Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiArchiwum (I Konsulat), poz. 7438 [X]

Eldorat, dnia 3 maja 2015 r.

Ustawa Kapituły

o osadnictwie

Art. 1. [Zasady naczelne]

 1. Grunty na terytorium Konsulatu Sclavinii stanowią własność prowincji.
 2. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu na terytorium Konsulatu Sclavinii przysługuje wszystkim mieszkańcom Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji.
 3. Rozporządzenie normuje w szczególności:
  1. rodzaje gruntów,
  2. wprowadzanie gruntów do obrotu i wycofywanie gruntów z obrotu,
  3. zawieranie i wypowiadanie umowy użytkowania wieczystego oraz jej wygasanie z mocy prawa,
  4. związane z użytkowaniem wieczystym gruntów podatki i opłaty oraz ulgi i zwolnienia.

Art. 2. [Przywileje]

 1. Użytkownikowi gruntu w miejscowości, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do wypowiedzi w dziale danej miejscowości na Forum Centralnym, o ile taki został ustanowiony.
 2. Użytkownikowi gruntu w miejscowości będącemu obywatelem sarmackim, który opłacił podatek gruntowy oraz spełnia warunek określony w art. 5 ust. 3 Ustawy Sejmu o obywatelstwie sarmackim, przysługuje prawo do zasiadania w radzie danej miejscowości.
 3. Użytkownikowi gruntu, który opłacił podatek gruntowy, przysługuje prawo do przynależności do grupy Konsulatu Sclavinii na Forum Centralnym.
 4. Niezamieszkały w Konsulacie Sclavinii w rozumieniu prawa państwowego użytkownik gruntu będący obywatelem sarmackim, który opłacił podatek gruntowy, jest uważany za mieszkańca Konsulatu Sclavinii w rozumieniu art. 1 Ustawy o Kapitule Konsulatu Sclavinii.

(Art. 2 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

Art. 3. [Tytuły ziemskie]

 1. Z zastrzeżeniem przepisów artykułu poprzedzającego, użytkownikowi gruntu przysługuje w Kapitule oraz radzie miejscowości głos o wadze ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, jednakże nie mniejszej niż jeden i nie większej niż pięć.
 2. Rozporządzenie Konsulów wydane w porozumieniu z PRZYWÓDCĄ określa tytuły ziemskie przysługujące posiadaczom głosów o określonej wadze, w tym tytuł dodatkowy przysługujący posiadaczom głosów o wagach pięć i cztery.
 3. Posiadaczom głosów o wagach pięć i cztery przysługuje przywilej inicjatywy ustawodawczej i uchwałodawczej w Kapitule.

Art. 4. [Rada miejscowości]

 1. Naczelnik miejscowości jest wybierany przez radę miejscowości z jej grona, na okres dwóch miesięcy. Wybór naczelnika przeprowadza jeden z Konsulów.
 2. Naczelnik miejscowości przewodniczy radzie miejscowości oraz wykonuje kompetencje, obowiązki i zadania określone prawem oraz statutem miejscowości i uchwałami rady miejscowości.
 3. Konsulowie lub rada miejscowości mogą odwołać naczelnika miejscowości przed upływem kadencji. Konsulowie zastępują naczelnika miejscowości podczas opróżnienia urzędu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Konsulowie mogą przejąć czasowo kompetencje, obowiązki i zadania naczelnika lub rady miejscowości.

Art. 5. [Obowiązek użytkowania wieczystego]

 1. Właściciele posiadających siedziby na terytorium Konsulatu Sclavinii niebędących lennami instytucji w rozumieniu Ustawy Sejmu o finansach publicznych są obowiązani do użytkowania wieczystego gruntów właściwego rodzaju na terytorium Konsulatu Sclavinii.
 2. Raz w miesiącu, nie później niż siódmego dnia, z rachunków posiadających siedziby na terytorium Konsulatu Sclavinii instytucji w rozumieniu Ustawy Sejmu o finansach publicznych, których właściciele nie dopełnili obowiązku określonego w ust. 1, pobiera się podatek gruntowy w wysokości 50 000 lt; w przypadku braku środków na rachunku instytucji, podatek pobiera się z rachunku jej właściciela.

(Art. 5 ust. 1 w brzmieniu ustalonym Rozporządzeniem Konsulów o osadnictwie z dnia 11 maja 2015 r.)

Art. 6. [Przepis końcowy]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem określonym w rozporządzeniu, jednakże nie wcześniej niż 1 czerwca 2015 r.

(—) Karolina dssa von Lichtenstein.
(—) Helwetyk książę Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny