekorzystnego stanu rzeczy w sposób zawiniony.

Art. 30. [Medal Ofiarodawców Sarmacji]

 1. Medalem Ofiarodawców Sarmacji można zostać nagrodzonym za realne wsparcie Księstwa Sarmacji.
 2. Medal Ofiarodawców Sarmacji jest nadawany w rocznicę powstawnia Księstwa Sarmacji.
 3. Medal Ofiarodawców Sarmacji przyznawany jest za wsparcie w przeciągu dwunastu miesięcy poprzedzających.
 4. Medal Ofiarodawców Sarmacji może być nadawany tej samej osobie więcej niż raz. W każdą rocznicę każda osoba może otrzymać jeden Medal.
 5. Medal Ofiarodawców Sarmacji może zostać nadany w szczególności za realne wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne działalności i funkcjonowanie Księstwa Sarmacji.

Art. 31. [Ordery i odznaczenia państw obcych]

 1. W Księstwie Sarmacji mogą być uznane ordery i odznaczenia nadane sarmackim obywatelom przez organy państw obcych.
 2. Wniosek o uznanie orderu lub innego odznaczenia nadanego przez organy państw obcych można składać do Księcia, w odpowiednim dziale. Wniosek musi zawierać odniesienie do aktu nadania.
 3. Uznania dokonuje Książę w formie decyzji.
 4. Prowadzi się rejestr uznawanych orderów i odznaczeń. Na podstawie rejestru, odznaczony obywatel sarmacki ma prawo ubiegać się o uwidocznienie baretki w swoim profilu. Wniosek należy złożyć do właściwego organu. Wniosek musi zawierać odniesienie do aktu nadania.

Art. 32. [Baretki w profilu]

 1. Baretki orderów i odznaczeń nadanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, uwidaczniane są w profilu nagrodzonej osoby.
 2. Baretki odznaczeń i orderów, o których mowa w art. 30, są uwidaczniane w profilu osoby, która uzyskała uznanie na podstawie art. 30, w sposób wyraźnie oddzielający je od baretek orderów i odznaczeń sarmackich.

Art. 33. [Komisja Orderów]

 1. Książę może powołać Komisję Orderów, która będzie ciałem doradczym przy nadawaniu orderów i odznaczeń oraz uznawaniu orderów i odznaczeń nadanych sarmackim obywatelom przez państwa obce. Członkowie Komisji Orderów wchodzą w skład Dworu Książęcego.
 2. Książę może powołać w skład Dworu Książęcego osoby, które będą wspierały wykonanie rozporządzenia od strony technicznej.

Art. 34. [Przepisy końcowe]

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
 2. Pierwsze nadania nastąpią po zakończeniu pierwszego pełnego kwartału, który nastąpi po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia i obejmować będą aktywność za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do zakończenia pełnego kwartału.

Załącznik nr 1
WZORY ORDERÓW I BARETEK

Order Awangardy

Order Czerwonej Podwiązki

Order Dalii

Order Ognia

Order Liry

Order Harfy

Order Pióra

Order Gloriosae Memoriae

Order Architektów

Order Biurokratów

Order Prawa

Order Salamandry

Order Sprawiedliwości

Order Białego Orła
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?mode=view&id=1469

Order Złotego Słońca
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?mode=view&id=1466

Order Narodów Sclavinii
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?mode=view&id=1470

Order Teutońskiej Gwiazdy
http://fc.sarmacja.org/download/file.php?id=1633&mode=view

Order Weteranów

Order Legii Honorowej
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/u0Q33t16.png
Order Racji Stanu

Order Przyjaźni i Współpracy

Order Acjo
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/acjo0.png

Medal Nadwyżki
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/nadwyzka.png

Medal Ofiarodawców Sarmacji
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/ofiarodawcy.png

Załącznik nr 2
WZORY ODZNACZEŃ I BARETEK

Order Awangardy
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/awangarda3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/awangarda2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/awangarda1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Czerwonej Podwiązki
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/podwiazka3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/podwiazka2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/podwiazka1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Dalii
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/dalia3.png
Srebrny medal Orderu

http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/dalia2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/dalia1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Ognia
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/ogien3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/ogien2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/ogien1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Liry
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/lira3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/lira2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/lira1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Harfy
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/harfa3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/harfa2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/harfa1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Pióra
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/pioro3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/pioro2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/pioro1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Gloriosae Memoriae
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/gloriosae3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/gloriosae2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/gloriosae1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Architektów
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/architekci3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/architekci2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/architekci1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Biurokratów
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/biurokraci3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/biurokraci2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/biurokraci1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Prawa
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/prawo3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/prawo2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/prawo1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Salamandry
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/salamandra3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/salamandra2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/salamandra1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Sprawiedliwości
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/sprawiedliwosc3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/sprawiedliwosc2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/sprawiedliwosc1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Weteranów
Złoty medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/weterani3.png
Srebrny medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/weterani2.png
Brązowy medal Orderu
http://ihr.sarmacja.org/odznaczenia/profil/weterani1.png
Złoty krzyż Orderu

Srebrny krzyż Orderu

Brązowy krzyż Orderu

Order Legii Honorowej
Krzyż Wielki Orderu Legii Honorowej
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/DYhRwM7n.png
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Legii Honorowej
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/I9udra3p.png
Krzyż Komandorski Orderu Legii Honorowej
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/f35C7y24.png
Krzyż Oficerski Orderu Legii Honorowej
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/XY09PCA2.png
Krzyż Żołnierski Orderu Legii Honorowej
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/23b5DP4b.png

(—) Tomasz Ivo Hugo,
Książę.

(—) Avril von Levengothon,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny