Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuUchwały Rady, poz. 7443 [X]

Almera, dnia 5 maja 2015 r.

Porozumienie między Królestwem Baridasu a Konsulatem Sclavinii

w sprawie zmiany Statutu Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej

Art. 1.

W Statucie Baridajsko-Sclavińskiej Ligi Szachowej wprowadza się następujące zmiany:

  1. W art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu „Siedzibami Ligi są Królewskie Miasto Almera i Miasto Stołeczne Eldorat”;
  2. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowa „Izba Obywatelska Królestwa Sclavinii” oraz „Przewodniczący Izby Obywatelskiej Królestwa Sclavinii” zastępuje się występującymi, w odpowiednich przypadkach, słowami „właściwy organ Konsulatu Sclavinii”;
  3. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowa „Królestwo Sclavinii” zastępuje się występującymi, w odpowiednich przypadkach, słowami „Konsulat Sclavinii”;
  4. Występujące, w odpowiednich przypadkach, słowa „niniejsza uchwała” zastępuje się występującymi, w odpowiednich przypadkach, słowami „niniejszy statut”;
  5. Art. 5 ust. 1 („Zmiana bądź wprowadzenie poprawek w niniejszym statucie następuje poprzez wyrażenie zgody na tąż Rady Królestwa Baridasu i właściwego organu Konsulatu Sclavinii”) otrzymuje brzmienie „Zmiana bądź wprowadzenie poprawek w niniejszym statucie następuje w drodze decyzji Wicekróla Baridasu i właściwego organu Konsulatu Sclavinii”;
  6. Skreśla się art. 5 ust. 3 („Powyższy Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia Uchwały o Baridajsko-Sclavińskiej Lidze Szachowej”).

Art. 2.

Tracą moc Uchwały o Baridajsko-Sclavińskiej Lidze Szachowej podjęte przez Radę Królestwa Baridasu i Izbę Obywatelską Konsulatu Sclavinii. Statut Baridajsko-Sclavińskiej Lidze Szachowej w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią art. 1, stanowi część prawodawstwa Królestwa Baridasu i Konsulatu Sclavinii zgodnie z ich porządkiem ustrojowym lub zostanie do niego niezwłocznie wprowadzony. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji.

(—) Wojciech baronet Wiśnicki,
Przewodniczący Rady Królestwa.

(—) Markus markiz Arped,
vicerex.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny